mannenbond

Welkom

Psalm 72:12 Want Hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige en die geen helper heeft.

Het jaar spoedt ten einde. Alleen hem, die gelooft in degene die de Vader gezonden heeft behoeft geen vrees te overmannen, want Hij zal zeker zorgen en gelijk hij zeer dierbaar is ook hierom, dat Hij niet laat varen de werken Zijner handen, zal Hij ook zeker ere geven en tot ere brengen. Ellende en verderf treft de ongelovigen. De hoeksteen, die hen kon dragen wordt hun ten val. Door de zaligheid te verwerpen wordt de val te zwaarder en te dieper. Hoevelen zullen eenmaal wensen het Evangelie nooit te hebben gehoord, welks verwerping hun ellende zal verzwaren. Daarom, heden zo gij Zijn stem hoort verhardt u niet maar laat u leiden. Laat Massa, laat Meriba u ten afschrik wezen. Zijn dan Gods plannen verijdeld? Zeker niet: waartoe zij ook gezet zijn.

U dan die gelooft is Hij dierbaar. Het geloof alleen doet Christus en Zijn uitnemende genade kennen, waarderen en beminnen, ontvangen en toe-eigenen. Hij is dierbaar voor het hart, dat in Hem vrede, blijdschap, zaligheid en leven vindt. Meen echter niet, dat u gelovende bent als Jezus uw hart en zinnen niet inneemt, hoewel u dan wel een bekeerd mens kunt zijn. Wij leggen er nadruk op, dat Petrus in onze tekst het deelwoord gebruikt: gelovende, dus de nadruk legt op de daad des geloofs. Anders is Hij niet dierbaar voor ons, al hebben wij met Hem gegeten en gedronken. Waar is uw geloof? mag Hij menigeen van Zijn kinderen wel vragen. Dit heb Ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Bekeert u dan en doet de eerste werken. Paulus mocht belijden: ik heb alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus mijn Heere.

U dan die gelooft is Hij dierbaar...! Het Christusfeest hierboven begint met het nieuwe jaar na dit leven. Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dan geen lauwheid meer, doch eeuwig blakende liefde en het geloof wordt verwisseld met aanschouwen. Het oude jaar snelt voorbij; nog enkele dagen en het jaar met zijn lief en leed is voorbij, maar als dan de overgang wordt gemaakt in Hem gelovende... dan nemen wij het dierbaarste mee in het komende jaar en zullen genade en ere vinden door Hem, die ons zo uitnemend heeft lief gehad.

Wijlen ds. I. Kievit

Toogdag 2019 | 19-10-2019

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2020