• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Uw steun

Uw steun

Om het evangelisatiewerk te ondersteunen kunt u op verschillende manieren helpen.

Gebed
De belangrijkste steun voor het evangelisatiewerk is uw gebed. Evangelisatiewerk brengt strijd en moeilijkheden met zich mee. Gebed is nodig voor vrucht op het werk. In de Bijbel worden we er toe opgeroepen om te volharden en aan te houden in het gebed (zie ook Romeinen 12:2 en Kolossenzen 4:2). 

Financieel
Wilt u een gift overmaken? 
Het rekeningnummer van de commissie evangelisatie is: NL59RABO0141458070 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Evangelisatie. Om periodiek een gift over te maken kunt u het machtigingsformulier downloaden. 
U kunt ook onderstaande QR-code scannen en zo een gift overmaken.

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook het fonds evangelisatie valt onder deze beschikking. Dit betekent dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. U kunt hier klikken om de ANBI-beschikking te downloaden. De Commissie Evangelisatie van de HHK valt onder de ANBI-beschikking van Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal. Het RSIN-nummer is 813534215.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan (hier de naam invullen), een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)".

Evangelisatie NL59RABO0141458070 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Evangelisatie

Meehelpen
Met regelmaat worden er vrijwilligers gezocht voor de werkgroepen van de commissie evangelisatie of voor het evangelisatiewerk in Den Helder. Actuele vacatures zijn terug te vinden onder de nieuwsberichten. Denkt u/jij wat te kunnen betekenen voor de commissie? Dan horen we graag van u/jou. 

Evangelisatiewerk Den Helder
Voor assistentie bij het evangelisatiewerk in Den Helder en folderacties, bijvoorbeeld bij folderacties wordt uw/jouw hulp zeer op prijs gesteld. Ook (jeugd)verengingen zijn welkom.
 

 • © hersteld hervormde kerk 2024