Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Arbeidsongeschiktheids- voorziening predikanten

Via de Stichting voor de Predikantspensioenen is voor de dienstdoende predikanten van de Hersteld Hervormde kerk bij AEGON een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de deelnemer (de predikant), naar rato van de omvang van de werktijd, tot het bereiken van de AOW-leeftijd (gemaximeerd op 70 jaar), over het arbeidsongeschikte deel een uitkering van 70% van het laatstgenoten verzekerd traktement. Het verzekerde traktement is de som van het basistraktement + de vakantietoeslag + de leeftijdsgebonden periodieke verhoging. De uitkering gaat in, na de definitieve keuring, of één jaar na de eerste (gemelde) ziektedag.

Vaststelling van recht op uitkering: De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door bevoegde deskundigen (. AEGON wijst de deskundigen aan en regelt en betaalt de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. 

Gedurende het 1e jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt het traktement volledig doorbetaald door het college van kerkvoogden. En na het 1e jaar alleen over het (eventueel) arbeidsgeschikte deel.

Bovenstaande verzekering geldt voor de dienstdoende predikanten die op of na 1 januari 2024 aan een gemeente verbonden zijn, niet gemoedsbezwaard zijn niet arbeidsongeschikt is. 

Verzuimprotocol
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten de predikant en gemeente het protocol ‘Begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid’ in acht nemen. Dit protocol is te downloaden op de website: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Kerkorde/Generale_regelingen/20190101_Protocol_voorkoming_en_begeleiding_arbeidsongeschiktheid.pdf of op te vragen bij het kerkelijk bureau).

Gewetensbezwaarde predikanten
Voor erkende gewetensbezwaarde predikanten kan er geen pensioenvoorziening en ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten worden. Bij arbeidsongeschiktheid, of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen gewetensbezwaarde predikanten of hun nabestaanden geen aanspraak doen gelden op een uitkering vanuit de verzekeraar of de kerk.

Voor gewetensbezwaarde predikanten is er een andere regeling van toepassing. In plaats van een pensioenvoorziening en een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt de predikant van de gemeente/kerkvoogdij een bedrag waarmee zelf een oudedagsvoorziening of een inkomensvoorziening bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en overlijden opgebouwd kan/moet worden (bijvoorbeeld door middel van banksparen). Voor het jaar 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 5.500,- bij een volledige werktijd.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het traktement gedurende het 1e jaar doorbetaald door het college van kerkvoogden. Echter, na het 1e ziektejaar stopt de uitbetaling of wordt alleen over het (eventueel) arbeidsgeschikte deel het traktement doorbetaald.

Premiebetaling
De premies voor de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening worden door de Stichting voor de Predikantspensioenen afgedragen aan de verzekeraar/pensioenuitvoerder.

Een deel van de premiekosten wordt opgebracht door de Hersteld Hervormde Gemeenten (het omslagdeel), en een deel door de deelnemende predikanten zelf (het pensioenbijdrageverhaal).

Tot slot
Wanneer u nog vragen heeft over deze arbeidsongeschiktheidsverzekering dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. (bureau@hhk.nl of 0318 - 50 55 41)

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit