Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 17 november 2023

20 november 2023

Persbericht generale synode 17 november 2023

Op vrijdag 17 november vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lunteren. In deze vergadering werden de jaarplannen van zes organen van bijstand besproken en goedgekeurd, werden de begrotingen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen en Kerkelijk Bureau vastgesteld, vond een eerste bespreking plaats van de memo Plaats kerkelijke werkers ten opzichte van voormalige bedieningen en is het Romeins artikel IV over de ambten in eerste lezing vastgesteld.

De vergadering werd geopend door ds. H. Lassche (Katwijk aan Zee). Hij verving als assessor van het breed moderamen synodepreses ds. R.W. Mulder (Montfoort) die door ziekte verhinderd was. Ds. Lassche sprak een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Koningen 17:8-24. Hij wees de vergadering erop dat deze geschiedenis in twee delen uiteenvalt. We zien in het eerste deel dat Elia, de weduwe en haar zoon net als het volk Israël in de woestijn moeten leven van dag tot dag in vertrouwen dat God niet beschamen zal die het op Hem wagen. Hij trok de lijn door naar onze tijd en legde de vinger bij de vele zorgen die er zijn. Hij wees op de achteruitgang in het kerkelijke leven en de vertwijfelde vraag die in het hart op kan komen waar het allemaal heengaat. We hebben als Hersteld Hervormde Kerk geen enkele reden om ons boven andere kerken te verheffen. We mogen echter niet vergeten dat we te maken hebben met een God Die trouw houdt en eeuwig leeft.

De preses legde er de vinger bij dat de weg van Elia in het tweede deel van deze geschiedenis zo anders gaat dan hij gedacht had. De zoon van de weduwe stierf. Elia kan niet duiden wat er gebeurt, want de Heere heeft het hem niet bekend gemaakt. Er blijft maar één weg over en dat is naar de Heere. De profeet legt alles voor Hem neer. Elia neemt vervolgens het dode kind en spreidt zich over hem heen. Hij maakt zich één met het dode kind. Ds. Lassche trok de lijn door naar Christus. Hij is neergedaald tot in de hel. Wat de profeet hier doet is maar een zwakke afschaduwing van wat Hij volkomen heeft gedaan. De preses wees de vergadering erop dat er staat dat de Heere de stem van Elia en niet het gebed van Elia hoort. Dat geeft verwachting als we ons gebed niet voor bidden kunnen houden. Hij hield de vergadering ten slotte voor dat de vrouw uitspreekt dat Elia een man Gods is en dat het woord van de HEERE in zijn mond waarheid is. Dat Woord maakt levend en houdt eeuwig stand.

Israël en diaconaat
Ds. R. van de Kamp (Opheusden) gaf namens de commissie Israël een toelichting op het meerjarenbeleidsplan 2024-2028. Hij gaf aan dat een belangrijke speerpunt van dit plan ligt in het meer betrekken van het grondvlak van de kerk bij de invulling van het beleid. Ds. J. Joppe (Barneveld) presenteerde namens de Generale Diaconale Commissie (GDC) het jaarplan 2024. In dit jaarplan staat het thema ‘Dienen bij psychische zorgen’ centraal. De psychische zorgen zijn de afgelopen jaren eerder toegenomen dan afgenomen. De commissie wil met het oog op die nood diakenen toerusten in hoe ze op de juiste manier om kunnen gaan met gemeenteleden met psychische problemen. De commissie Israël en de Generale Diaconale Commissie gaven verder aan gezamenlijk een noodfonds te hebben opgericht voor diaconale hulp, geestelijke zorg en traumahulp in Israël.

Zending
Namens de commissie zending gaf ds. B.D. Bouman (Monster – ’s Gravenzande) een toelichting op het jaarplan 2024. Hij gaf aan dat de commissie de bestaande doelstellingen en activiteiten in Suriname wil continueren. De commissie zending beoogt, op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat in 2023 gedaan is naar de toekomst van het zendingswerk in Malawi, om dit werk voort te zetten. Bestaande activiteiten, zoals het werk aan de Bijbelschool, de vertaalprojecten en de facilitering van kerkelijke activiteiten, zullen een vervolg krijgen. De commissie zending voert het gesprek met de Synod Council over de voorwaarden voor een duurzame samenwerking en de inrichting daarvan. Belangrijke voorwaarde voor verdere samenwerking met de RPC vormt een professionele en transparante financiële verantwoording. De commissie zending vervolgt het gesprek met de RPC en het breed moderamen van de generale synode over een mogelijke relatie als ‘zusterkerk’ van de Hersteld Hervormde Kerk. Er zal in 2024 gewerkt worden aan het selecteren van een zendingswerker om deze ter benoeming voor te kunnen dragen aan de generale synode. Na benoeming zal de voorbereiding van een uitzending ter hand genomen worden. Verder besloot de generale synode dat de commissie zending onderzoek mag doen naar de mogelijkheden om de zendingsactiviteiten uit te breiden naar Zambia en Oeganda.

Evangelisatie
Ds. T.A. Bakker (Giessendam – Neder-Hardinxveld – Sliedrecht) gaf een toelichting op het jaarplan van de commissie evangelisatie. Hij gaf aan dat de Bijbelse opdracht om het Evangelie te prediken aan alle creaturen steeds meer aandacht en navolging krijgt binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De commissie merkt dat naast het verder vergroten van de bewustwording er meer ondersteuning verlangd wordt bij het opzetten van grote projecten, zoals inloophuizen. Ds. Bakker gaf aan dat er te midden van de druk van de lopende zaken te weinig ruimte is voor doordenking van zaken als de ambtelijke en juridische structuur voor evangelisatieprojecten waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn, gemeentevorming vanuit een evangelisatiepost en de positie van een evangelist binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De commissie vraagt om die reden om een bijdrage uit de algemene financiële middelen van de kerk om een bureaumanager evangelisatie te werven. De generale synode heeft deze vraag met de vaststelling van het jaarplan van de commissie gehonoreerd.

Begrotingen
Dhr. J. ten Klooster lichtte namens de commissie toezicht en financiën de begrotingen toe van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen en Kerkelijk Bureau. Hij gaf aan dat zowel de vermogenspositie als de liquiditeitspositie van de kerk goed zijn. De bijdragen vanuit de gemeenten voor het algemeen kerkenwerk hoeven vanwege de gezonde financiële positie niet verhoogd te worden. Hij deelde in zijn presentatie mee dat het digitale kerkelijk jaarboek per 1 januari 2024 beschikbaar zal zijn.

Memo over kerkelijk werkers en kerkordewijziging
Ds. P.D. van den Boogaard (Poederoijen) gaf een toelichting op de Plaats kerkelijke werkers ten opzichte van voormalige bedieningen. De aanleiding van deze memo is de vraag van de werkgroep dienstboek of er in het vast te stellen dienstboek ook een orde van dienst moet worden opgenomen voor het aanstellen van een zendingswerker of evangelist etc. In de huidige situatie zijn dit kerkelijk werkers (functionarissen) die op basis van een arbeidscontract werkzaam zijn. In het verleden viel een groot deel van deze werkers onder de noemer bedieningen en was het kerkordelijk bepaald dat zo iemand werd bevestigd in een kerkdienst met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier. De generale synode besloot na een eerste gedachtewisseling over dit onderwerp dat verdere bijbels-theologische bezinning nodig is. Verder stelde de generale synode in eerste lezing een kerkordewijziging van het Romeins artikel IV over de ambten vast.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit