Meer over Giften

Giften

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. opleiding, zending, jeugdwerk etc. in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan (hier de naam invullen), een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)".

Periodieke gift
Per 1 januari 2014 is de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift vervallen.

De periodieke gift is vanaf die datum ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

De schenkingsovereenkomst kunt u hier downloaden. De overeenkomst kunt u na invulling en overtekening opsturen naar het kerkelijk bureau (Antwoordnummer 1157, 3900 VB, Veenendaal). Vervolgens ontvangt u een door het kerkelijk bureau ondertekend exemplaar retour. Hiermee is dan alles geregeld.

Het jaarlijks toegezegde bedrag kan dan door u overgemaakt worden. Desgewenst kunt u het kerkelijk bureau ook machtigen om de periodieke gift (in termijnen) te incasseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kerkelijk bureau, telefoon: 0318-505541 e-mail: bureau@hersteldhervormdekerk.nl

Bankrekeningnummers:

Commissie

Nummer

Naam

Evangelisatie

NL59RABO0141458070

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Evangelisatie

Jeugdwerk

NL73RABO0342060511

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Jeugdwerk

Zending

NL61RABO0113218230

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Zending

Opleiding

NL81RABO0141458062

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Opleiding

Stichting Kerkelijk Bureau

NL83RABO0341668257

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk

Generale Diaconale Commissie 

NL87RABO0342070347

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk GDC

Kerkblad

NL61RABO0341668265

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Kerkblad HHK

Commissie Israël 

NL91RABO0191948225

t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Israël

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit