mannenbond

Welkom

De Bijbel is het boek van de verwachting

Gods Woord geeft ons een vergezicht op de toekomst die door de machtige daden Gods tot werkelijkheid zal komen. Ze is vol van beloften die vervuld zullen worden. Want wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God. Als christenen die bij en uit het Woord Gods willen leven, kunnen we geen vrede hebben met deze tegenwoordige wereld vol zonde en ongerechtigheid, vol nood en ellende, vol van machten die ons van God en Zijn dienst zoeken af te trekken en die menigmaal over ons triomferen.

Men houdt ons menigmaal voor ouderwetse mensen, die vast willen houden aan het oude zonder meer. Maar dan heeft men het helemaal mis. We willen hier alles loslaten, we willen zelfs vreemdeling zijn op aarde, want we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. En onze geloofsbelijdenis zegt dan ook: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere’. En de psalmist heeft ervan gezongen: ‘De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht, Hij zal hen vrolijk op doen dagen, het heil hen toegezegd'. Zo is een christen een pelgrim die op reis is naar de toekomst en die soms met groot verlangen wacht op de vervulling van de beloften Gods.

In de loop der eeuwen heeft de mensheid geprobeerd om zelf deze nieuwe aarde te scheppen. Men kon immers geen vrede hebben met de toestand waarin men verkeerde, met alle onrecht en verdrukking, met alles wat men als verkeerd zag en dat men niet langer wilde aanvaarden. En ook in onze tijd geloven velen dat men door inspanning van alle krachten een nieuwe wereld kan maken waar men het verloren paradijs weer kan herstellen. En zelfs in de kerken hoort men van die optimistische klanken die ons verkondigen dat uit deze wereld die nieuwe tijd kan komen, die nieuwe rechtsorde, die alles zal uitbannen wat met de ware menselijkheid in strijd is. Daar moeten we voor vechten, desnoods zelfs gebruik maken van revoluties om dat doel te bereiken.

Maar wanneer men dat meent onderschat men de macht van de zonde, vergeet men de diepe val van de mens in het eerste paradijs waar hij het Woord Gods losgelaten heeft en ongehoorzaam geworden is. Want de wortel van alle nood en ellende is de zonde. En daardoor is er een brede kloof tussen ons en het paradijs, tussen ons en het koninkrijk Gods vol gerechtigheid en vrede. En alleen als de zonde verzoend wordt, alleen als die kloof overbrugd wordt, alleen als we nieuwe mensen worden in de weg van wedergeboorte en bekering, alleen als God wonderen gaat doen en Zijn beloften gaat vervullen, zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen.

En van deze wonderen spreekt nu de Bijbel.

Door heel het Oude Testament heen klinkt de belofte van de komst van de Messias, van de Gezalfde des Heeren, van de Zoon van God, Die Zijn volk zalig zal maken van de zonde. De profeten hebben ervan getuigd tegen alle ongeloof van de mensen in. En er is altijd een volk geweest dat door de Heilige Geest voor het Woord Gods heeft leren buigen. En zalig zijn zij die geloofd hebben want de dingen die hen van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

En in de volheid des tijds is de Heere Jezus geboren. Zijn geboorte was een gave Gods en een wonder Gods. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is God uit God en Licht uit Licht. En toch is Hij ook mens. Zo kon Hij in de plaats van de zondaar gaan staan. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld en de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zo horen Zijn kruis en Zijn kribbe bijeen. De planken van Zijn kribbe en van Zijn kruis zijn uit dezelfde boom gezaagd.

Dat heerlijk evangelie mag ons nu verkondigd worden. En de Heilige Geest kan ons nu bedienen uit de volheid van Gods genade in Christus Jezus. Hij werkt het geloof in onze harten en Hij versterkt ook dat geloof. in de weg van de verkondiging. Hij maakt ons tot nieuwe mensen wanneer we door een waar geloof Hem worden ingelijfd. En Hij bereidt ons in die weg voor op het leven in het Koninkrijk Gods vol gerechtigheid. En dan voelen we ons pas echt vreemdelingen in deze wereld. Vreemdelingen, die wel hun taak en roeping hebben op deze aarde, maar die tegelijk als pelgrims voorttrekken naar dat eeuwig vaderland bij God en bij Zijn Christus.

En dan weten we dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde van God zullen komen. Straks komt Christus weder op de wolken des hemels om Zijn Koninkrijk op te richten in volle openbaarheid. Daarom hebben we profeten nodig, ook in onze tijd, om tegen het ongeloof van de mensen in te getuigen van Zijn wederkomst: „Bekeerd u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen". En die profeten mogen tegelijk allen die geleerd hebben hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen en de Heere Jezus Christus na te volgen troosten. Want de weg van een christen is menigmaal moeilijk en zwaar, hij wordt aangevochten en bestreden, maar de toekomst is zeker: „En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn noch rouw: .. .ziet, Ik maak alle dingen nieuw" En uit het verlangen naar die toekomst bidt Gods kerk: Kom, Heere Jezus!

AV

  • © hersteld hervormde kerk 2022