Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Werkgroep Eredienst & Organist

Welkom op de webpagina van de Werkgroep Eredienst & Organist. De werkgroep wil zich inzetten om kerkbreed (meer) liturgische bewustwording te creëren, om hulp te bieden aan beginnende organisten en om gevorderde organisten te inspireren. De basis voor de realisatie van deze doelen is de jaarlijkse organistendag. Verder is de werkgroep vraagbaak voor vragen op het gebied van orgelbouw, aanstelling van organisten en neemt ze ook haar adviserende rol ten aanzien van organisten en kerkvoogdijen/kerkenraden serieus.

Meer informatie
Organistendag: lees de verslagen en lezingen terug van eerdere organistendagen.
Advies: hebt u advies nodig over orgelspel of orgelbouw? Vraag het de werkgroep.
Samenstelling: meer informatie over de samenstelling van de werkgroep.

Eerst volgende activiteit

Herrie in de kerk: dienen of boventoon?
Soms gaat het mis tussen organist en gemeente. Of tussen organist en kerkenraad. Frustraties hopen zich op, snel of langzaam. Hoe gaat u daar als organist mee om? En wat is de taak van de kerkenraad?

Tijdens de HHK-organistendag op 26 januari 2019 zoekt ds. A.A.F. van de Weg met organisten en ambtsdragers wat Gods Woord ons zegt over het dienen van de gemeente. Hij focust daarbij op de gesteldheid van het hart van de organist. Dr. Steef Post neemt als mediator organisten en ambtsdragers mee naar de weerbarstige praktijk als het mis gaat of dreigt te gaan. Hoe is escalatie te voorkomen?

Dit jaar luistert Arjan Versluis, organist in Sliedrecht, de organistendag op met de begeleiding van de samenzang en improvisaties. Hij bespeelt daarbij het Steendam-orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren (Overste J.M. Kolffstraat 1) waar de organistendag in 2019 te gast is.  Predikanten en organisten, kerkvoogden en ouderlingen, gemeenteleden en geïnteresseerden van binnen en buiten de Hersteld Hervormde Kerk zijn van harte welkom. Het programma duurt van 10.00 uur – 12.30 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

Brochure Eredienst en organist
Al enkele jaren heeft de werkgroep eredienst en organist van de Hersteld Hervormde Kerk dr. P.C. Hoek uitgenodigd om ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘organistendag’ een lezing te verzorgen. De gehouden lezingen hebben betrekking op een thema dat raakt aan de gereformeerde liturgie in het algemeen en op de plaats van de gemeentezang en het begeleiden daarvan in het bijzonder.

De werkgroep meent er goed aan te doen de eerste drie lezingen – gehouden op de organistendag van respectievelijk 2011, 2012 en 2013 – nu in brochurevorm aan de kerkenraden, kerkvoogdijen, organisten en predikanten aan te bieden in de hoop dat het zowel de bezinning op alsook het gesprek over onze liturgische praktijk zal bevorderen. U kunt de brochure hier downloaden.

Het is de wens van de werkgroep eredienst en organist dat deze brochure de zorg voor en de kwaliteit van de liturgische vormgeving van de eredienst ten goede mag komen. Tot eer van de Heere en tot stichting van de gemeente.

Onderzoek samenwerking predikant en organist
In 2017 deed de werkgroep Eredienst & Organist onderzoek naar de samenwerking tussen predikanten en organisten. Er blijkt over en weer waardering te zijn. Maar er zijn ook aandachtspunten: organisten willen graag de liturgie eerder toegestuurd krijgen en predikanten hebben moeite met organisten die lange voor-, tussen- en naspelen hebben of van de eredienst een concert maken. Beiden hebben behoefte aan een periodiek overleg.

De uitslag van het onderzoek biedt genoeg stof voor zo’n overleg. U kunt de uitslag daarom hier downloaden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit