mannenbond

Welkom

Handelingen 2 : 4a: … en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Zo werden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Nu zouden we kunnen menen dat het wel bijzondere mensen zijn, met wie God gemeenschap maken wil. Dat was in zekere zin ook zo. Wanneer we dat bijzondere maar niet zoeken in uiterlijke dingen. Wij zien meestal op datgene wat voor ogen is. Maar naar de wereld waren het niet vele rijken en edelen, die daar samen waren in die opperzaal in Jeruzalem. God schuift immers alles wat van ons aan eigengerechtigheid of heerlijkheid wordt aangeboden radicaal van de tafel. Voor Hem zijn we allemaal gelijk: verloren zondaren. En wanneer we letten op die mensen, op een Petrus, die zijn Meester verloochent, op een Thomas, die niet geloven kan en wil, op een Maria Magdalena, die van vele duivelen verlost moest worden, dan zien we inderdaad niet veel waar op te roemen valt. En toch zijn het bijzondere mensen. Het zijn mensen, die de roepstem Gods in hun hart hebben horen weerklinken en die aan die stem niet ongehoorzaam konden zijn. Het zijn gegrepen mensen, die de koorden van goedertierenheid voelen trekken, het zijn verkoren mensen, niet om iets van henzelf, maar louter en alleen door het vrije welbehagen Gods. Want dat is het geheim van het Pinksterfeest: God komt tot zondaren, die de dood en het oordeel verdiend hebben, om hen zalig te maken. In Christus buigt God zich tot ons over om ons door zijn Heilige Geest te leiden. Want niemand komt tot de Vader dan door die Christus. Zo is zalig worden een werk van een Drieenig God.

De Heilige Geest komt tot mensen, die tot God roepen. Hij maakt gemeenschap met verloren mensen, die met nood en ellende zijn vervuld en die schreeuwen om God, de God des levens. En die nood wordt vervuld. Want Hij komt tot mensen die Hem nodig hebben, die tot Hem roepen, die schreeuwen om genade, om verzoening, om ontferming, opdat ze het uit zijn mond mogen horen, dat Hij nooit meer op hen toornen noch hen schelden zal.

En wanneer Hij komt, wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, dan komt er ook vrede en blijdschap en echt geluk in ons hart. De wereld kan het niet begrijpen, dat we zo gelukkig zijn. Maar de wereld kan toch ons geluk niet weglachen en wegspotten. Waar we vervuld zijn met de Heilige Geest, waar die Heilige Geest ons bedient uit de volheid van de genade van de Heere Jezus Christus, daar roepen we uit: Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten, hoe rijk ik wel ben. ''k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Maar dan voelen we ons ook geroepen om Hem te dienen. Want de Heilige Geest komt in onze harten wonen, opdat we de wegen der zonde zullen verlaten en in de inzettingen des Heeren leren wandelen. Er wordt een volk vergaderd, dat tot eer en lof en dienst van God bereid is.

Daarom mogen we ons in deze Pinkstertijd wel nauw onderzoeken, opdat we weten uit welke geest wij leven. Zijn we nog vervuld met de geest der zonde? Van welke geest zijn we toch? Voor welke geest opent ge de poort van uw hart? Alleen wie door de Heilige Geest geleid wordt is een kind van God. Breek daarom met al die geesten van zonde, van wereld en van duivel en kom met een verslagen hart tot de gemeente Gods en kniel neer bij die 120 mensen in die opperzaal te Jeruzalem en trek mee aan het gouden koord van het Pinkstergebed: Veni Creator Spiritus — Kom, Schepper Geest! Want dan zal ook van ons gezegd kunnen worden: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En die Heilige Geest leidt zijn volk in alle waarheid, zodat we niet verdwalen, maar eenmaal thuis zullen komen bij God, waar ook Christus is, het Lam Gods. En het is de Heilige Geest er om te doen, dat we dat Lam zullen liefhebben en volgen en eeuwig bij Hem blijven.

Wijlen ds. A. Vroegindeweij

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: