• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Fonds

Projecten

Momenteel worden de onderstaande evangelisatiewerkzaamheden financieel ondersteund vanuit de landelijke kerk. Hierbij is de plaatselijke gemeente eindverantwoordelijk. 

Evangelisatiewerk Den Helder
Vanaf 2012 is de heer W.J. Korving werkzaam in Den Helder als evangelist. In samenwerking met de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente wordt er in de nieuwe locatie het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ diverse activiteiten georganiseerd. De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden en de gebruikelijke Vrouwenochtend is gewijzigd in een Inloopochtend, waarbij jong en oud welkom is. Ook de KinderClub heeft een doorstart gemaakt. Tijdens de laatste KinderClub van deze maand mochten er weer 9 kinderen begroet worden!
Doneer online

Evangelisatiewerk Schiedam
Vanuit de kleine Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam worden er al langere tijd diverse evangelisatiewerkzaamheden georganiseerd om stadsgenoten te bereiken die niet met het Evangelie bekend zijn. Zo is er een Bijbelcursus, een lectuurkraam en een kinderclub. Daarnaast is er het voornemen om samenkomsten te organiseren waarin de ontmoeting met niet-kerkelijke mensen een belangrijke rol speelt. Een belangrijk gedeelte van het evangelisatiewerk wordt uitgevoerd door ds. L. Krooneman, gesteund door vrijwilligers uit de gemeente. Sinds maart 2016 ontvangt de Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam voor de werkzaamheden een bijdrage vanuit het fonds evangelisatie.
Doneer online

Evangelisatiewerk Amsterdam-Bijlmer
Sinds 2000 wordt er op de eerste zaterdag van de maand geëvangeliseerd op het Bijlmerplein in Amsterdam. Vrijwilligers gaan met voorbijgangers in gesprek en delen Bijbels en foldermateriaal uit. In het verleden vonden deze activiteiten plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Evangelisatie Sjofar. Sinds 2017 is de classis Midden eindverantwoordelijk voor deze werkzaamheden en draagt het project de naam Kruispunt Bijlmer. Een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers uit diverse gemeenten uit de classis, is betrokken bij de praktische uitvoering van het werk. Naast straatevangelisatie wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden voor zondagse samenkomsten en kinderevangelisatiewerk. 

In oktober 2019 is er een interview geweest met een journalist van de NRC-Next voor de Amsterdam-bijlage. In dit artikel krijgt u kort een beeld van ons werk en andere activiteiten in de Bijlmer: www.nrc.nl/nieuws/2019/10/31/het-woord-van-god- wordt-nog-altijd-luid-verkondigd-a3978526. Wilt u ook meehelpen in het evangelisatiewerk in de Bijlmer? Meld u aan via info@kruispunt-bijlmer.nl.
Doneer online

 • © hersteld hervormde kerk 2024