mannenbond

Welkom

Psalm 119 : 54: Uwe inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijner vreemdelingschappen.

De Kerk des Heeren leeft bij het Woord des Heeren, bij alle woord dat uit Zijn mond uitgaat. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt die dag en nacht. De pelgrim heeft zijn gezangboek in Gods inzettingen, die zijn hem tot een lied, die vervrolijken zijn leven, ook als de lofzang in stilheid is tot God in Sion. Ook als hij zegt tot de God van het verbond: Als het aan woorden mij ontbreekt, hoor, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig U uit 's hemels koren mijne stem te horen. Neen, hij zingt niet altijd overluid, soms neuriet hij, dan weer zingt hij zonder woorden, ook het overdenken wordt tot een lied des levens. Als mijne gedachten binnen in mij vermenigvuldigd zijn, hebben uwe vertroostingen mijne ziel verkwikt. De opening van Uw Woord geeft licht, den slechte verstandig makende. Zoo reist de pelgrim verder door het land der vreemdelingschap om nader te komen bij zijn Vaderland, waar hij niet meer als vreemdeling zal worden behandeld.   

Uwe inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Droefheid en blijdschap wisselen elkander af en zijn verbonden vaak, en nu in die inzettingen treurt Jeremia ons vóór, juicht Jesaja voor ons. Daarom zijn die inzettingen ons gezangboek op onzen pelgrimstocht. Deze inzettingen zijn zeer getrouw, waarachtige waarheid. Zij spreken van zonden, van mijn inwendig bederf, van vrije genade, stervende liefde, onvergankelijk leven, overwinning op dood en graf. Zij handelen van mijn moeilijkheden, mijn vrezen en vreugde, spreken van den ganse storm, die in de kleine wereld mijner natuur woedt. Deze inzettingen reizen met ons mede en zijn elke morgen nieuw. Hoeveel vragen zijn reeds door deze inzettingen opgelost, hoeveel raadsels onthuld, richtlijnen getrokken; zij deelden ons hart troost en onderricht mede.

Wanneer de waarheid bezegeld wordt door de ervaring en wij verzegelen dat God waarachtig is in het geloof, dan wordt er muziek in ons hart geboren, gaan we zingen. In deze inzettingen zijn kostbaarheden van parelen en diamanten, die slechts kunnen ontdekt worden door de mijnwerkers, die leerden graven om de aderen van eeuwigen rijkdom te ontdekenk. Het is een gezangboek dat vreemdelingen en pelgrims den weg wijst naar het Vaderland. Wij prijzen Zijnen naam als Zijn Woord opnieuw bevestigd wordt dat de God der waarheid gesproken heeft. In deze inzettingen lezen wij van den grootten Pelgrim, Die door lijden tot heerlijkheid kwam en Hij bovenal brengt ons aan het zingen. Hij heeft onze rechterhand gevat en zal ons leiden tot aan, ja, tot over dood en graf.  Zingende pelgrims... naar het Vaderland. Reist ge mee, want de avond dezer wereld gaat dalen, de nacht komt, uw leven spoedt ten einde, en gij weet dat er niet alleen een plaats waar eeuwig wordt gezongen, maar ook een plaats waar eeuwig wordt geweend. Waar is Weening der ogen en knersing der tanden... De vreemdeling komt thuis, de zingende pelgrim vindt zijn harp gereed aan den boom des levens Ik zal eeuwig zingen... het lied des Lams.

I.K.

  • © hersteld hervormde kerk 2022