Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Leden in het buitenland

Het komt voor dat leden en doopleden zich voor kortere of langere tijd in het buitenland vestigen. De kerkorde voorziet hierin door middel van Ordinantie 2 artikel 1 lid 4: “Leden van de Hersteld Hervormde Kerk die naar het buitenland vertrekken en zich daar niet kunnen aansluiten bij een in haar verband opgenomen hersteld hervormde gemeente of bij een verwante kerk en zij, die in gelijke omstandigheden leden der kerk worden,

- worden desgewenst op hun verzoek aan het breed moderamen van de classicale vergadering wier ressort grenst aan hun feitelijke woonplaats in één van de aan Nederland grenzende landen, ingeschreven in het register van gemeenteleden van de voorkeursgemeente. Het breed moderamen van de classicale vergadering besluit hiertoe niet eerder dan dat het daartoe instemming heeft ontvangen van de kerkenraad van de voorkeursgemeente;
- worden in overige situaties op hun verzoek, voor zover van toepassing daarover geadviseerd door de (voormalige) woongemeente, in een daartoe door of vanwege het breed moderamen van de generale synode bijgehouden register van leden en lidmaten der Hersteld Hervormde Kerk opgenomen.”

Samengevat wordt in dit artikel geregeld dat leden die ‘net over de grens’ in België of Duitsland wonen, kunnen behoren tot de aangrenzende hersteld hervormde gemeente in Nederland en dat leden in overige situaties, op hun verzoek, ingeschreven kunnen worden in het centrale register van in het buitenland wonende leden. Het centrale register van in het buitenland wonende leden wordt bijgehouden door het kerkelijk bureau.

In voorkomende gevallen doet de kerkenraad van een gemeente een verzoek aan het kerkelijk bureau tot opname in het register. De kerkenraad stuurt hiertoe de gegevens van het betrokken lid / de betrokken leden mee.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit