Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 17 juni 2022

20 juni 2022

Persbericht generale synode 17 juni 2022

Op vrijdag 17 juni vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lunteren. In deze vergadering werden twee leden van het breed moderamen verkozen, vonden verschillende benoemingen in commissies plaats, lichtte de commissie toezicht en financiën de jaarrekeningen van 2021 toe en werd de toekomst van het zendingswerk in Suriname besproken. Daarnaast werden de jaarverslagen van een aantal organen van bijstand besproken en vastgesteld en werd ordinantie 11 voor het opzicht in tweede lezing vastgesteld.

De vergadering werd geopend door ds. R.W. Mulder (Montfoort). Hij sprak als preses een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Petrus 5:1-4. Hij wees de vergadering op het bevel van de Opperherder aan Zijn onderherders om de kudde Gods te hoeden en te weiden. Dit ziet op de herderlijke zorg voor het geestelijk welzijn van de kudde. Hij hield de vergadering voor dat het om de ambtelijke zorg voor de hele kudde gaat en niet om een deel van de kudde waar de herder zich met meest bij thuis voelt. Deze herderlijke zorg moet niet plichtmatig maar plichtsgetrouw ter hand genomen worden. Onderherders mogen daarbij niet gedreven worden door eigenbelang, want dan is de kudde er voor de onderherder in plaats van dat de onderherder er is voor de kudde. Het herderswerk kan dan ook alleen maar ter hand genomen worden als het oog voortdurend op de Opperherder geslagen is om Zijn voetstappen te drukken. De preses wees er ten slotte op dat deze vermanende en aansporende woorden in het perspectief staan van de komst van de grote Herder der schapen. Er zal bij Zijn komst alleen een kroon zijn voor hen die met hun persoonlijke en ambtelijke schuld in Hem geborgen zijn.

Verkiezingen en benoemingen
Na de opening ging de vergadering verder met de verkiezing van twee leden van het breed moderamen. Ouderling K. Kasteleijn (Ouddorp) en diaken J.J. Verloop (Woudenberg) werden verkozen als lid van het breed moderamen. Verder vonden er diverse benoemingen plaats in commissies.

Financiën
Namens de commissie toezicht en financiën lichtte dhr. S.L. Visser (Middelharnis – Sommelsdijk) de jaarrekeningen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Kerkelijk Bureau, Financieringsfonds en Zending HHK toe. Hij deelde met dankbaarheid mee dat 2021 ondanks de coronacrisis in financieel opzicht een gezegend jaar mocht zijn. De financiële impact van corona is in het bijzonder op de baten zeer gering geweest. Hij gaf aan dat het Hersteld Hervormd Seminarie voor het eerst promotievergoedingen ontvangen zijn. Deze vergoedingen hebben betrekking op voorgaande jaren en zijn door de Vrije Universiteit in het boekjaar 2021 beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om een bedrag van €125.000.

Benoemingen docenten
De synode heeft ingestemd met het voorstel van de commissie opleiding en vorming om dr. B.A. Zuiddam te benoemen voor onbepaalde tijd als docent Ethiek. Het breed moderamen deelde verder mee dat het gastdocentschap van dr. C.P. de Boer met één jaar is verlengd. De commissie kerkorde heeft verder de opdracht gekregen om een voorstel voor te bereiden om een benoeming voor onbepaalde tijd voor docenten van buiten de Hersteld Hervormde Kerk kerkordelijk mogelijk te maken.

Zending
De commissie zending presenteerde een memo over de toekomst van het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Suriname. Deze memo is unaniem door de synode aanvaard. Hiermee is ingestemd met een toekomstvisie die in drie deelgebieden uiteenvalt: de zorg voor de gemeente in Powakka waar het zendingswerk de afgelopen jaren op geconcentreerd is geweest met daarbij de inzet van lokale personen, de uitbereiding van de zendingsactiviteiten in het district Para waar het dorp Powakka is gelegen en veel Arowak indianen wonen en de voortzetting van de bijdrage die ZHHK levert aan de Bijbelschool EST in Paramaribo.

Ordinantie 11
Na een lang voorbereidingsproces en in goede samenwerking van de commissie kerkorde met diverse organen van de kerk is ordinantie 11 in tweede lezing door de generale synode vastgesteld en zal per 1 juli van kracht worden. Deze ordinantie gaat over het opzicht en is gesplitst in een deel dat gaat over opzicht over personen (gemeenteleden, ambtsdragers en zij die een kerkelijke functie bekleden) en een deel dat gewijd is aan de visitatie. De kerkorde is ten gevolge van deze wijziging beter toepasbaar voor consistories en colleges voor het opzicht. De visitatie heeft hierdoor een nadrukkelijkere plaats gekregen. De generale synode beoogt dat deze herziening van ordinantie 11 mag bijdragen aan het weiden van de kudde Gods.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit