Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 18 maart 2022

21 maart 2022

Persbericht generale synode 18 maart 2022

Op vrijdag 18 maart vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren. In deze vergadering werden een nieuwe preses en assessor verkozen, werden vijf leden van het breed moderamen herkozen en vond een bezinning plaats op de toekomst van het zendingswerk in Suriname en de vertaling van de Bijbel.

De vergadering werd geopend door ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Hij sprak als preses een korte overdenking uit naar aanleiding van Johannes 16:32-33. Hij hield de vergadering voor dat de Heere Jezus spreekt over ‘vrede hebben in Hem’. Het is een vrede die Hij bewerkt heeft aan het kruis. Deze vrede betreft niet allereerst een vredig gevoel vanbinnen, maar vereffening van de schuld en vergelding van de straf. Hij vroeg de afgevaardigden of Zijn bloed al aan hun hart was toegepast. We kunnen met ons synodelidmaatschap of met onze toga niet voor God bestaan. Alleen in Hem hebben wij vrede met God.

Verkiezingen en benoemingen
Na de opening ging de vergadering verder met de verkiezing van het breed moderamen. Er zou tijdens de eerste vergadering van dit jaar geen preses verkozen hoeven te worden. Ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde), die de synode jarenlang als scriba en preses heeft mogen dienen, gaat echter per 1 mei met emeritaat. Daarom moest in deze vergadering een nieuwe preses verkozen worden. De afgevaardigden verkozen ds. R.W. Mulder (Montfoort) als preses. Verder werd ds. H. Lassche (Rijssen) verkozen als assessor. Ds. D.J. Diepenbroek (Putten), ouderling H. Van As (Lunteren), ouderling P. de Bie (Loon op Zand), ouderling G.G. van Delft (Katwijk aan Zee) en diaken A. Mensink (Rijssen) werden voor een nieuwe termijn herkozen. Verder vonden er diverse benoemingen plaats in commissies.

Zending en Bijbelvertaling
De commissie zending presenteerde een notitie waarin drie scenario’s voor de toekomst van het zendingswerk in Suriname uitgewerkt worden: stoppen met het zendingswerk in Suriname, voortzetten van het zendingswerk in Suriname met het oog op kerkplanting door ZHHK en ZHHK zet het werk in Suriname voort via lokale partners en plaatst zichzelf in een ondersteunende en adviserende rol. Ds. B.D. Bouman (Hardinxveld-Giessendam) lichtte als voorzitter van commissie zending deze notitie toe en nam de vergadering mee langs de voor- en nadelen van de diverse scenario’s. De opmerkingen van de synodeleden en de uitkomsten van een volgende maand te brengen werkbezoek aan Suriname zullen door commissie zending gebruikt worden voor verdere bezinning op de toekomst van het zendingswerk in dit land.

De middagvergadering stond in het teken van een bezinning op het vertalen van de Bijbel. Dr. P. de Vries sprak over zijn notitie Waarom de Bijbel vertaald moet worden en hoe en ds. J. Joppe (Barneveld) sprak over de verstaanbaarheid van de Bijbel. Daarna gingen de synodeleden in groepjes uiteen om over een aantal vragen en stellingen door te spreken. De uitkomsten van de bespreking in de groepjes zijn aan de werkgroep Bijbelvertaling meegegeven die zich verder op deze thematiek zal bezinnen.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit