Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

OZB voor kerkgebouwen

Vrijstelling voor kerkgebouw

Volgens de OZB geldt een ‘vrijstelling’ voor onroerende zaken die in hoofdzaak (meer dan 70%) zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard, met uitzondering van woningen. Voor de vaststelling van deze ‘70%-norm’ tellen ook de bijeenkomsten als catechese, Bijbelkringen e.d. mee.

De meeste kerkgebouwen zullen in de praktijk aan deze bepaling voldoen. Deze gemeenten ontvangen, als het goed is, om die reden geen WOZ-beschikking met betrekking tot hun (kerk)gebouw. Mocht uw gemeente echter voor haar (kerk)gebouw wel een WOZ-beschikking ontvangen, en u bent van mening dat dit ten onrechte is, dan kunt u tegen deze beschikking bezwaar maken binnen zes weken na de dagtekening daarvan. Dit bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van een motivering. 

 

Geen ‘kerkenvrijstelling’ voor bij kerkgebouw gelegen gebouw zonder openbare eredienst.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 12 augustus 2016. Zie onderstaande uitspraak:

Belanghebbende is eigenaar van een tegenover een kerkgebouw gelegen onroerende zaak, bestaande uit een perceel grond met een gebouw. Tijdens de in het kerkgebouw gehouden eredienst op zondagmorgen wordt het gebouw gebruikt als crèche. Daarnaast wordt het gebouw onder meer gebruikt voor zondagsschool, jeugdclubs, catechisaties, bijeenkomsten voor Bijbelstudie en een mannenkring.

Volgens de rechtbank (Rechtbank Rotterdam 25 november 2015, nrs. 14/7575 en 14/7576) kunnen deze activiteiten niet als een openbare eredienst dan wel als openbare bezinningssamenkomst van levensbeschouwelijke aard worden aangemerkt. Daarom heeft belanghebbende volgens de rechtbank geen recht op toepassing van de ‘kerkenvrijstelling’. De Hoge Raad onderschrijft dit oordeel. Hoge Raad 12 augustus 2016, 15/05590, ECLI:NL:HR:2016:1901

Wetsartikelen: Art. 220d lid 1, Gem.w.; Art. 2 lid 1 onderdeel g, Uitv.reg. uitg.obj. Wet WOZ
HR 12 augustus 2016, nr. 15/05590 ; Beroepschrift in cassatie bij HR 15/05590

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit