Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kerkenvisie

Dit kabinet besteedt extra geld en aandacht aan de toekomst en instandhouding van monumentale kerkgebouwen en kloosters (religieus erfgoed).  Uitwerking van de kabinetsplannen staan in de cultuurbrief van Minister van Engelshoven (OCW): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/aanbieding-cultuurbrief

Het kabinet investeert structureel €80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren €325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft hierbij speciale aandacht voor monumentale kerken. Een van de instrumenten die hiervoor wordt ingezet is het instrument van de kerkenvisie.

Dit is een plan/programma dat elke burgerlijke gemeente kan opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen die in deze gemeente staan. In dit programma kan aandacht worden besteed aan: gebruik van de kerkgebouwen, wensen van de kerkeigenaren om tot multifunctioneel gebruik te komen of tot afstoting uit kerkelijk gebruik, herbestemming e.d.

Van alle kerken in de gemeente wordt gekeken wat de cultuurhistorische waarde is, de onderhoudsstaat, de financiële situatie en de toekomstverwachting. Dus ook de kerken die voor religieus gebruik bestemd blijven krijgen te maken met kerkenvisie. Voor deze kerken wordt extra financiële steun voor het beheer beschikbaar gesteld.

Het is voor de colleges van kerkvoogden die een eigen kerkgebouw in beheer hebben dus zeker van belang om aandacht te schenken aan het ‘kerkenvisiebeleid’ van de plaatselijke burgerlijke gemeente! Laat u hier goed over informeren. Zie ook onderstaande informatie over de provinciale voorlichtingsbijeenkomsten.

De online brochure over kerkenvisie kunt u hier vinden: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/kerkenvisie.pdf of hier: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/kerkenvisies-pilotgemeenten-binnenkort-van-start

Voor de ontwikkeling van de plannen van de integrale kerkenvisie stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanaf 2019 en voor de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden 10 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Wat is een kerkenvisie? Alle informatie m.b.t. de kerkenvisie is te vinden op deze pagina: www.toekomstreligieuserfgoed.nl/dossier-kerkenvisies#Wat is een kerkenvisie? 
Zie ook de animatievideo kerkenvisie: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/animatievideo-kerkenvisies

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit