Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Werkgroep Eredienst & Organist

Welkom op de webpagina van de Werkgroep Eredienst & Organist. De werkgroep wil zich inzetten om kerkbreed (meer) liturgische bewustwording te creëren, om hulp te bieden aan beginnende organisten en om gevorderde organisten te inspireren. De basis voor de realisatie van deze doelen is de jaarlijkse organistendag. Verder is de werkgroep vraagbaak voor vragen op het gebied van orgelbouw, aanstelling van organisten en neemt ze ook haar adviserende rol ten aanzien van organisten en kerkvoogdijen/kerkenraden serieus.

Meer informatie
Organistendag: lees de verslagen en lezingen terug van eerdere organistendagen.
Advies: hebt u advies nodig over orgelspel of orgelbouw? Vraag het de werkgroep.
Samenstelling: meer informatie over de samenstelling van de werkgroep.

Brochure Eredienst en organist
Al enkele jaren heeft de werkgroep eredienst en organist van de Hersteld Hervormde Kerk dr. P.C. Hoek uitgenodigd om ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘organistendag’ een lezing te verzorgen. De gehouden lezingen hebben betrekking op een thema dat raakt aan de gereformeerde liturgie in het algemeen en op de plaats van de gemeentezang en het begeleiden daarvan in het bijzonder.

De werkgroep meent er goed aan te doen de eerste drie lezingen – gehouden op de organistendag van respectievelijk 2011, 2012 en 2013 – nu in brochurevorm aan de kerkenraden, kerkvoogdijen, organisten en predikanten aan te bieden in de hoop dat het zowel de bezinning op alsook het gesprek over onze liturgische praktijk zal bevorderen. U kunt de brochure hier downloaden.

Het is de wens van de werkgroep eredienst en organist dat deze brochure de zorg voor en de kwaliteit van de liturgische vormgeving van de eredienst ten goede mag komen. Tot eer van de Heere en tot stichting van de gemeente.

Onderzoek samenwerking predikant en organist
In 2017 deed de werkgroep Eredienst & Organist onderzoek naar de samenwerking tussen predikanten en organisten. Er blijkt over en weer waardering te zijn. Maar er zijn ook aandachtspunten: organisten willen graag de liturgie eerder toegestuurd krijgen en predikanten hebben moeite met organisten die lange voor-, tussen- en naspelen hebben of van de eredienst een concert maken. Beiden hebben behoefte aan een periodiek overleg.

De uitslag van het onderzoek biedt genoeg stof voor zo’n overleg. U kunt de uitslag daarom hier downloaden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit