• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Cursus vluchtelingenwerk

In Nederland wonen inmiddels veel vluchtelingen. Zij komen vaak uit landen die voor zendelingen nauwelijks toegankelijk zijn. Er zijn veel mogelijkheden en kansen om hen te bereiken met het Evangelie. Juist nu veel van hen teleurgesteld zijn in de Islam door datgene wat ze van de Islam in het land van herkomst gezien hebben. 

Uiteraard kunnen er ook belemmeringen zijn om het vluchtelingenwerk ter hand te nemen:
- Omgaan met andere culturen, hoe ga je in gesprek?
- Hoe ga je in gesprek met moslims?
- Vluchtelingen worden door veel instanties geholpen; hoe en wat kunnen we als kerkelijke gemeente hieraan toevoegen?
- In de Bijbel heeft de 'vreemdeling binnen onze poorten' een duidelijke plek. Hoe vertaal je die Bijbelse boodschap naar de huidige context?

Deze en andere vragen staan centraal in de cursus die door de werkgroep toerusting wordt aangeboden. Speciaal voor het ter hand nemen van het vluchtelingenwerk hebben we een cursus op maat van twee/drie avonden vorm gegeven. 

Voor deze cursus maken we o.a. gebruik van de ervaring met deze doelgroep vanuit de stichting Gave en de stichting Evangelie & Moslims.

Wilt u meer informatie over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@hhk.nl of bel naar het kerkelijk bureau (tel. 0318-505541).

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024