Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 18 juni 2021

21 juni 2021

Persbericht generale synode 18 juni 2021

Op vrijdag 18 juni vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren. In deze vergadering werden twee nieuwe docenten aan het Hersteld Hervormd Seminarie benoemd, vonden verschillende benoemingen in commissies plaats, lichtte de commissie toezicht en financiën de jaarrekeningen van 2020 toe en werden de jaarverslagen van een aantal organen van bijstand besproken.

De vergadering werd geopend door ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde). Als preses sprak hij een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Samuël 16:12. David is niet in tel. Als Samuël bij Isaï komt om één van zijn zonen tot koning te zalven, laat zijn vader hem bij de schapen zitten. David komt niet in aanmerking voor het koningschap. Als David uiteindelijk bij de schapen vandaan wordt geroepen, moet Samuël er ook voor ingewonnen worden dat hij de jongste zoon van Isaï tot koning moet zalven. De preses trok de lijn door naar de Heere Jezus. Hij was niet geschikt. Hij kon nooit de Messias zijn. Hij was veracht onder Zijn broeders. De Vader wees Hem echter aan. Deze is Mijn geliefde Zoon. De preses stelde de vraag of wij onderdanen van deze Koning zijn. We mogen als synode bijeen zijn, maar de Heere regeert. Het gaat goed want de Heere heeft een Koning gezalfd tot in eeuwigheid en Zijn Rijk zal geen einde hebben.

Nieuwe docenten
De synode heeft twee nieuwe docenten voor het Hersteld Hervormd Seminarie benoemd. In de vacature van dr. P. De Vries stemde de vergadering in met de benoeming van dr. C.P. de Boer door het breed moderamen van de generale synode. Dr. C.P. de Boer is met terugwerkende kracht per 1 mei 2021 voor 0,2 fte benoemd als gastdocent voor de vakken Ambachtelijke exegese, Bijbelse theologie en hermeneutiek. De benoeming van dr. C.P. de Boer is tot stand gekomen in nauw overleg met de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El Sliedrecht. In de vacature van dr. R. van Kooten werd dr. B.A. Zuiddam voor 0,25 fte benoemd als docent ethiek. Hij zal zich naast onderwijs ook bezighouden met onderzoek.

Financiën
Namens de commissie toezicht en financiën lichtte dhr. S.L. Visser (Middelharnis – Sommelsdijk) de jaarrekeningen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Kerkelijk Bureau, Financieringsfonds en Zending HHK toe. Het betrof de cijfers van een jaar dat getekend werd door het coronavirus. De impact van dit virus heeft ook invloed gehad op de inkomsten van de kerk en commissies. Dhr. S.L. Visser mocht dankbaar meedelen dat 2020, ondanks de coronacrisis, in financieel opzicht opnieuw een gezegend jaar mocht zijn. Zoals verwacht waren de inkomsten van collecten wat lager dan begroot, maar uiteindelijk namen alle baten van 2020 met drie procent toe.

Zending, evangelisatie en diaconaat
Ds. W.M. Mulder (Wijk bij Heusden) gaf een toelichting op het jaarverslag van de commissie zending. Het zendingswerk is Suriname en Malawi heeft ten gevolge van het coronavirus te maken gehad met ernstige beperkingen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit dat ondanks de moeilijke omstandigheden het werk doorgang kon vinden. Ds. W.M. Mulder gaf aan dat het werk en de kerk in Malawi door een heel moeilijke periode gaan en dat de commissie uitziet naar een spoedige ontmoeting met het nieuwe synodebestuur van de RPC.

Ds. R.W. Mulder (Montfoort) presenteerde als voorzitter van de commissie evangelisatie het jaarverslag 2020. Hij merkte op dat het evangelisatiewerk ondanks de coronacrisis is voortgegaan. Vanaf collegejaar 2020-2021 is gestart met de vierjarige opleiding op HBO-niveau met een studielast van 20 ECTS per jaar. Ds. R.W. Mulder gaf met dankbaarheid aan dat elf studenten aan de opleiding deelnamen en dat deze opleiding in een behoefte voorziet.

Ds. J. Joppe (Barneveld) gaf als voorzitter van de Generale Diaconale Commissie een toelichting op het diaconale werk in binnen- en buitenland. De GDC heeft samen met de HHJO aandacht gegeven aan diaconaat onder jongeren. De commissie bezint zich op de vraag hoe er meer aandacht gegeven kan worden aan dove en slechthorende mensen. Ds. J. Joppe gaf verder aan dat de GDC voornemens is een diaconaal coördinator in Malawi te willen aanstellen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit