Dagelijks Woord

Meer over Giften

Giften

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. opleiding, zending, jeugdwerk etc. in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan (hier de naam invullen), een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)".

Periodieke gift
Per 1 januari 2014 is de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift vervallen.

De periodieke gift is vanaf die datum ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

De schenkingsovereenkomst kunt u hier downloaden. De overeenkomst kunt u na invulling en overtekening opsturen naar het kerkelijk bureau (Antwoordnummer 1157, 3900 VB, Veenendaal). Vervolgens ontvangt u een door het kerkelijk bureau ondertekend exemplaar retour. Hiermee is dan alles geregeld.

Het jaarlijks toegezegde bedrag kan dan door u overgemaakt worden. Desgewenst kunt u het kerkelijk bureau ook machtigen om de periodieke gift (in termijnen) te incasseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kerkelijk bureau, telefoon: 0318-505541 e-mail: bureau@hersteldhervormdekerk.nl

Afgeven machtiging of het doen van een gift
U kunt ook een (doorlopende) machtiging afgeven aan het kerkelijk bureau. Via de volgende link kunt u een formulier invullen om deze machtiging te verstrekken:https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/giften/doorlopende-machtiging

Wenst u geen machtiging af te geven, maar wilt u de Hersteld Hervormde Kerk wel financieel ondersteunen? Via de volgende link kunt u een eenmalige gift overmaken: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/giften/eenmalige-gift

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit