Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Bibliotheek

TOELICHTING VOOR HET GEBRUIK VAN DE BIBLIOTHEEK

Algemeen
De Hersteld Hervormde Kerk beschikt over een eigen bibliotheek. Deze is weliswaar nog klein van omvang, maar het ligt in de bedoeling om deze in de toekomst verder uit te bouwen. 
De geregistreerde gegevens van de in de bibliotheek aanwezige boeken bestaan onder meer uit de titel, de auteur, het aantal pagina’s, de druk en het jaar van uitgave. Aan elk boek is bovendien een eigen uniek nummer toegekend, dat begint met een letter, gevolgd door een aantal cijfers. De letter geeft de rubriek aan waarin het boek is ingedeeld. Dit laatste is gedaan om het opzoeken van een bepaald boek te vergemakkelijken.

De catalogus is niet alleen toegankelijk voor de doelgroep, maar ook voor andere belangstellenden.
De bibliotheek is ondergebracht in een ruimte van het Kerkelijk bureau, gevestigd te Veenendaal. Het Kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op nummer 0318-50 55 41. 
In principe zijn de bibliothecarissen elke dinsdagmorgen op het bovengenoemde telefoonnummer bereikbaar voor het geven van informatie. Het bezoekadres is: Vendelier 51-b, 3905 PC  te Veenendaal.

Toegankelijkheid van de bibliotheek
De doelgroep waarvoor de bibliotheek is opgezet, bestaat allereerst uit docenten, studenten, kandidaten en predikanten. Na overleg is echter besloten om niet alleen deze doelgroep, maar ook andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden om digitaal inzage te krijgen in de catalogus van de bibliotheek.

Rubricering
Zoals gezegd zijn de boeken in een aantal rubrieken ingedeeld om het zoeken van een bepaald boek te vergemakkelijken. 
Het nummer van elk boek begint met de letter die aan een bepaalde rubriek is toegekend. Deze letter wordt in de meeste gevallen gevolgd door een getal van 4 cijfers en in uitzonderingsgevallen door een getal van 3 cijfers. Aan het toegekende nummer is dus meteen te zien in welke categorie het boek is ingedeeld. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende categorieën.
Rubriek B Bijbels – Bijbelverklaringen – Concordanties  
Rubriek Preken – Meditaties – Leerredenen – Oefeningen 
Rubriek G Geloofsleer – Belijdenisgeschriften 
Rubriek Kerk- en vaderlandse geschiedenis, Levensbeschrijvingen, Zending, Israël  
Rubriek Ethiek – Pastoraat  
Rubriek D Diversen    
Rubriek O Oude drukken 
Rubriek Bra Brochures algemeen  
Rubriek Brp Brochures met preken                
Boeken in vreemde talen worden op exact dezelfde wijze genummerd, met dien verstande dat de rubriekletter wordt voorafgegaan door een V. 
Voorbeeld: Een Nederlandstalig boek uit de rubriek G (Geloofsleer – Belijdenisgeschriften) met het nummer G 0762 krijgt het nummer VG 0762 als het een boek in een vreemde taal betreft.

Gebruikmaking van de bibliotheek
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om door hen geselecteerde boeken op het kerkelijk bureau in te zien of een of meerdere exemplaren te lenen. In het laatste geval dient de verzoeker de portokosten voor het verzenden en het retourneren voor zijn rekening te nemen. Ook bestaat de mogelijkheid dat van één of meerdere bladzijden van een boek een kopie wordt gemaakt.

Klik hier voor de catalogus.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit