• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Tiendaagse cursus

De werkgroep is op zoek naar locaties voor de tiendaagse cursus. Kan het wellicht in uw gemeente? Mail dan naar toerustingevangelisatie@hhk.nl 

Inhoud cursus

De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evangelie naar voren die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. We besteden één cursusdag aan het kinder- en tienerevangelisatie. Verderop in het lesprogramma gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken diverse wereldgodsdiensten, maar ook de huidige postmoderne cultuur. Een hele cursusdag staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de verschillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.

Wilt u meer weten over het lesprogramma, dan kunt een e-mail sturen naar het kerkelijk bureau. Een uitgebreid curriculum van de cursus kunt u hier downloaden.

Data en locaties seizoen 2023/2024
 

Locatie: HHG Leerbroek, Raadhuisplein 3
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
14 oktober
4 november
18 november
2 december
16 december
13 januari
10 februari
9 maart
30 maart
13 april
18 mei

Locatie: HHG Elspeet, Vierhouterweg 45
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
23 september
7 oktober
28 oktober
11 november
25 november
9 december
20 januari
24 februari
9 maart
23 maart
20 april

Locatie: IJsselmuiden, gebouw de Zaaier, Dorpsweg 38
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
9 september
30 september
28 oktober
25 november
16 december
20 januari
16 maart
11 mei
1 juni
22 juni
8 september

Locatie: HHG Urk (Moria), Lange Dam 2
Tijdstip: 19.45 - 21.45 uur
2 november
21 november
12 december
9 januari
23 januari
6 februari
27 februari
12 maart
26 maart
23 april

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de cursus.
Door uw aanmelding stemt u er mee in dat uw contactgegevens binnen de cursusgroep gedeeld worden. En u hebt er geen bezwaar tegen dat uw mailadres gebruikt wordt om evangelisatie-gerelateerde zaken met u te delen. 

De werkgroep komt graag in contact met gemeenten die de cursus in hun eigen regio/classis willen organiseren. Bij voldoende deelname is er de mogelijkheid om de cursus in uw eigen omgeving vorm te geven. Er zijn minimaal 10 cursisten nodig. Wilt u meer weten over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar toerustingevangelisatie@hhk.nl of bel naar het kerkelijk bureau (tel: 0318-505541).  Het cursusgeld voor het cursusjaar 20223/2024 bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom! 

Review

Ooit las ik een artikel met als titel: Eén ding dat u in de hemel niet kunt doen: getuigen. Eens las ik dit artikel, maar ik vond het nogal confronterend als ik kijk naar de mate van getuigen bij mezelf. In dit artikel stond: ‘Ik verzeker u dat er in de hemel één ding is dat u niet kunt doen. U kunt in de hemel God verheerlijken, Hem prijzen, zingen tot Zijn eer. Maar één ding dat u in de hemel niet kunt doen, is van uw geloof getuigen tegenover een ongelovige. Waarom? Omdat er in de hemel geen ongelovigen zijn.’ Als christenen hebben we de verantwoordelijkheid om te getuigen van Wie Christus is. Om mensen op Hem te laten zien, om over Hem te vertellen. Voor mij was dit de reden om deze cursus te gaan volgen. 

Om mensen hierin toe te rusten, organiseert de Hersteld Hervormde Kerk een cursus Evangelisatie. Afgelopen cursusperiode werd deze cursus ook in Katwijk aan Zee gehouden. Persoonlijk wilde ik meer toegerust worden, omdat ik merk dat ik het lastig vind om mensen direct aan te spreken. Het is een bepaalde drempel waar je over moet gaan. 
 
Mensen uit verschillende gemeenten kwamen naar Katwijk om deel te nemen aan deze cursus. De eerste keer dat we samenkwamen hadden we iets meegenomen om jezelf voor te stellen. Iedereen kwam met zijn eigen geschiedenis en motieven om deze cursus te volgen. We hadden een fijne groep waarin we met elkaar spraken over de onderwerpen die aan bod kwamen. Tijdens de cursusdagen zijn de onderwerpen erg divers en krijg je een breder blik op de verschillende aspecten van evangelisatie. Diverse predikanten hebben met ons gesproken over evangelisatie. 

Tijdens de cursus worden er diverse doelgroepen behandeld waarbij geëvangeliseerd moet worden. Ik geloof dat God aan mensen talenten geeft om met deze verschillende doelgroepen om te gaan. De ene richt zich op moslims, de ander richt zich op straatevangelisatie of kinderevangelisatie. Interessant om te horen hoe je verschillende doelgroepen met het Evangelie kunt bereiken en op welke manier. We hebben meer gehoord over wereldgodsdiensten en we hebben met elkaar nagedacht over de vraag van het lijden. Naast het aanhoren van allerlei informatie werden we ook gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. 

Zo moesten we in gesprek gaan met iemand over het Evangelie. Voor mij was het best een drempel om dit ook daadwerkelijk te doen. Maar bij alles wat we doen, moeten we niet iets van onszelf verwachten. ‘Hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, 

Zaterdag 27 maart zijn we als cursusgroep naar Den Haag geweest om folders te verspreiden en folders uit te delen bij een winkelcentrum. We werden hartelijk ontvangen en zijn begonnen met Gods Woord en gebed. Dhr. Post las Psalm 121: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal’. Met die hoop en verwachting zijn we op pad gegaan. Tijdens de gesprekken en het uitdelen van folders merk je dat je afhankelijk bent van de Heilige Geest Die alleen de woorden in het hart van de mensen kan brengen. Mooi om de openheid te zien die mensen hebben, maar ook ernstig om te zien hoe afwijzend mensen kunnen zijn. Als christenen in Nederland ligt er een grote taak om mensen met het Evangelie bekend te maken.

Ik wil u vragen om deze cursus te overwegen. Misschien ziet u er tegenop of heeft u andere bezwaren, maar dan lezen we in Efeze 3:21 en 22 ‘Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.’
  Laten we, nu het nog kan, getuigen van Wie Christus is! 

Willem Kuijt

Ik kijk terug op fijne ontmoetingen met de groep, met enthousiaste leiding, waarin we veel van elkaar konden leren. Verschillende onderwerpen omtrent evangeliseren kwamen aan bod zoals: luisteren, informatie over verschillende religies, evangeliseren onder Moslims, kinderevangelisatie. We deden vooral de laatste lessen veel praktische dingen zoals rollenspellen en we hebben als groep de laatste keer in Den Haag bij een winkelcentrum het Woord mogen verspreiden wat een rijke ervaring is, en mocht daar bemoedigd worden door gesprekken dat het werk van God niet te keren is, omdat Hij Zelf erover waakt. Hij gaat door met Zijn werk ook in deze tijd van secularisatie. Het mooist vond ik dat we met elkaar de ochtenden begonnen met het lezen uit het Woord en te bidden om Zijn zegen, want zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Wie het verlangen heeft om mensen te bereiken met Gods Woord raad ik deze ochtenden van harte aan, alleen al om de verbondenheid die ik ervaren heb! Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. 2 Tim. 4: 5

Hazina de Vreugd

 • © hersteld hervormde kerk 2023