Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 15 maart 2024

18 maart 2024

Persbericht generale synode 15 maart 2024

Op vrijdag 15 maart vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lunteren. In deze vergadering werden zes leden van het breed moderamen herkozen, vond een bespreking plaats van de notitie Verkenning toekomst HHS van de commissie opleiding en vorming, werd de wijziging van ordinantie 7.4 over de benoeming van docenten die geen lid zijn van de Hersteld Hervormde Kerk in tweede lezing vastgesteld, vond een gedachtewisseling plaats van het visiedocument van de commissie interkerkelijke contacten en werd de generale synode toegesproken door ds. A.C. Uitslag namens de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De vergadering werd geopend door ds. R.W. Mulder (Montfoort). Hij sprak een korte overdenking uit naar aanleiding van Lukas 22:24-30. Hij wees de vergadering erop dat de discipelen na het Avondmaal druk waren met de vraag wie van hen de meeste was. De wereld is altijd in de weer met deze vraag, maar ook kinderen van God zijn in staat om heel kort na het Avondmaal weer ruimte te geven aan het vlees. De oude mens laat zich dan weer gelden. Hij stelde de afgevaardigden de vraag wie het beste synodelid is. Wie niet ontdekt heeft dat dit leeft in ons hart is een gevaar voor de kerk. Hij legde er verder de vinger bij dat de duivel ons hiermee aan wil vechten. Het is dan troostvol om te zien dat dit denken ook voorkwam in de discipelenkring.

De Heere Jezus stelt tegenover het denken van de wereld het denken van het Koninkrijk der hemelen. Hij wees daarbij op Zichzelf. Ik ben in het midden van u als een die dient. De preses vroeg de afgevaardigden of het een wonder geworden is dat Hij niet wegloopt. Wij zouden immers zo anders moeten zijn. Hij wees de vergadering erop dat in het Griekse woord dienen het woord ‘diaken’ doorklinkt. Dienen in de kerk is de laagste plaats innemen en oog hebben voor wat zichzelf niet kan redden. We kunnen dat alleen doen door de kracht van de dienende Jezus. Hij heeft Zijn eigen belang verzaakt. Hij heeft gediend tot in de dood. De knecht gaat het beeld van zijn Meester vertonen en het voorbeeld van zijn Meester navolgen. Er gaat immers een dienende kracht van Hem uit. Hij wees de afgevaardigden erop dat we gedurig op Jezus moeten zien. Hij heeft beloofd dat waar Hij is ook Zijn dienaar zal zijn.

Verkiezingen en benoemingen
Na de opening werd de vergadering vervolgd met de verkiezing van het breed moderamen. Ds. D.J. Diepenbroek (Putten) werd herkozen als scriba. Ds. H. Lassche (Katwijk aan Zee, ouderling H. Van As (Lunteren), ouderling P. de Bie (Loon op Zand), ouderling K. Kasteleijn (Ouddorp) en diaken J.J. Verloop (Woudenberg) werden voor een nieuwe termijn herkozen. Verder vonden er diverse benoemingen plaats in commissies.

Toekomst HHS en wijziging ordinantie 7.4
De commissie opleiding en vorming gaf een toelichting op de notitie Verkenning toekomst HHS. Deze notitie is geschreven om beter inzicht te krijgen in de geschiktheid en mogelijkheid om met andere seminaria/predikantenopleidingen samen te werken, mochten toekomstige ontwikkelingen aan de VU daartoe aanleiding geven. De commissie gaf aan dat de samenwerking met de VU op dit moment naar tevredenheid verloopt en dat op aandringen van de commissie recent nog een substantiële uitbreiding van het aantal college-uren voor de Bijbelvakken is gerealiseerd. De commissie merkte wel op dat situaties zomaar anders kunnen worden en dat het dan te laat is om over alternatieven na te denken. De commissie gaf aan dat de verkenning gedaan is binnen het raamwerk van de wens om de studenten onderwijs te laten krijgen in een academische context waarin de confrontatie met het moderne en seculiere denken niet volledig vermeden wordt en er genoeg ruimte is voor de positie en de eigenheid van het HHS.

De synode heeft verder ingestemd met de wijziging van ordinantie 7.4 in tweede lezing over de benoeming van docenten voor onbepaalde tijd die geen lid zijn van de Hersteld Hervormde Kerk. Zonder deze ordinantiewijziging konden zij slechts als gastdocent voor bepaalde tijd (maximaal drie keer een jaarcontract) aangesteld worden. In deze ordinantiewijziging is verder bepaald dat met het oog op het hervormde karakter van de predikantenopleiding ten minste driekwart van het totaal aantal docenten kerkelijke vakken lid van de Hersteld Hervormde Kerk moet zijn

Visiedocument commissie interkerkelijke contacten
De commissie interkerkelijke contacten presenteerde het visiedocument Vanwaar en waarheen? De identiteit van de Hersteld Hervormde Kerk in relatie tot andere kerken. Het visiedocument bestaat uit drie delen: de historische identiteit van de Hersteld Hervormde kerk, de theologische identiteit van de Hersteld Hervormde Kerk en het beleid vanuit de identiteit van de Hersteld Hervormde Kerk. De commissie gaf aan dat de behoefte aan verdere doordenking van de ecclesiologische identiteit ontstond in de ontmoetingen met vertegenwoordigers van andere kerkelijke denominaties. Deze ontmoetingen noopten tot nadere bezinning op de eigen identiteit om te weten in welke kaders er met vertegenwoordigers van andere denominaties gesproken wordt. De doordenking van het beleid vanuit de identiteit van de Hersteld Hervormde Kerk, zoals verwoord in het derde deel van het visiedocument, zal op een komende synodevergadering worden vervolgd.

Toespraak ds. A.C. Uitslag
Ds. A.C. Uitslag sprak als deputaat Eenheid namens de Christelijke Gereformeerde Kerken de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk toe. Hij herinnerde de synode eraan hoe de Christelijke Gereformeerde Kerken geprobeerd hebben om er in de jaren na 2004 faciliterend, ondersteunend en helpend voor de hersteld hervormden te zijn. Ds. Uitslag merkte op dat we inmiddels twintig jaar verder zijn en dat de Hersteld Hervormde Kerk onder de zegen van de Heere veel heeft op mogen bouwen. Hij gaf aan dat er geestelijke herkenning is. De contacten zijn goed, maar tegelijk bekruipt het gevoel dat ze niet meer en intenser worden. Er is een bepaalde vorm van herkenning en samenwerking, maar een verdere stip aan de horizon ontbreekt.

Ds. Uitslag gaf aan dat de precaire situatie in eigen kerkverband daar zeker een rol in speelt. Als het in huis ‘alle hens aan dek is’ is er minder oog voor degenen buitenshuis. Hij wierp de vraag op of er een scheur zou vallen en zei daarop: De HEERE verhoede het. Hij vroeg de vergadering vervolgens om de Christelijke Gereformeerde Kerken te gedenken in de gebeden. Hij gaf aan dat waar we elkaar over de kerkmuren heen in schuldbesef mogen vinden, we samen heengedreven worden naar Christus. Samen schuilend achter het bloed van het Lam zijn we samen één.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit