Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Financieringsfonds

Op 14 juni 2014 is de generale synode akkoord gegaan met het  oprichten van de stichting Financieringsfonds Hersteld Hervormde Kerk (aanvankelijk ook wel kerkelijk grootboek genoemd). Vanaf 1 oktober 2014 is deze stichting van start gegaan met haar activiteiten. Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen daarin gelden inleggen die voor langere tijd niet nodig zijn en daarmee  gemeenten helpen die een lening nodig hebben, bijvoorbeeld voor de bouw van een kerk.  Zo eenvoudig ligt het: Geld van de kerk, geld voor de kerk.

Sparen                                                                                                                                                                        
De rentevergoeding over de ingelegde tegoeden is gelijk aan de rente die bij de grote banken wordt vergoed op een direct opvraagbare spaarrekening. Deze rentevergoeding wordt vermeerderd met 1,00% over dat gedeelte dat door het financieringsfonds wordt uitgezet in de vorm van geldleningen. De rente wordt  per drie maanden vastgesteld.

Voorbeeld: Toevertrouwde middelen Financieringsfonds € 1.000.000. Verstrekt aan geldleningen € 800.000 (=80%). Over de ingelegde gelden wordt 0,80% extra rente vergoed.

Gezien de vraag vanuit gemeenten verzoeken wij de kerkvoogdijen en diaconieën te willen nagaan welke gelden zij voor langere termijn aan ons fonds ter beschikking willen stellen met de intentie dat te doen voor tenminste een periode > 5 jaar.

Lenen                                                                                     
Plaatselijke gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een geldlening bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouw van een kerk of pastorie. De verschuldigde rente bedraagt 1,50% boven de rente die op een direct opvraagbare spaarrekening wordt genoten bij de grote banken.  
De looptijd is in principe 20 jaar. (Als de som van rente en aflossing hoger is dan 10% dan wordt de aflossingscomponent aangepast. De looptijd kan theoretisch dus meer dan 20 jaar zijn.) De rente wordt  per drie maanden vastgesteld. Er mag onder voorwaarden tussentijds extra worden afgelost.
Aan de hand van de nodige financiële informatie zal het bestuur van de stichting financieringsfonds besluiten over de toekenning van de gevraagde lening. In de rente-opslag zijn de kosten van administratie en beheer van het kerkelijk bureau begrepen.
Actuele rentes:
- Basis rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 juni 2024: 1,50%
- Toeslag rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 juni 2024: 0,69%
- Totaal rentevergoeding op ingelegde gelden tot 1 juni 2024: 2,19%
- Rente geldleningen tot 1 juni 2024: 3,35%

Historie 2024:
januari t/m februari 2024:
- Rente ingelegde gelden: 2,25%
- Rente geldleningen: 3,35%

Historie 2023:
januari t/m februari 2023:
-Rente ingelegde gelden: 0,64%
-Rente geldleningen: 1,95%
maart t/m mei 2023:
-Rente ingelegde gelden: 1,01%
-Rente geldleningen: 2,20%
juni t/m augustus:
- Rente ingelegde gelden: 1,50%
- Rente geldleningen: 2,60%
september t/m november:
- Rente ingelegde gelden: 2,27%
- Rente geldleningen: 3,35%
december:
- Rente ingelegde gelden: 2,25%
- Rente geldleningen: 3,35%
 

Historie 2022:
januari t/m februari 2022:
-Rente ingelegde gelden: 0,37%
-Rente geldleningen: 1,35%

maart t/m mei 2022:
-Rente ingelegde gelden: 0,39%
-Rente geldleningen: 1,35%

juni t/m augustus 2022:
-Rente ingelegde gelden: 0,46%
-Rente geldleningen: 1,35%

september t/m november 2022:
-Rente ingelegde gelden: 0,60%
-Rente geldleningen: 1,70%

december 2022:
- Rente ingelegde gelden: 0,64%
-Rente geldleningen: 1,95%

Zie voor de voorwaarden het Reglement.

Onderstaand de formulieren voor inleg van gelden en het aanvragen van een lening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, of mailen naar: sfh@hersteldhervormdekerk.nl

Algemene voorwaarden
Aanvraag lening
Formulier bij eerste inleg door gemeenten-diaconieën
Leningovereenkomst
Reglement

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit