Meer over Kerkvoogd

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening predikanten

Via de Stichting voor de Predikantspensioenen is voor de dienstdoende predikanten van de Hersteld Hervormde kerk bij AEGON een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de deelnemer (de predikant), naar rato van de omvang van de werktijd, tot het bereiken van de 67-jarige leeftijd, over het arbeidsongeschikte deel een uitkering van 70% van het laatstgenoten traktement. De uitkering gaat in, na de definitieve keuring, of één jaar na de eerste (gemelde) ziektedag.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
De predikant is arbeidsongeschikt als er aan de volgende drie kenmerken wordt voldaan:

 • Er is sprake van een ziekte of een ongeval.
 • De predikant heeft door deze ziekte of het ongeval stoornissen.
 • Deze stoornissen leiden ertoe, dat de predikant niet meer hetzelfde kan verdienen als wat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.

De uitkering bedraagt op jaarbasis bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van:

 • 80 - 100%: 70% van de verzekerde jaarrente
 • 65 -  80%: 50,75% van de verzekerde jaarrente
 • 55 –  65%: 42% van de verzekerde jaarrente
 • 45 -  55%: 35% van de verzekerde jaarrente
 • 35 -  45%: 28% van de verzekerde jaarrente
 • 25 -  35%: 21% van de verzekerde jaarrente
 • lager dan 25%: geen uitkering

Vaststelling van recht op uitkering: De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door bevoegde deskundigen. AEGON wijst de deskundigen aan en regelt en betaalt de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. 

Gedurende het 1e jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt het traktement volledig doorbetaald door het college van kerkvoogden. En na het 1e jaar alleen over het (eventueel) arbeidsgeschikte deel.

Bovenstaande verzekering geldt voor dienstdoende predikanten die op of na 1 januari 2015 aan een gemeente verbonden zijn. Alleen hij die door de SVB wegens 'Verklaring van gemoedsbezwaren’ is erkend als gemoedsbezwaard is niet verzekerd en kan dan ook geen aanspraak maken op enige rechten in deze.

Verzuimprotocol
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten de predikant en gemeente het protocol ‘Begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid’ in acht nemen. Dit protocol is te downloaden op de website: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Kerkorde/Generale_regelingen/20190101_Protocol_voorkoming_en_begeleiding_arbeidsongeschiktheid.pdf of op te vragen bij het kerkelijk bureau).

 • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit