Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

ANBI informatie

Algemeen
Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’(ANBI). Ook de Hersteld Hervormde Kerk en haar zelfstandige onderdelen (zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën) beschikken door middel van een groepsbeschikking over de ANBI status. Een gemeente hoeft dus niet zelf een beschikking aan te vragen. De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook hoeven ANBI -Instellingen over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

ANBI publicatieplicht per 1 januari 2016
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende instellingen.(ANBI) gewijzigd. De veranderingen hebben tot doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Ook de kerken krijgen met deze veranderingen te maken.
Deze nieuwe maatregelen zijn per 1 januari 2016 ook gaan gelden voor kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten en diaconieën.
Stichtingen (bijvoorbeeld de stichting vermogensbeheer) moesten reeds per 1 januari 2014 aan de nieuwe ANBI verplichtingen voldoen.
Met ingang van 1 januari 2016 is het verplicht diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite.

Publicatie financiële gegevens over 2022
Denk er ook aan om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar te publiceren.
Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2013 financieel verantwoorden op internet. De boekjaren van kerkgenootschap lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat op 1 januari 2021 de financiële verantwoording van het boekjaar 2020 gepubliceerd moet zijn. De financiële verantwoording van het boekjaar 2020 moet uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar gepubliceerd worden. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2021.
Kerkgenootschappen hoeven alleen een samenvatting van de staat van baten en lasten te publiceren, dus geen balans.

Formats
Om gemeenten en diaconieën hierbij behulpzaam te zijn, heeft het kerkelijk bureau een uitgebreide ANBI nieuwsbrief opgesteld. Hierin is alle relevante informatie omtrent de ANBI status gebundeld, de geldende voorwaarden en de acties die kerkvoogdijen (en diaconieën) moeten ondernemen om te blijven voldoen aan de nieuwe ANBI voorwaarden. Daarnaast is er een format ontwikkeld die kerkvoogdijen kunnen gebruiken ten behoeve van de publicatie van de ANBI gegevens.

Voor alle informatie met betrekking tot de ANBI en de publicatieplicht verwijzen we u naar de downloads aan de rechterzijde van de pagina.

Klik hier voor ANBI informatie m.b.t. de Hersteld Hervormde Kerk.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit