• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Waarom evangelisatie

Waarom evangelisatie

Taak commissie evangelisatie
De commissie heeft de opdracht om de bewustwording van de noodzaak tot evangelisatie te vergroten en bij te dragen aan bezinning op evangelisatie als Bijbelse opdracht binnen onder andere de plaatselijke gemeente. 

De commissie is beschikbaar om het plaatselijke evangelisatiewerk, wat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de betreffende gemeente valt, te ondersteunen en hierin ook advies te geven. Ook draagt de commissie waar nodig bij aan opzet van bovenplaatselijk evangelisatiewerk.  De commissie evangelisatie is een landelijk orgaan van bijstand van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk. 

Evangelisatie als taak van de gemeente
Ieder christen persoonlijk maar ook een gemeente is geroepen om het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk. Vervolgens is het belangrijk vanwege de geestelijke nood waarin zo velen verkeren, omdat ze Christus niet kennen. Het is een voorrecht om te mogen evangeliseren. Er is geen zaliger boodschap om bekend te maken dan dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken (Lukas 2:17, 1 Tim. 1:15).

Bijbelse opdracht
De diepste motivatie van het evangelisatiewerk is de innerlijke barmhartigheid van God. Hij is bewogen met zondaren. Hij is in Zichzelf bewogen (Lukas 1:78). God heeft Zichzelf bewogen om de Zaligmaker der wereld te zenden. Het bevel om de wereld in te gaan komt ook bij de Heere vandaan. Vanuit die zending door de Vader zendt Jezus Zijn discipelen. U kunt dat lezen in Johannes 20. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan de tien discipelen.  Alle vier de Evangeliën maken er melding van dat de discipelen de opdracht krijgen het Evangelie te gaan verkondigen. 

De opdracht geldt niet alleen de discipelen, ambtsdragers, dominees, zendelingen of evangelisten. De christelijke gemeente is geroepen naar het woord van Paulus om onstraffelijk te zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld (Filippenzen 2:15,16).  Een ieder die aan Christus verbonden is heeft de opdracht om Zijn Naam te belijden voor de mensen.

In het Nieuwe Testament zien we ook dat gemeenten groeiden door het getuigenis van hen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de gemeente van Filippi waar Paulus de stad moest verlaten na de bekering van Lydia en de stokbewaarder met zijn huis.

 • © hersteld hervormde kerk 2024