Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 19 november 2021

22 november 2021

Persbericht generale synode 19 november 2021

Op vrijdag 19 november vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren. In verband met de geldende coronamaatregelen was dit in aangepaste vorm. Dit hield tevens in dat voornamelijk zaken besproken zijn die nodig zijn voor de voortgang van het kerkelijk werk in het nieuwe jaar.

De vergadering werd geopend door de preses, ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde). Hij sprak een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Samuël 7. Hij riep de vergadering op juist in deze tijd van verwarring – ook als het gaat om de pandemie die de wereld treft – ons tot de Heere te bekeren, “de vreemde goden weg te doen” (vers 3). In de weg van wederkeer is er verwachting. Niet van mensen. Met het oog op advent is er verwachting van Hem, die Zichzelf gegeven heeft tot een volkomen offer. In Die Zaligmaker ligt alles voor verloren zondaren.

Verkiezingen en benoemingen
Vanwege het niet herkiesbaar zijn van enkele zittende leden van het breed moderamen vond er een drietal verkiezingen plaats. Als eerste assessor werd verkozen ds. R.W. Mulder (Montfoort). Als tweede assessor werd oud. H. van As (Lunteren) gekozen. Daarnaast werd diaken A. Mensink (Rijssen) verkozen. Verder vonden er verschillende (her)benoemingen in commissies plaats.

College visitatoren generaal (CVG)
Het college van visitatoren-generaal bood de synode het 5-jaarlijks verslag aan inzake uitgevoerde visitaties in Hersteld Hervormde Gemeenten, over de visitatieperiode 2016 tot en met 2020. Ouderling W. van Dijk gaf als secretaris van CVG een toelichting op dit rapport, waarna dit rapport werd vastgesteld.

Het college constateerde met dankbaarheid dat er visitatieverslagen zijn waarbij vastgesteld wordt dat er veel is om verwonderd over te zijn in de gemeenten. Genoemd wordt de prediking en het hartelijk meeleven door gemeenteleden. De secretaris van het college verwoordde hoe intensief maar ook vreugdevol visitaties kunnen zijn, terwijl andere visitatiebezoeken zeer ingrijpend zijn. Met het oog op de toekomst sloot het CVG af met Psalm 127: “Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”.

Jaarplannen en begrotingen
Een groot deel van de morgen- en middagvergadering werd gewijd aan de bespreking van de jaarplannen en begrotingen voor 2022 van de diverse organen van bijstand.

Diaken. H. Smits gaf namens de generale diaconale commissie een presentatie over het jaarplan van deze commissie en spitste dat ook toe op het werk van de GDC in Malawi. Hierbij maakte hij met dankbaarheid melding dat de commissie gezocht heeft naar een diaconaal coördinator in Malawi. Deze is gevonden heeft in de persoon van Rev. Matandika. Het doel is om het diaconaat binnen de RPC in Malawi verder te ontwikkelen en trainingen te geven.

Alle jaarplannen en begrotingen, inclusief die van de stichting ‘Kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk’ werden door de synode vastgesteld en goedgekeurd. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit