mannenbond

Welkom

Houdt U aan het geopenbaarde Woord

Omdat Christus aan allen, die onder de bediening zijn, aangeboden wordt, zo mag niet alleen een ieder komen, zodat niemand achter behoeft te blijven, maar een ieder moet tot Christus komen. Jezus belooft, dat Hij niemand, die tot Hem komt, zal uitwerpen. God zal niemand verdoemen, dan om zijn zonden. God verhindert niemand om zich te bekeren en in Christus te geloven en zalig te worden. Vanuit de roeping is er een open hemel. ‘Ik zie een poort wijd open staan.’ Doch daar is een gesloten mens en deze laatste kwestie moet in de weg van verlichting van het verstand en van overbuiging van de wil opgelost worden. God echter is geen oorzaak van iemands verdoemenis.

Het is des mensen eigen schuld en zijn eigen vrije wil, dat hij goddeloos leeft en dan is het rechtvaardig, dat God hem straft en om de zonde verdoemt. Maar als iemand dagelijks zondigt en dagelijks tot de Heere wederkeert met belijdenis van schuld, dan zal de Heere hem niet verstoten. De hemel staat wijd open, maar de mens houdt zijn hart gesloten.

‘Ik las eens van iemand, die bijna voor haar misdaden was opgehangen: ‘Indien God mij niet genadig was geweest, zou ik nu hier niet zijn, dacht ze, maar in de hel, want ze wist, dat ze niet goed genoeg geweest was om naar de hemel te gaan. Zij geloofde in het bestaan van hemel en hel met grote hevigheid, maar het vooruitzicht van eeuwige verdoemenis kon haar toch niet afhouden van iets, dat ze werkelijk wenste te doen.’

Het is moeilijk om een mens te bewegen, dat hij de brede weg verlaat. Daar zit de knoop. Het is niet Gods verkiezing, die ons uit de hemel houdt in eerste instantie, maar onze eigen verkiezing. Dan is het rechtvaardig, dat God ons straft. Daarom: Zoekt Christus, gelooft in Hem, bidt en strijdt tegen de zonde, en gelooft dat u zalig zult worden, als u zo doet, volgens het Woord: dit is de vaste en veilige weg.

Ik hoor de opmerking: Geloof en bekering is een werk van God. Als ik niet uitverkoren ben, zal Hij het mij niet geven. Dan zeg ik: Dit is zeker waar, maar dan zult u er ook niet naar zoeken. Als u niet uitverkoren bent, zult u een vijand blijven van God en van Zijn dienst. Als u niet uitverkoren bent, zult u niet eens bekeerd willen worden. Dan zult u slechts in schijn godsdienstig bezig zijn. Mogelijk zegt nu iemand, dat hij ook maar in schijn over deze dingen bezorgd is. Dan zou ik nog zeggen, dat men zich ook onderwaarderen kan en bovendien, dat dit nog niets zegt, want dat de Heere alles nog werken kan. Kortom, het is des mensen eigen schuld, als hij zich niet bekeert, Gods aangezicht niet zoekt, zijn nood en ellende niet erkent, de zonde kiest boven Gods wil en zich door niets van de eeuwige verdoemenis laat afhouden. Daar staat God buiten, om zo te zeggen. Dat is eigen vrije keuze van de mens.

Het hoogste, wat men God kan verwijten is — menselijk gesproken — dat Hij het opgegeven heeft deze mens te zoeken. Maar alles komt voor rekening van de mens. Hij zondigt vrijwillig, hij kiest voor het leven de dood. Maar de Heere wil iedere zondaar in dit leven, die tot Hem komt, in genade aannemen. Houdt u aan Gods geopenbaarde Woord en doe dat.

Wijlen ds. L. Vroegindeweij

  • © hersteld hervormde kerk 2019