mannenbond

Welkom

Jes. 55:1: O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Wijn en melk! De genadewateren, zelfs een druppeltje er van, het genadebrood, zelfs een kruimpje er van, dat is al zo groot. En nu ook nog wijn en melk. Het valt bij de Heere, mijn lezer, mijn jonge lezer vooral, nooit tegen. Wel bij de wereld. Zij stelt bitter te leur: IJdelheid der ijdelheden; het is al ijdelheid. Bij de Heere valt het reeds hier altijd mee. En eens, o volk van God! valt het eeuwig mee. Wijn en melk. Hij doet, Hij geeft boven bidden en boven denken! Wijn en melk! En dat zonder geld en zonder prijs. Uw Borg, o duurgekochten, heeft alles voor u betaald, al uw schulden, al uw nooddruft, naar lichaam en naar ziel, ook zelfs deze wijn en melk. Is er geen reden te over, om u zelf aan Hem toe te vertrouwen, en Hem lief te hebben met hartelijke wederliefde?

Wijn - dat spreekt ons van geestelijke vreugde, van de blijmoedigheid des geloofs, van het: En hij reisde zijn weg met blijdschap. Wijn is versterkend, en de wijn is het, die het hart verheugt. Welgelukzalig is hij, is zij, die van deze wijn des Evangelies mag drinken, en dan met blijmoedigheid de dienst des Heeren mag aanprijzen. Wat is dat al menigmaal voor anderen ten zegen gesteld. En de melk is immers zulk een kostelijk voedsel, dat voedt en versterkt. Wat is er beter voor jonge kinderen, voor zuigelingen? Is te zware voeding niet vaak de oorzaak van veel getob? Maar, hoe gezegend werkt vaak de melk

Melk! - dat zegt ons de kleinen, de kinderen, de zuigelingen in de genade worden niet vergeten. Ook voor hen zorgt de Heere teer en trouw. Voor hen is er dus ook zelfs plaats aan de Avondmaalstafel, aan de bruiloftsdis in de hemel. Welk een verschil tussen Lazarus en de rijke man! De laatste roept uit: zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam.

De eerste wordt nu vertroost. Hij en allen, die aan mogen zitten aan het Avondmaal van de bruiloft des Lams, genieten nu de volle vervulling van Jesaja 55:1: O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Is dat uw vooruitzicht reeds?

Wijlen ds. S. van Dorp

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: