• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Fonds

Fonds evangelisatie voor gemeenten

Mede naar aanleiding van verzoeken om financiële ondersteuning door met name kleine gemeenten is besloten het fonds evangelisatie voor gemeenten op te richten. Hierbij kan een gemeente in eerste instantie voor een periode voor twee jaar een beroep doen op middelen vanuit de landelijke kerk.

Wanneer kunt u een beroep doen op het fonds evangelisatie?
Bij het fonds kan alleen aangeklopt worden door gemeenten die zelf onvoldoende financiële middelen hebben om het evangelisatiewerk op plaatselijk niveau gestalte te geven. Meer informatie en de voorwaarden kunt vinden in deze notitie.

Een template voor een aanvraag en richtlijnen voor salariëring zijn hier te vinden.

Voor gemeenten die ondersteuning ontvangen vanuit het fonds. Jaarlijks verwachten wij van u een voortgangsverslag. Een template hiervoor wordt u toegestuurd.

Heeft u als kerkenraad een evangelist benoemd? Om u van dienst te zijn, zijn een aantal tips opgesteld voor het voeren van een voortgangsgesprek.

Heeft u vragen?
Wanneer u vragen heeft of een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024