• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Welkom

De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren en wil dat niemand verloren gaat. In het Nieuwe Testament zien we dat gemeenten groeiden door het getuigenis van hen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente van Filippi waar Paulus de stad moest verlaten na de bekering van Lydia en de stokbewaarder.

Voor een gemeente zijn er veel verschillende mogelijkheden om evangelisatiewerkzaamheden op te zetten. Denk hierbij aan: kinderevangelisatie, Bijbelverspreiding in een nieuwbouwwijk, een Bijbelkiosk, een inloophuis, sociale activiteiten zoals bezoek aan ouderen enzovoorts. Het hangt ook af van de plaatselijke situatie voor welke vorm van evangelisatie het meest passend is. De opdracht voor evangelisatie geldt voor alle gemeenteleden.

Onze visie
De commissie evangelisatie  is beschikbaar om te ondersteunen en advies te geven bij het evangelisatiewerk wat plaatsvindt in de gemeenten. Daarnaast draagt de commissie waar nodig bij aan opzet van bovenplaatselijk evangelisatiewerk. Jaarlijks wordt er diverse cursussen en bijeenkomsten georganiseerd, er is een site met foldermateriaal beschikbaar en gemeenten die over (beperkte) middelen beschikken kunnen een bijdrage aanvragen uit het fonds evangelisatie. Ook verzorgt de commissie op verzoek toerustingsavonden.

Op de website ‘Zien en Geloven’ wordt op een eenvoudige manier de kernwaarheden uit de bijbel uitgelegd voor onkerkelijken. U kunt op de website van uw eigen gemeente verwijzen naar deze website. 

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024