• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Fonds

Projecten

Momenteel worden de onderstaande evangelisatiewerkzaamheden financieel ondersteund vanuit de landelijke kerk. Hierbij is de plaatselijke gemeente eindverantwoordelijk. 

Evangelisatiewerk Den Helder
Vanaf 2012 is de heer W.J. Korving werkzaam in Den Helder als evangelist. In samenwerking met de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente wordt er in de nieuwe locatie het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verkenningston’ diverse activiteiten georganiseerd. De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden en de gebruikelijke Vrouwenochtend is gewijzigd in een Inloopochtend, waarbij jong en oud welkom is. Ook de KinderClub heeft een doorstart gemaakt. Tijdens de laatste KinderClub van deze maand mochten er weer 9 kinderen begroet worden!
Doneer online

Evangelisatiewerk Schiedam
Vanuit de kleine Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam worden er al langere tijd diverse evangelisatiewerkzaamheden georganiseerd om stadsgenoten te bereiken die niet met het Evangelie bekend zijn. Zo is er een Bijbelcursus, een lectuurkraam en een kinderclub. Daarnaast is er het voornemen om samenkomsten te organiseren waarin de ontmoeting met niet-kerkelijke mensen een belangrijke rol speelt. Een belangrijk gedeelte van het evangelisatiewerk wordt uitgevoerd door ds. L. Krooneman, gesteund door vrijwilligers uit de gemeente. Sinds maart 2016 ontvangt de Hersteld Hervormde Gemeente van Schiedam voor de werkzaamheden een bijdrage vanuit het fonds evangelisatie.
Doneer online

Evangelisatiewerk Andelst-Zetten
Andelst is een klein dorp met zo’n 1.700 inwoners, gelegen in de provincie Gelderland. In deze regio, aan de rand van de ‘Biblebelt’, vinden vele mensen de weg naar de kerk niet meer. Om deze naasten in contact te brengen met het Evangelie heeft de kerkenraad dhr. V.S. van der Meer benoemd als evangelist, die voor een dag in de week werkzaam is.
Wat wordt er zoal gedaan? In samenwerking met verschillende vrijwilligers gaan we de deuren langs, proberen we folders uit te delen en gesprekjes te voeren bij het winkelcentrum en wordt er regelmatig een laagdrempelige samenkomst belegd. Daarnaast wordt er een Bijbelcursus aangeboden voor geïnteresseerden om kennis te maken met het christelijk geloof. Ook is er samen met verschillende buurgemeenten een evangelisatieproject opgezet om Poolse mensen te bereiken die in de regio werken.
Bij al deze en overige werkzaamheden is het verlangen dat mensen die nu nog onbekend zijn met Gods Woord geraakt worden door het Evangelie!
Extra: ariktel RD 'Dorpsevangelist: Hallo, ik ben van de kerk. Kunnen we even praten?'
Doneer online

Evangelisatiewerk De Bijlmer
Al ruim vijftien jaar wordt er door Stichting Evangelisatie Sjofar (SES) iedere eerste zaterdag van de maand in een winkelcentrum Amsterdam Bijlmer geëvangeliseerd.  Vrijwilligers gaan met voorbijgangers in gesprek en delen Bijbels en foldermateriaal uit. Met ingang van het voorjaar 2017 is de classis Midden eindverantwoordelijk voor deze werkzaamheden. Een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers uit diverse gemeenten uit de classis, is betrokken bij de praktische uitvoering van het werk. De huidige activiteiten in de Bijlmer (straatevangelisatie op de eerste zaterdag van de maand en een Bijbelkring op de daaropvolgende woensdag) worden voorgezet. Voor de toekomst wordt gedacht aan het starten van kinderevangelisatiewerk en het beleggen van (zondagse) bijeenkomsten.
Doneer online

 • © hersteld hervormde kerk 2019