mannenbond

Welkom

Het grote geschenk van Gods liefde

1 Johannes 4:9 ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.’

Christus is geboren! Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, zegt Johannes. Deze liefde is Gods eeuwige liefde. Van eeuwigheid heeft God Zijn kinderen lief: ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ Deze liefde, in Christus’ zending geopenbaard, is eeuwig. Ze is zonder begin en zonder einde. Ook is zij niet af te meten in breedte en lengte, omdat God geen grenzen heeft en Zijn liefde onbegrensd is. O, eeuwige liefde, die in Christus uitgaat tot hen die van nature vijanden en haters van God zijn! In Christus komt God vijanden met Zichzelf te verzoenen; daarom is Gods liefde in Christus ook een overwinnende liefde. Gods liefde zoekt Zijn vijanden op, die hun natuurlijke vader, de satan, dienen en de wereld en zichzelf zijn toegevallen. Gods liefde gaat uit tot rebellen en door Gods liefde, door Christus’ Woord en door Zijn Geest, worden we als vijanden overwonnen en voor de Heere ingewonnen. God gaat in Christus het hart van Zijn vijanden met Zijn liefde vervullen. En dan gebeurt er wat met die vijanden, hoor! Zij gaan de dienst aan satan opzeggen, de zonde de rug toekeren. Zij gaan God en goddelijke zaken liefkrijgen. De wereld kent hen niet meer, overmits zij van de wereld niet meer zijn, zegt Johannes. Er komt een scheiding tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis. Zij worden vreemdelingen op aarde en gaan een ander vaderland zoeken. Lezer, kent u deze zaken met uw hart of voelt u zich in deze wereld nog goed thuis? Het onderscheid zal openbaar moeten komen tussen hen die met het hart en in hun wandel de Heere dienen en tussen hen die de Heere niet dienen; er komt geestelijk leven openbaar, want de apostel betuigt dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven.

Wie de liefde Gods in zijn hart ervaart, gaat leven door Christus, zegt de tekst. Er wordt geestelijk leven geboren door God in Christus. We gaan van leven en levensweg veranderen. Zie maar eens naar de discipelen. Ze kwamen achter de Christus aan, Die vanuit het welbehagen Gods predikte dat God vrede wil schenken aan vijanden, die door hun eigen zonden en schuld onder Zijn toorn liggen en nu als ballingen buiten Gods gemeenschap rondzwerven. Met deze staat der ellende worden Gods kinderen bekendgemaakt door ontdekkende genade. Zij hebben tegen hun Schepper gezondigd, tegen de liefde der wet. Gods is heilig en rechtvaardig, en zij zijn door hun zonden onwaardig om Zijn kinderen genaamd te worden. Maar zie en hoor hoe Christus Zich in de harten komt te openbaren en te verklaren. Hij verkondigt de reddende liefde Gods in Hem.

God heeft Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden. Hij is gewillig in de wereld gekomen om hier als balling te zwerven, om hier als ballast te worden uitgeworpen, om vreemdelingen en zwervers een Thuiskomen te bereiden bij Zijn Vader. O dierbaar Kind, in Bethlehems kribbe, zijt Gij daarvoor gekomen? Ja, daarvoor ben Ik gekomen. Hier buigen wij onze knieën, hier vouwen wij onze handen, hier wordt ons hart met verwondering en aanbidding vervuld. Lezer, mag u ons in het geloof in deze gangen volgen, of is op u nog steeds van toepassing: Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Achter de Christus aan worden de heilgeheimen ontsloten. Hij spreekt: Ik heb het natuurlijke leven aangenomen, om u het eeuwige leven deelachtig te kunnen maken. Hij is geboren om Zijn leven af te leggen op het kruis, om de smartelijke en smadelijke dood der misdadigers te sterven, opdat misdadigers – wij doen alles mis – het leven zouden kunnen ontvangen. Hebt gij de Christus zo reeds leren kennen en nodig leren krijgen? Gods kinderen ontvangen door Christus het leven en gaan Hem volgen van krib tot kruis. Dat wil zeggen: zij worden onder het recht Gods stervende mensen en worden één plant met de stervende Borg. Zij sterven met Hem, zij worden met Hem begraven en zij staan met Hem op. Dan is Hij hun Opstanding en het Leven.

In Christus schenkt God Zijn verkiezende, soevereine liefde. Gods liefde valt vrij. Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. Niemand kan zich door goede werken Gods liefde verwerven en de voorwerpen van deze liefde kunnen zich niet uit deze liefde zondigen. Het voornemen en de verkiezing Gods zijn onberouwelijk. De namen van Zijn kinderen staan in het Boek des levens opgetekend en er vindt in de tijd geen afschrijving van die namen plaats. Waarom hebt Gij het op mij gemunt? O wonder! Gods verkiezende liefde in Christus. Was deze er niet, dan wordt niemand zalig. Maar zij is er en is in Christus geopenbaard; daarom zal de hemel vol worden. Wij prijzen, o God, Uw liefde, die van eeuwigheid is! Door deze liefde krijgen wij God lief en elkander lief, met een geestelijke liefde. In die liefde staan wij elkander nader dan de band van aardse min. Lezer, Christus is geboren. Wie is Hij voor u en wie zijt gij door Hem? Dan leeft gij uzelf niet meer, maar dan leeft gij Gode. Dat betekent: sterven aan uzelf. Of leeft gij nog uzelf? O, dat eindigt in de eeuwige dood. Weer is bijna een jaar voorbij. Ons leven gaat voorbij. Zeg, reizigers, waarheen gaat gij? Keer weder, keer weder. Nog klinkt Gods stem, zoek Hem, straks is het voor eeuwig te laat. Christus is geboren. Begeert ge Hem in Zijn liefde? Hoort wat Jezus, Die de doornenkroon droeg, zegt: O mens, gaat gij verloren en wijt het Mij niet. Want Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet.

ds. J. Catsburg (1929-1984)

Toogdag 2022 | 22-10-2022

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2023