• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Toerusting

Tiendaagse cursus

De werkgroep is op zoek naar locaties voor de tiendaagse cursus. Kan het wellicht in uw gemeente? Mail dan naar toerustingevangelisatie@hhk.nl 


Inhoud cursus
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar ook telkens schroom te ervaren om  een gesprek over het geloof aan te gaan. Een meerderheid van de Nederlanders geeft aan niet (meer) religieus te zijn. Het kan dus zomaar zijn dat uw onkerkelijke buren u wel elke zondag naar de kerk zien gaan. Maar heeft u wel eens een gesprek met hen over het geloof in de God van de Bijbel en Wie de Heere voor u is? Er zijn zoveel mensen die nooit meer uit de Bijbel lezen en het enige wat ze van de Bijbel zien en horen, dat is van u of van jou. Aangrijpend! Dan is het ontzettend belangrijk een 'leesbare brief' te zijn. Maar óók om goed van de Heere Jezus te spreken. Durft u nog langer te zwijgen als u bedenkt dat er zovelen zijn die de Heere Jezus niet als hun Zaligmaker kennen en de eeuwigheid komt steeds dichterbij? Hoe begin je dan een gesprek met je buren, je familie, op je werk, op school?

De commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk  organiseert inmiddels al een aantal jaren een tiendaagse cursus die juist op deze vragen ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen.

De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evangelie naar voren die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. We besteden één cursusdag aan kinder- en tienerevangelisatie. Verderop in het lesprogramma gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken diverse wereldgodsdiensten, maar ook de huidige postmoderne cultuur. Een hele cursusdag staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de verschillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.


Wilt u meer weten over het lesprogramma, dan kunt een e-mail sturen naar het kerkelijk bureau. Een uitgebreid curriculum van de cursus kunt u hier downloaden. Wie herkent het niet? 
 

Data en locaties seizoen 2024/25
Locatie: Genemuiden, Bereklauw 1
Tijdstip: 9.00-12.30 uur|
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
14 december
11 januari
15 maart
5 april
10 mei
7 juni
6 september

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de cursus.

Door uw aanmelding stemt u er mee in dat uw contactgegevens binnen de cursusgroep gedeeld worden. En u hebt er geen bezwaar tegen dat uw mailadres gebruikt wordt om evangelisatie-gerelateerde zaken met u te delen. 

De werkgroep komt graag in contact met gemeenten die de cursus in hun eigen regio/classis willen organiseren. Bij voldoende deelname is er de mogelijkheid om de cursus in uw eigen omgeving vorm te geven. Er zijn minimaal 10 cursisten nodig. Wilt u meer weten over deze cursus? Stuur dan een e-mail naar toerustingevangelisatie@hhk.nl of bel naar het kerkelijk bureau (tel: 0318-505541).  Het cursusgeld voor het cursusjaar 20223/2024 bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van harte welkom! 

Review

Ongeveer één keer in de maand op een zaterdagochtend is er de evangelisatiecursus in de Zaaier. Deze 10-daagse cursus is vorig jaar september van start gegaan. Het is echt een aanrader als je wat sterker wilt staan in het uitleggen en verdedigen van Gods Woord tegenover onze medemens. Velen van ons komen in het dagelijks leven in aanraking met niet-gelovigen, bewust of onbewust. Op deze ‘’toerustingscursus’’ word o.a. ingegaan op evangelisatie onder verschillende doelgroepen, denk daarbij aan jongeren, atheïsten, moslims of kinderen (tieners). De cursus is niet echt een cursus in de zin van: je krijgt informatie van de cursusleider en je kan aan het eind vragen stellen. Nee, de cursusleider heeft een presentatie voorbereid wat ons uitgangspunt is, vandaar uit komt er vaak een gesprek op gang. Op deze manier kunnen we enorm veel van elkaar leren. Zo worden er handvaten gegeven wat je wel en wat je absoluut niet moet doen. Ook worden er verschillende dwaalleren behandeld zodat je deze kan weerspreken. Kortom: het is een erg leerzame toerustingscursus waar je veel aan kan hebben want evangeliseren kan ook gewoon op de werkvloer, niet iedereen gaat (gelijk) de straat op.

Tjeerd

 • © hersteld hervormde kerk 2024