Meer over Kerkvoogd

Pensioenvoorziening voor predikanten

Algemeen
Voor predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk is een collectieve pensioenregeling van toepassing.  De Stichting voor de Predikantspensioenen fungeert hierbij als verzekeringnemer tussen enerzijds de deelnemende predikanten en anderzijds de pensioenuitvoerder/verzekeraar. Vanaf 2004 tot en met 2010 was de pensioenvoorziening ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Vanaf 1 januari 2011 is Zwitserleven de pensioenuitvoerder. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ondergebracht bij Aegon. Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting voor de Predikantspensioenen worden uitgevoerd door het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

De invulling van de pensioenregeling
De pensioenregeling draagt het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De volgende pensioenen zijn verzekerd: 

Ouderdomspensioen
Het pensioengevend ‘salaris’ wordt gebaseerd op het jaarlijks traktement. Het betreft een middelloonregeling waarbij per deelnemersjaar een aanspraak van 1,75% van de pensioengrondslag opgebouwd. De deelnemer krijgt een aanspraak op een gegarandeerd en levenslang pensioen. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum van de (gewezen) deelnemer. 

Partnerpensioen
Het partnerpensioen gaat in bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd zolang de partner (weduwe) leeft. De aanspraak op het jaarlijks partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen gaat in bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd tot de eerste dag waarin het kind 18 jaar wordt. Voor studerende kinderen en kinderen met een Wajong-uitkering wordt uitgekeerd tot de eerste dag waarin het kind 27 jaar wordt. De aanspraak op het jaarlijks wezenpensioen bedraagt voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen.

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw, voor het gedeelte waarvoor arbeidsongeschiktheid is erkend, voortgezet.  Er geldt dan een vrijstelling van premiebetaling.
Hierdoor wordt de deelnemer bij blijvende arbeidsongeschiktheid tegen inkomensterugval op pensioendatum beschermt.

Optioneel: Anw-hiaatverzekering
Sinds 1994 biedt de overheidsvoorziening Anw (Algemene Nabestaandenwet) nog slechts beperkte dekking. Alleen onder bepaalde voorwaarden komt bij overlijden de echtgeno(o)t(e)  nog in aanmerking voor een Anw uitkering. De beperking van deze voorwaarden wordt ook wel ‘het ANW-hiaat’ genoemd. De huidige voorwaarden om voor een ANW-uitkering in aanmerking te komen zijn (overgenomen van de website van de overheid/SVB):

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt
  • Meer informatie over (de voorwaarden van) de nabestaandenuitkering ANW is te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): https://www.svb.nl/int/nl/anw/

Als er geen kinderen zijn, of het jongste kind 18 jaar wordt, dan vervalt de uitkering en wordt er van de verwacht dat deze zelf in het levensonderhoud voorziet. De vraag is natuurlijk of de mogelijkheid hiertoe er is. Daarnaast wordt er afhankelijk van een eventueel inkomen een korting toegepast op de ANW-uitkering.Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u lezen welke inkomsten niet, of gedeeltelijk of volledig van een ANW-uitkering afgetrokken worden. Zie hiervoor: https://www.svb.nl/int/nl/anw/uitbetaling/bedragen_anw/index.jsp (onderwerp ‘Uw inkomen en de Anw).

Optioneel is het mogelijk om het Anw-hiaat te verzekeren.  De verzekering biedt een uitkering van circa € 15.500, - bruto per jaar (2019). De premie is individueel en leeftijdsafhankelijk. De predikant draagt de premiekosten geheel zelf. Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is een dergelijke aanvullende voorziening te treffen, is het  van belang de gezins- en financiële situatie goed in kaart te brengen en reeds bestaande voorzieningen (zoals huidige en een eventueel eerder opgebouwd pensioen of lijfrentepolis) bij de overweging te betrekken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Via de Stichting voor de Predikantspensioenen is voor de dienstdoende predikanten van de Hersteld Hervormde kerk bij AEGON een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de deelnemer (de predikant), naar rato van de omvang van de werktijd, tot het bereiken van de 67-jarige leeftijd, over het arbeidsongeschikte deel een uitkering van 70% van het laatstgenoten traktement. De uitkering gaat in, na de definitieve keuring, of één jaar na de eerste (gemelde) ziektedag.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
De predikant is arbeidsongeschikt als er aan de volgende drie kenmerken wordt voldaan:

 • Er is sprake van een ziekte of een ongeval.
 • De predikant heeft door deze ziekte of het ongeval stoornissen.
 • Deze stoornissen leiden ertoe, dat de predikant niet meer hetzelfde kan verdienen als wat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.

De uitkering bedraagt op jaarbasis bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van:

 • 80 - 100%: 70% van de verzekerde jaarrente
 • 65 -  80%: 50,75% van de verzekerde jaarrente
 • 55 –  65%: 42% van de verzekerde jaarrente
 • 45 -  55%: 35% van de verzekerde jaarrente
 • 35 -  45%: 28% van de verzekerde jaarrente
 • 25 -  35%: 21% van de verzekerde jaarrente
 • lager dan 25%: geen uitkering

Vaststelling van recht op uitkering: De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door bevoegde deskundigen. AEGON wijst de deskundigen aan en regelt en betaalt de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.

Gedurende het 1e jaar van de arbeidsongeschiktheid wordt het traktement volledig doorbetaald door het college van kerkvoogden. En na het 1e jaar alleen over het (eventueel) arbeidsgeschikte deel.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten de predikant en gemeente het protocol ‘Begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid’ in acht nemen. Dit protocol is te downloaden op de website:

Indexatie
De pensioenregeling kent voorwaardelijke toeslagverlening. Het bestuur bepaald  jaarlijks of, en met welk percentage de pensioenen geïndexeerd worden. Deze indexatie vindt jaarlijks achteraf plaats. 

Opname in de regeling
Nieuwe predikanten worden vanaf de dag van hun bevestiging in de pensioenregeling opgenomen. Adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling dient de deelnemer te melden. 

Pensioenoverzicht
Via de pensioenuitvoerder ontvangen predikanten een startbrief en het (uniform) pensioenoverzicht (UPO). Van de Stichting voor de Predikantspensioenen ontvangen predikanten  een pensioenoverzicht dat door Zwitserleven aan de Stichting voor de Predikantspensioenen beschikbaar is gesteld. Het is van belang om deze overzichten goed te controleren en eventuele onjuistheden door te geven.

Tip: Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. is te raadplegen hoeveel pensioen, en bij welke pensioenuitvoerder in het verleden pensioen is opgebouwd.

Gemoedsbezwaarde predikanten
Erkende gemoedsbezwaarde predikanten worden op hun verzoek niet opgenomen in de pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering die van toepassing is voor de predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier verklaring “verzekering niet gewenst” en de “afstandsverklaring”. Bij arbeidsongeschiktheid, of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen predikant of hun nabestaanden geen aanspraak doen gelden op een uitkering.

Premiebetaling
De premies voor de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening worden door de Stichting voor de Predikantspensioenen afgedragen aan de verzekeraar/pensioenuitvoerders.

Een deel van de premiekosten wordt opgebracht door de hersteld hervormde gemeenten (het omslagdeel), en een deel door de deelnemende predikanten zelf (het pensioenbijdrageverhaal).
De pensioenbijdrage wordt bij de predikant ingehouden op de uitbetaling van het traktement. De gemeenten draagt het omslagdeel én het pensioenbijdrageverhaal af aan de Stichting voor de Predikantspensioenen. 

Ten slotte
Bij vragen en voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.   

Pensioen- voorziening voor predikanten

 • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit