mannenbond

Meer over Statuten

Huishoudelijk reglement

Statuten

Klik hier om de officiële statuten te openen.

Huishoudelijk regelement

Artikel 1
Leden
De rechten en plichten van de leden van de Bond van Mannenverenigingen van de Hersteld Hervormde Kerk zijn statutair geregeld.
De statuten van de Hersteld Hervormde Mannenbond (hierna te noemde ‘de Bond’) zijn d.d. 29 november 2011 vastgesteld door Mr. Arend Dangremond, notaris te Barneveld, nummer 26425/AD/gz.

Artikel 2
Werkzaamheden van het bestuur
1. Het bondsbestuur (hierna te noemen ‘het bestuur’) is belast met de leiding van het bondswerk en met het te baat nemen van de middelen genoemd in artikel 4 van de statuten. Het onderhoudt externe contacten, o.a. met andere bonden van Mannenverenigingen en organisaties en het verleent medewerking — voor zover dit in het belang van de leden of van de Bond moet worden geacht en dit niet in strijd komt met de statuten — aan activiteiten die in het algemeen het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de man en het gezin bevorderen.

2. Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.

3. Het bestuur kan alleen bindende besluiten nemen indien minstens tweederde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is.

4. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

5. De reis-, verblijf- en overige kosten van de bestuursleden die gemaakt zijn voor het bijwonen van vergaderingen, worden door de Bond uit de bondskas vergoed.

Artikel 3
Werkzaamheden van het dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemeen adjunct.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van hetgeen in de vergaderingen van het bestuur zal worden behandeld, alsmede met de uitvoering van de aldaar genomen besluiten. Het dient de verenigingen van advies, voor zover die adviezen een incidenteel karakter dragen en het behandelt die ingekomen stukken, welke geen zaken tot onderwerp hebben waarover het bestuur behoort te beslissen.

3. Het dagelijks bestuur is gemachtigd tot het gezamenlijk overleggen en vergaderen in verband met de dagelijkse gang van zaken. Het is belast met het afdoen van die zaken en het verrichten van de handelingen die naar hun karakter en strekking geacht moeten worden te vallen onder de competentie van het dagelijks bestuur.

4. Het dagelijks bestuur is van zijn handelingen verantwoording schuldig aan het bestuur. Het brengt daartoe verslag uit van zijn werkzaamheden.

5. Het dagelijks bestuur leeft mee met de aangesloten verenigingen en geeft voor zover door de verenigingen gewenst en het zelf nodig acht acte de présence.

Artikel 4
Taak van de bestuursfunctionarissen
1. De voorzitter van het bestuur roept de vergaderingen bijeen, leidt deze vergaderingen en ziet toe op een juiste uitoefening van de taak van de andere bestuursleden.

2. De secretaris voert de correspondentie, maakt de notulen van de vergaderingen en stelt eenmaal per jaar een verslag op van de werkzaamheden, waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Hij bewaart het archief.

3. De penningmeester beheert de geldmiddelen en stelt eenmaal per jaar een verslag op van zijn beheer. Hij is voorts belast met het innen van de contributies.

4.De algemeen adjunct vervangt zo nodig de voorzitter en staat indien nodig één der overige genoemde bestuursleden terzijde in zijn taak.

Artikel 5
Commissies
1. Ter verlichting van de taken van het bestuur kunnen er voor de uitwerking van bepaalde werkzaamheden commissies worden ingesteld.

2. Commissieleden dienen belijdend lid te zijn van de Hersteld Hervormde Kerk en worden door het bestuur benoemd voor de tijd van drie jaar.

3. Voor elke vacature doet de desbetreffende commissie aan het bestuur een bindende voordracht. Kan het bestuur uit de voordracht niet tot een keuze komen, dan doet de Commissie het bestuur een nieuwe voordracht toekomen.

4. In elke commissie wordt naast drie commissieleden één bestuurslid benoemd.

5. De commissies hebben een uitvoerende taak en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur.

6. Het dagelijks bestuur kan indien het dit noodzakelijk acht, direct tot schorsing van een commissielid besluiten, waarna ontslag als commissielid kan volgen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van schorsing of ontslag kan beroep worden ingesteld bij het bestuur.

7. De commissies dienen op vastgestelde tijden van hun werkzaamheden en van het financieel beheer een verslag uit te brengen aan het bestuur, met daarbij een overzicht van hun voorgenomen werkzaamheden.

Artikel 6
Contributies
1. De contributie wordt vastgesteld op een bedrag per lid van de bij de Bond aangesloten verenigingen. Het door een vereniging verschuldigde contributiebedrag wordt berekend naar het op één december van het boekjaar bij die vereniging aangesloten aantal leden.

2. Voor het bedrag aan contributie wordt aan de penningmeester van de plaatselijke verenigingen een nota gezonden.

3. Het contributiebedrag per lid kan jaarlijks in de ledenvergadering worden gewijzigd.

Artikel 7
Financieel beheer
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2. In de ledenvergadering wordt de contributie per lid vastgesteld, die ingaat op één januari van het daarop volgende financiële boekjaar.

Artikel 8
Ledenvergadering
1. Ter controle van het aantal vertegenwoordigde verenigingen dienen de stemgerechtigde afgevaardigden de presentielijst te tekenen onder vermelding van de vereniging die zij vertegenwoordigen. Indien zij mede een andere vereniging vertegenwoordigen dan waarvan zij lid zijn, dienen zij bovendien hun schriftelijke volmacht te overleggen.

2. In de ledenvergadering zullen onder meer aan de orde worden gesteld:
a. Een verslag van het bestuur over zijn werkzaamheden gedurende het laatste verenigingsjaar;
b. Een verslag van het bestuur over de financiële positie van de Bond gedurende het laatste verenigingsjaar;
c. Verkiezing van leden van het bestuur;
d. Jaarverslagen van de door het bestuur benoemde commissies;
e. Voorstellen van de leden van de Bond en van het bestuur.

3. De ledenvergadering kan ter behandeling van bepaalde zaken een commissie van maximaal vijf personen benoemen, die hetzij van haar bevindingen verslag uitbrengt op een volgende ledenvergadering, hetzij bindende uitspraken doet ter afdoening van de betreffende zaak, afhankelijk van de opdracht.

4. Per aangesloten en op de ledenvergadering aanwezige vereniging zijn maximaal twee leden stemgerechtigd.

5. Leden van een aangesloten vereniging - geen afgevaardigden zijnde - hebben geen stemrecht, maar wel het recht om in de vergadering het woord te voeren.

Artikel 9
Wijze van stemmen
1. De in artikel 18 lid 3 der statuten vermelde eerste stemming over personen voor de verkiezing van leden van het bestuur op de ledenvergadering geschiedt als volgt: aan elk lid van de Bond wordt een stembriefje toegezonden, waarop de namen van de kandidaten staan vermeld in dubbeltallen.

2. Het bestuur benoemt, wanneer een schriftelijke stemming moet plaatsvinden, een stembureau van maximaal drie personen. Tot leden van dat stembureau mogen niet worden benoemd:
a. Leden van het bestuur;
b. Personen op wie de stemming betrekking heeft.

3. Voor de geldigheid van een stembriefje is vereist dat:
a. Het stembriefje niet getekend is;
b. Duidelijk blijkt wie of wat bedoeld wordt;
c. Blanco stembriefjes niet als geldig worden aangemerkt.

Artikel 10
Informatievoorziening
1. De secretaris van een bij de Bond aangesloten vereniging voert de correspondentie met de secretaris van het bestuur. Wanneer het bestuur of het aantal leden van een aangesloten vereniging verandert, zorgt de secretaris van betreffende vereniging er voor, dat het bestuur van de Bond hierover in december van datzelfde jaar wordt geïnformeerd.

2. De secretaris van een bij de Bond aangesloten vereniging houdt het bestuur op de hoogte van sterfgevallen, jubilea etc. zodat het bestuur in staat is acte de présence te geven.

3. De secretaris van een bij de Bond aangesloten vereniging zorgt ervoor dat vragen van het bestuur goed en zorgvuldig binnen de gestelde termijn worden beantwoord.

Artikel 11
Vragen en voorstellen
Voorstellen van aangesloten verenigingen kunnen te allen tijde, voorzien van een behoorlijke toelichting, bij het bestuur worden ingediend. Deze voorstellen worden op de eerstvolgende ledenvergadering behandeld, indien ze minstens dertig dagen voor deze vergadering door de secretaris van het bestuur zijn ontvangen.

Artikel 12
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen tot stand worden gebracht door een besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij het bepaalde in artikel 19 lid 3 en in artikel 21 leden 2, 3 en 4 van de statuten van overeenkomstige toepassing is.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld d.d. 16 december 2011 te Veenendaal in de bestuursvergadering van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

Klik hier om een voorbeeld van een huishoudelijk regelement voor plaatselijke mannenverenigingen te openen. 

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024