Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen

In ordinantie 17 is de rechtspositie van alle binnen de kerk op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame personen geregeld.

Onderscheiden worden kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen.

Kerkelijk werkers zijn werkzaam in (ord. 17-1-2):
- de catechese,
- de geestelijke vorming van de jeugd,
- het pastoraat,
- het evangelisatiewerk,
- het zendingswerk,
- het diaconaat

De kerkelijk werker dient lidmaat te zijn van de Hersteld Hervormde Kerk (ord. 17-1-2).

Kerkelijke functionarissen zijn alle andere die op basis van een arbeidsovereenkomst in kerk en gemeente werkzaam zijn (koster, administrateur, medewerker kerkelijk bureau) (ord. 17-1-3).
Kerkelijke functionarissen zijn bij voorkeur lid van de Hersteld Hervormde Kerk (ord. 17-1-4).

Voor zowel kerkelijk werkers als kerkelijke functionarissen is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing (ord. 17-2-2).

Rechtspositie van de kerkelijk werker en kerkelijke functionaris:
- De benoeming wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (ord. 17-5-1).
- Een model van een arbeidsovereenkomst is beschikbaar (ord. 17-5-2).
- Het burgerlijk recht is van toepassing (de kerkelijk werker heeft naar het burgerlijk recht een arbeidsovereenkomst met de gemeente).
- Ordinantie 17 is van toepassing.
- De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de HHK is van toepassing (ord. 17-2-2).

Organisatorische positie:
- De keuze en benoeming van een kerkelijk werker of kerkelijke functionaris geschiedt door het kerkelijk lichaam waarvoor hij werkzaam zal zijn (ord. 17-4-1)
- De kerkelijk werker werkt in verantwoording aan de ambtelijke vergadering door wie de kerkelijk werker benoemd is (ord. 17-1-2).

- Het college van kerkvoogden vertegenwoordigt de gemeenten in en buiten rechte (ord. 16-4-1) , en ondertekent (mede) de arbeidsovereenkomst.
- Het college van kerkvoogden heeft, met inachtneming van de kerkordelijk bepalingen, tot taak het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk personeelsbeleid (ord. 16-1-3).

Na hun benoeming dienen alle op arbeidsovereenkomst werkzame kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen te worden aangemeld bij het kerkelijk bureau en worden ze opgenomen in een register ten behoeve van de verkiezing van de afvaardiging naar het georganiseerd overleg (arbeidsvoorwaardenoverleg) zoals genoemd in ordinantie 13 (ord. 17-4-5).

Zie voor de arbeidsvoorwaardenregeling, salarisschalen, de model arbeidsovereenkomst en een nadere uitleg over de positie van kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen, de downloads rechts  in dit menu.

Voor vragen en nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit