Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Pensioenvoorziening voor predikanten

Algemeen
Voor predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk is een collectieve pensioenregeling van toepassing.  De Stichting voor de Predikantspensioenen fungeert hierbij als verzekeringnemer tussen enerzijds de deelnemende predikanten en anderzijds de pensioenuitvoerder/verzekeraar. Vanaf 2004 tot en met 2010 was de pensioenvoorziening ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Vanaf 1 januari 2011 is Zwitserleven de pensioenuitvoerder. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ondergebracht bij Aegon. Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting voor de Predikantspensioenen worden uitgevoerd door het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

De invulling van de pensioenregeling per 1-1-2021

 • Voor de deelnemende predikanten is het Zwitserleven Exclusief Pensioen van toepassing.
  Het Zwitserleven Exclusief Pensioen is een premieovereenkomst op basis van beleggingen (beschikbare premieregeling) met een rekenrente van 3%.
 • Gewetensbezwaarde predikanten, erkend bij de SVB, zijn uitgezonderd van deelname.
 • De beleggingspremie wordt volledig gebruikt voor het financieren van pensioenkapitaal voor het ouderdomspensioen van de deelnemer.
 • De beleggingspremie wordt afgeleid van de pensioengrondslag.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend traktement (basistraktement + vakantietoeslag + leeftijdgebonden periodieke verhoging) verminderd met de wettelijke franchise.
 • De franchise is het deel van het pensioengevend traktement waarover de deelnemer geen pensioen opbouwt, omdat de deelnemer een AOW uitkering van de overheid ontvangt.
 • De franchise wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de AOW.
 • De hoogte van de beleggingspremie is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer.
 • Met deze beleggingspremie financiert iedere deelnemer een eigen pensioenkapitaal.
 • Het pensioenkapitaal wordt belegd. De hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van de inleg en het rendement op de beleggingen. Er is geen garandeerde uitkering.
 • De deelnemer kan kiezen voor de ZekerheidZwitch.
 • Op de pensioendatum gebruikt de deelnemer het pensioenkapitaal voor de aankoop van het ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer na de pensioendatum.

Inbegrepen zijn:

 • Partnerpensioen (verplichte dekking)
 • Wezenpensioen (verplichte dekking)
 • Het partnerpensioen en wezenpensioen is verzekerd voor alle deelnemers (onbepaald systeem).
 • Bij overlijden van de deelnemer wordt er gekeken of er een partner is die voldoet aan de partnerdefinitie zoals in het pensioenreglement vermeld.
 • Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor de beleggingspremie
 • Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor de risicopremie.

Optioneel:

 • Nabestaandenoverbruggingspensioen (vrijwillige dekking, de predikant kan zich hier desgewenst zelfstanding voor aanmelden via ‘MijnZwitserleven’)

Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een inlog met toegang tot het ‘MijnZwitserleven’ portaal. In ‘Mijn Zwitserleven’ is de volgende informatie te vinden:

 • Overzicht: Over het pensioeninkomen, waarvan de pensioendatum nog niet is bereikt
 • Berichten: Berichten over het pensioen als u deelneemt aan een beleggingspensioenregeling
 • Documenten: Uw pensioendocumenten, zoals uw uniform pensioenoverzicht (UPO) en Pensioen 1-2-3
 • Mijn profiel: Uw voorkeuren en uw e-mailadres en/of mobiel nummer, als u die heeft ingevuld
 • Bekijk uw mogelijkheden: Krijg inzicht in uw inkomen voor later
 • Bekijk details: Uw pensioeninkomen als het mee- of tegenzit
 • Bekijk polis: Neemt u deel aan een beleggingspensioenregeling? Hier gaat u naar het interactieve deel van MijnZwitserleven

Pensioen- en verzekerde grondslag AOV
Het verzekerde traktement voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en voor de pensioengrondslag is de som van het basistraktement + de vakantietoeslag + de leeftijdsgebonden periodieke verhoging minus de eventueel van toepassing zijnde franchise.

Opname in de regeling
Nieuwe predikanten worden vanaf de dag van hun bevestiging in de pensioenregeling opgenomen. Adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstellingen kunnen via het portaal van Zwitserleven doorgegeven worden.

Gewetensbezwaarde predikanten
Voor erkende gewetensbezwaarde predikanten kan er geen pensioenvoorziening en ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten worden. Bij arbeidsongeschiktheid, of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen gewetensbezwaarde predikanten of hun nabestaanden geen aanspraak doen gelden op een uitkering.

Voor gewetensbezwaarde predikanten is er een andere regeling van toepassing. In plaats van een pensioenvoorziening en een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt de predikant van de gemeente/kerkvoogdij een bedrag waarmee zelf een oudedagsvoorziening of een inkomensvoorziening bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en overlijden opgebouwd kan/moet worden (bijvoorbeeld door middel van banksparen). Voor het jaar 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 5.000,- bij een volledige werktijd.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het traktement gedurende het 1e jaar doorbetaald door het college van kerkvoogden. Echter, na het 1e ziektejaar stopt de uitbetaling of wordt alleen over het (eventueel) arbeidsgeschikte deel het traktement doorbetaald.

Premiebetaling
De premies voor de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening worden door de Stichting voor de Predikantspensioenen afgedragen aan de verzekeraar/pensioenuitvoerder.

Een deel van de premiekosten wordt opgebracht door de Hersteld Hervormde Gemeenten (het omslagdeel), en een deel door de deelnemende predikanten zelf (het pensioenbijdrageverhaal).

Tot slot
Wanneer u vragen heeft over deze pensioenregeling dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. (bureau@hhk.nl of 0318 - 50 55 41)

Aan de informatie op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit