Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Kosten voor sober en doelmatig onderhoud
De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Eerder was dat 50%; lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording.

Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Informatie over de SIM kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit