Meer over Kerkvoogd

Pensioenvoorziening voor predikanten

Algemeen
Voor predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk is een collectieve pensioenregeling van toepassing.  De Stichting voor de Predikantspensioenen fungeert hierbij als verzekeringnemer tussen enerzijds de deelnemende predikanten en anderzijds de pensioenuitvoerder. Vanaf 2004 tot en met 2010 was de pensioenvoorziening ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Vanaf 1 januari 2011 is Zwitserleven de pensioenuitvoerder.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ondergebracht bij Aegon.
Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting voor de Predikantspensioenen worden uitgevoerd door het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

De invulling van de pensioenregeling
De pensioenregeling draagt het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De volgende pensioenen zijn verzekerd:

Ouderdomspensioen
Het pensioengevend ‘salaris’ wordt gebaseerd op het jaarlijks traktement. Het betreft een middelloonregeling waarbij per deelnemersjaar een aanspraak van 1,75% van de pensioengrondslag wordt opgebouwd. De deelnemer krijgt een aanspraak op een gegarandeerd en levenslang pensioen. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum van de (gewezen) deelnemer. 

Partnerpensioen
Het partnerpensioen gaat in bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd zolang de partner (weduwe) leeft. De aanspraak op het jaarlijks partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen gaat in bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd tot de eerste dag waarin het kind 18 jaar wordt. Voor studerende kinderen en kinderen met een Wajong-uitkering wordt uitgekeerd tot de eerste dag waarin het kind 27 jaar wordt. De aanspraak op het jaarlijks wezenpensioen bedraagt voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen.

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw, voor het gedeelte waarvoor arbeidsongeschiktheid is erkend, voortgezet.  Er geldt dan een vrijstelling van premiebetaling. 
Hierdoor wordt de deelnemer bij blijvende arbeidsongeschiktheid tegen inkomensterugval op pensioendatum beschermt. 

Optioneel: Anw-hiaat
Optioneel is het mogelijk om het Anw-hiaat te verzekeren. De verzekering biedt een uitkering van circa €14.500,- bruto per jaar. De premie is individueel en leeftijdafhankelijk. De predikant draagt de premiekosten geheel zelf. Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is een dergelijke aanvullende voorziening te treffen, is het  van belang de gezins- en financiële situatie goed in kaart te brengen en reeds bestaande voorzieningen (zoals huidige en een eventueel eerder opgebouwd pensioen of lijfrentepolis) bij de overweging te betrekken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de deelnemer, tot het bereiken van de 67-jarige leeftijd, een uitkering van 70% van het traktement. De uitkering gaat in één jaar na de eerste ziektedag. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid moeten de predikant en gemeente de van toepassing zijnde meldingsprocedure in acht nemen (deze is op te vragen bij het kerkelijk bureau).

Indexatie
De pensioenregeling kent voorwaardelijke toeslagverlening. Het bestuur bepaald jaarlijks of, en met welk percentage de pensioenen geïndexeerd worden. Deze indexatie vindt jaarlijks achteraf plaats.

Opname in de regeling
Nieuwe predikanten worden vanaf de dag van hun bevestiging in de pensioenregeling opgenomen. Adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling dient de deelnemer te melden.

Pensioenoverzicht
Via de pensioenuitvoerder ontvangen predikanten een startbrief en het (uniform) pensioenoverzicht (UPO). Van de Stichting voor de Predikantspensioenen ontvangen predikanten  een pensioenoverzicht dat door Zwitserleven aan de Stichting voor de Predikantspensioenen beschikbaar is gesteld. Het is van belang om deze overzichten goed te controleren en eventuele onjuistheden door te geven.
Tip: Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl is te raadplegen hoeveel pensioen, en bij welke pensioenuitvoerder in het verleden pensioen is opgebouwd.

Gemoedsbezwaarde predikanten
Erkende gemoedsbezwaarde predikanten worden op hun verzoek niet opgenomen in de pensioenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering die van toepassing is voor de predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier verklaring “verzekering niet gewenst” en de “afstandsverklaring”. Bij arbeidsongeschiktheid, of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen predikant of hun nabestaanden geen aanspraak doen gelden op een uitkering. 

Premiebetaling
De premies voor de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening worden door de Stichting voor de Predikantspensioenen afgedragen aan de pensioenuitvoerders.
Een deel van de premiekosten wordt opgebracht door de hersteld hervormde gemeenten (het omslagdeel), en een deel door de deelnemende predikanten zelf (het pensioenbijdrageverhaal).
De pensioenbijdrage wordt bij de predikant ingehouden op de uitbetaling van het traktement. De gemeenten draagt het omslagdeel én het pensioenbijdrageverhaal af aan de Stichting voor de Predikantspensioenen.

Ten slotte
Bij vragen en voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau van de hersteld hervormde kerk.   

Pensioen- voorziening voor predikanten

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit