Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

BTW

Kerken ontvangen hun inkomsten voornamelijk uit giften, collecten en legaten. Die inkomsten zijn niet belast voor de BTW. Een kerk verricht in het algemeen ook geen activiteiten in het economisch/commerciële verkeer. De inkomsten van de kerk leiden daarom meestal niet tot ondernemerschap voor de BTW.

Met betrekking tot de overige fondsenwervende activiteiten konden de kerken tot en met 2011 gebruik maken van de fondsenwervingsvrijstelling. Echter op last Europese Commissie is deze mogelijkheid per 1-1-2012 ingetrokken. Omdat door dit besluit grote onduidelijkheid en verwarring ontstond over de positie van de kerkgenootschappen ten opzichte van de BTW-heffing heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) meermalen overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van dit overleg zijn een aantal categorieën/activiteiten voor de kerken vastgesteld die buiten de btw heffing kunnen blijven. In de volgende gevallen is voor kerken geen BTW verschuldigd:
1. Bij zaalverhuur
2. Het schenken van koffie/thee bij vrijgestelde verhuur en zolang dit geen catering-activiteiten betreft
3. Rommelmarkten of veilingen;
- Alleen indien deze activiteiten incidenteel plaatsvinden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De goederen moeten gratis door particulieren beschikbaar zijn gesteld.
- De feitelijke verkoop vindt plaats door (een deel van) deze particulieren/kerkleden.
- Deze activiteiten vinden incidenteel en niet vanuit een permanent ingerichte verkoopruimte plaats.
- De opbrengsten komen volledig toe aan de primaire activiteiten van de kerk of aan een goed doel.
4. Advertenties in lokale kerkbladen
Indien het kerkblad vooral ter informatie is voor de kerkgangers en de adverteerder een relatie heeft met de kerk (bijvoorbeeld lid is van de kerk) en de vergoeding voor het adverteren gering is en niet de kosten van het kerkblad dekt.

Voor een meer uitvoerige toelichting verwijzen wij u naar een artikel dat geschreven is door drs. W. van Vliet en gepubliceerd in het blad ‘Kerkbeheer’ van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer.  

Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting
Met ingang van 1 januari 2020 wordt/is de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (hierna: OVOB) ingevoerd. Deze regeling vervangt de huidige Kleine Ondernemersregeling. Dat kan interessant zijn voor kerken die btw-belaste activiteiten verrichten die in een kalenderjaar niet meer bedragen dan € 20.000. Belangrijk is hierbij op te merken dat voor de bepaling van de omzetgrens bij de OVOB o.a. ook rekening moet worden gehouden met de omzet die voortvloeit uit de verhuur van onroerende zaken.  

Meer informatie over de OVOB, en de aanmeldingsprocedure, is te vinden op de website van de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/

Download BTW

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit