• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Korte cursus

Introductie
In de Bijbel worden we opgeroepen om een zoutend zout en een lichtend licht in de deze wereld te zijn (Mattheüs  5: 13-14). Dat betekent dat de wereld moet kunnen zien en horen wat het betekent christen te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus van drie of vier gemeenteavonden wordt stil gestaan bij thema's die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.

Mogelijke invulling avonden
Avond 1. Roeping en opdracht tot evangelisatie

 • Bijbelse opdracht tot evangelisatie
 • Wat is evangeliseren?
 • Wie mag evangeliseren?
 • Taak voor gemeente?
 • Taak voor individu?
 • Mogelijkheden om te evangeliseren
 • Belemmeringen om te evangeliseren
 • Wat is de boodschap die gedeeld moet worden.

Avond 2. Het belang van communicatie

 • Non-verbaal gedrag
 • Luisteren, samenvatten (afstemmen, inleven) en doorvragen (LSD)
 • Waarnemen / interpreteren
 • Houding en taalgebruik
 • Het communiceren van een boodschap / de Boodschap
 • Gods Woord ter sprake brengen

Avond 3. Wereldgodsdiensten en mogelijkheden in eigen omgeving

 • Islam
 • Postmoderne/spirituele mens
 • Zoekers
 • Afwijzers
 • Mogelijkheden en kansen
 • Concreet plan om te komen tot evangelisatie / voortzetten en uitbouwen van bestaande activiteiten

Avond 4a. Kinderen bereiken met het Evangelie

 • Opzetten en inhoud van kinderevangelisatie ; werving, inhoud, medewerkers, enz.

Avond 4b. De vraag van het lijden

 • Hoe omgaan met de vraag van het lijden

De invulling van avond drie of vier kan in overleg vastgesteld worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor beide avonden of een combinatie 1 of 2.

Een uitgebreid curriculum van de cursus op maat kunt u hier downloaden.

Locatie + kosten: De cursus kan op de locatie van uw eigen gemeente gehouden worden. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, maar we stellen een vrijwillige bijdrage voor het evangelisatiewerk zeer op prijs. 


Data 2021/2022

Ouderkerk
18 november
2 december
16 december
13 januari
3 februari


Nederhemert
2 september
16 september
7 oktober
21 oktober
4 november

Opheusden
21 september
5 oktober
19 oktober
26 oktober

Nieuwe-Tonge
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december
 

Loon op Zand
2 november
7 december
11 januari
25 januari
8 maart

Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt!

Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318-505541, email: evangelisatie@hhk.nl). 

 • © hersteld hervormde kerk 2022