• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Toerusting

Toerustingsavonden
De commissie evangelisatie krijgt met regelmaat vragen vanuit het land. Bijvoorbeeld een vraag voor een bezinnings- of gemeenteavond. Of uitleg over het aanbieden van een Bijbelcursus of een avond voor een jeugdvereniging. Om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau via:  evangelisatie@hhk.nl.

Voor meer informatie over de cursus evangelisatie verwijzen we u naar deze pagina. 

 • © hersteld hervormde kerk 2022