Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Toezicht op de gebouwen en adviesaanvraag

Het toezicht op kerkelijk bezittingen en gelden wordt uitgeoefend door de commissie toezicht en financiën (ord. 16-13-1).

Dit toezicht strekt zich uit over alle kerkelijke lichamen, organen en administraties, voor zover niet van diaconale aard (ord. 16-13-2). De artikelen in ordinantie 16, onderdeel V Organisatie van het toezicht, hebben uitsluitend betrekking op de colleges van kerkvoogden gevormd overeenkomstig ordinantie 16-1-4-a of 16-1-4-b.

Het doel van het toezicht is o.a. te waken over de stoffelijke aangelegenheden van gemeenten en kerk (ord. 16-12-1) en strekt mede tot behoud en overlevering aan volgende generaties van algemeen cultuurbezit (ord. 16-12-3).

Indien bij een onder toezicht staand kerkelijk lichaam of orgaan, dan wel bij een onder toezicht staande administratie, de wenselijkheid wordt gevoeld om te komen tot: -het aankopen, -bouwen, ingrijpend verbouwen/uitbreiden/restaureren, -dan wel afbreken van een gebouw of een bestanddeel daarvan, wordt door de beheerders geen uitvoering wordt gegeven aan plannen daartoe, als niet tevoren: - voor de daaraan verbonden uitgaven een post in de begroting is opgenomen, - en op deze begrotingspost het advies is verkregen van de commissie toezicht en financiën (ord. 16-14-1).

De adviesaanvraag kan toegestuurd worden aan de commissie toezicht en financiën. Bij de adviesaanvraag dienen de volgende documenten bijgevoegd te worden:
- De jaarrekening van het laatste boekjaar
- Een meerjarenbegroting (5 jaren) waarin begrepen de lasten van de aankoop
- Het financieringsplan
- Een liquiditeitsbegroting voor de komende 10 jaar
- Een beschrijving/toelichting van het gebouw en de (bouw)plannen
- Het (schriftelijk) besluit van de kerkenraad over het (ver)bouwplan en de inrichting van het kerkgebouw conform ord. 16-4-2.

Vergaderdata commissie toezicht en financiën D.V. 2024:
Dinsdag 25 juni
Dinsdag 3 september
Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 3 december
 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit