Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Veiligheid in en om de kerk

Door de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig gebruik van de (kerkelijke) gebouwen. In de praktijk is het de taak van het College van Kerkvoogden om hier uitvoering aan te geven. Door middel van de brochure wordt getracht kerkvoogdijen hierbij te helpen. Maar het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van iedere plaatselijke gemeente (kerkvoogdij) om na te gaan of voldaan wordt aan de veiligheidseisen en wetgeving op het gebied van brandveiligheid, Arbowetgeving en hulpverlening. Laat u over deze onderwerpen goed informeren en raadpleeg de informatie op de genoemde websites en schakel bij twijfel een deskundige in.

In de brochure komen verschillende aspecten op het gebied van de veiligheid aan de orde:
- Taken en verantwoordelijkheden college van kerkvoogden
- Brandveiligheid en ontruiming
- Hulpverlening (BHV)
- Arbeidwet en –voorschriften voor medewerkers en vrijwilligers (ARBO)
- Kerk en veiligheid en beveiliging
- Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Taken en verantwoordelijkheden college van kerkvoogden
Iedere Hersteld Hervormde Gemeente is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen. Het college van kerkvoogden draagt als beheerder van de kerkelijke gebouwen de verantwoordelijkheid dat aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving voldaan wordt.

Het goed nakomen van deze verplichting en het voorkomen van calamiteiten en ongelukken dient een tweezijdig belang. Namelijk het welzijn van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. En heeft een financieel belang. Want wanneer blijkt dat bij een calamiteit adequate (voorzorg)maatregelen achterwege zijn gebleven, dan kan de kerkelijke gemeente hiervoor (financieel) aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang om de hulpverlening in de kerk goed te regelen!

Zie ook de website http://www.ehbocommissie.nl voor nog meer specifieke informatie en documenten over hulpverlening in kerken.

 

Op 1 janauri 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De brochure 'Veiligheid in en om de kerk' wordt hierop aangepast. De informatie in de huidige brochure is van toepassing op de periode voor 1 januari 2024.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit