• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Korte cursus

Introductie
In de Bijbel worden we opgeroepen om een zoutend zout en een lichtend licht in de deze wereld te zijn (Mattheüs  5: 13-14). Dat betekent dat de wereld moet kunnen zien en horen wat het betekent christen te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus van vijf avonden wordt stil gestaan bij thema's die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.

Inhoud
De eerste cursusavond (Basismodule) bestaat uit basisonderdelen:
a. Kennismaken met elkaar
b. Nadenken over wat u wilt leren
c. Formuleren van een leerdoel voor de lesperiode (en daarna)
d. Bespreken opzet van deze cursus en de mogelijkheden voor de volgende lessen
e. Kiezen door de groep van de inhoud van de cursusdagen 3 en 4.
f. Bijbelse opdracht tot zending en evangelisatie
g. Bepalen waar het accent moet liggen bij communicatie en evangelisatie: dichtbij huis en/of verder weg (georganiseerd)

De tweede cursusavond (Basismodule)
a. Het communiceren van de Bijbelse boodschap in het algemeen met het accent op wat door de cursisten is aangegeven tijdens eerste cursusavond bij ‘g’.
b. Wat is evangeliseren?

De derde cursusavond (Keuzemodule a of b)
a. Evangeliseren onder kinderen
b. Evangeliseren onder tienerjongeren

De vierde cursusavond (Keuzemodule a, b of c)
a. Evangeliseren onder moslims, andere wereldgodsdiensten en sekten
b. Evangeliseren onder postmodernen (atheïsten, apathisten, agnosten en spiritualisten)
c. Evangeliseren in eigen omgeving (buren, gezin, werk)

De vijfde cursusavond (Basismodule)
a. De vraag van het lijden
b. Terugblik en opzetten evangelisatiewerk in eigen gemeente

Info cursus
Een uitgebreid curriculum van de korte cursus op maat kunt u hier downloaden.

Locatie en kosten
De cursus kan op de locatie van uw eigen gemeente gehouden worden. De cursus wordt aangeboden door de landelijke Commissie Evangelisatie. De kerkelijke gemeente waar we te gast zijn, krijgt een factuur voor de gemaakte kosten. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, dan is overleg hierover mogelijk. Maar laat het geen belemmering zijn om deze cursus aan te vragen.

Data D.V. 2024
Vledderveen
(19.45 – 21.45 uur)
10 januari
31 januari
6 maart
3 april
24 april
Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt!

Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318-505541, email: evangelisatie@hhk.nl). 

 • © hersteld hervormde kerk 2024