mannenbond

Welkom

Volharding en geloof

Slechts bij de heiligen, zij die gewassen zijn in Christus bloed en geheiligd door de Heilige Geest is sprake van volharding. Anders gezegd: waar geen geloof is, daar is geen volharding. De onvoorwaardelijke voorwaarde voor de volharding is het geloof, maar het is geen voorwaarde die ik zelf moet inlossen. Gods Geest werkt het geloof. Genade omhelst én geloof én volharding. Door het geloof zijn we in Christus. Uit Hem worden we bediend met genade voor genade, door Zijn Heilige Geest. Geloof en volharding hangen samen, ze zijn aan elkaar verbonden, als moeder en dochter. Het geloof deelt immers in Christus en in al Zijn weldaden. Hij heeft volhard tot het einde toe.

Daarom is er voor de Zijnen ook de; vaste hoop op de volharding tot het einde toe. Want: Niemand zal Mijn schapen uit Mijn handen rukken en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid (Joh. 10 : 28). De onverbreekbare relatie tussen volharding en geloof is door de apostel Paulus verwoord in o.a. de tweede Thessalonicenzen brief. ‘Alzo dat wijzelven van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof...’. In Titus 2 : 2 zet de apostel naast elkaar: gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. In Openbaring 2:19 laat de Zoon van God aan de gemeente van Thyatire schrijven: Ik weet uw werken, en liefde, de dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, .... Onlosmakelijk is de band tussen geloof en lijdzaamheid of volharding. In het oprechte geloof zit het verborgen, zoals in de knop van de bloem alles verborgen zit voor de schone kleuren van de bloem. Met het geloof is de volharding gegeven. Juist ook omdat de genadegiften en de roeping van God onberouwelijke zijn.

En naar mate het geloof door beproeving en verzoeking gaat, zal het gelouterd worden. Soms meen ik eerdaags om te komen ‘door de hand van Saul’. Een ander moment spoelen al Gods golven en baren over me heen. Maar als ziende de Onzienlijke wordt het geloof gesterkt en bekrachtigd. Want de beproeving van het geloof, de verdrukking en het lijden, staalt haar ook. ‘Houdt het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt’. Door het lijden heen wordt het geloof beproefd. En het beproefd geloof, dat tegen de druk in, stand hield, werkt de volharding. Het is tot zegen voor haar.

Anderzijds zeggen we dat het geloof slechts een instrument is dat met ons met Christus verbindt. Het leert Amen zeggen op de trouw van God. Hij laat niet vallen noch omkomen, wie Hij opraapte uit nood, dood en ellende. Maar door verzoeking en beproeving, door verdrukking, verleiding en lijden heen, wordt die band aan Hem aangehaald. Het geloof put meer en meer uit Hem.

Wijlen ds. J. van der Haar

  • © hersteld hervormde kerk 2019