Meer over Kerkvoogd

Eherkenning

Voor het digitaal aanvragen van vergunningen (oa de omgevingsvergunning bouwen) is een zgn. EHerkenning nodig. Om EHerkenning aan te vragen is een inschrijving in het handelsregister vereist. Kerkelijke gemeenten zijn niet ingeschreven in dit register omdat voor kerkgenootschappen in de handelsregisterwet is bepaald dat alleen de landelijke koepels zich inschrijven.

Expert van EHerkenning geven aan dat er inmiddels een oplossing is geboden voor het gebruik van EHerkenning door kerkgenootschappen.

Nu Eherkennning voor steeds  meer diensten gebruikt wordt, is het inderdaad zeer begrijpelijk dat kerkgenootschappen een oplossing nodig hebben.

Met de release 1.9c van EHerkenning, die al in 2015 door het Tactisch Beraad is vastgesteld, is een wijziging opgenomen in de standaard waarmee dit issue is geadresseerd. Samengevat komt die oplossing op het volgende neer:
1. Kerkgenootschappen (en hun onderdelen) mogen zich inschrijven bij de KvK, echter bestuursleden en andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen mogen niet gepubliceerd worden. Kerkgenootschappen zijn een bijzondere vorm van private organisaties zoals weergegeven in BW boek 2 artikel 2.
2. Daardoor is het voor leveranciers van Eherhenning niet mogelijk om validatie van de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordigers en zijn associatie met het kerkgenootschap bij het KvK te controleren als onafhankelijk bron. Dit is vergelijkbaar met sommige overheden of overheidsdiensten. Daarvoor heeft EHerkenning echter opgenomen dat registratie kan plaatsvinden op basis van een intern mandaatsbesluit en dat dit interne mandaatbesluit aan een officiële bron (bijvoorbeeld Staatscourant of gemeentelijke website) gevalideerd moet worden. Deze officiële bron voor validatie ontbreekt ook in het geval van kerkgenootschappen.
3. Daarom is als best practice aangegeven hoe leveranciers een aantal extra validatieslagen kunnen doen in geval van kerkgenootschappen. De mogelijkheden zijn beschreven in de standaard en zijn gepubliceerd op de website: https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/display/as/Eisen+aan+machtigingen
4. Het komt er op neer dat de leverancier een bevestiging kan vragen van meerdere partijen onafhankelijk van elkaar. Hiervoor wordt een aantal suggesties aangedragen in de standaard, bijvoorbeeld door een verklaring van de koepelorganisatie te accepteren (‘verklaring van rechtspersoonlijkheid’) of ander additioneel bewijs zoals een banktransactie die aantoont dat de betreffende persoon de beschikking heeft over een bankrekening op naam van het kerkgenootschap.

Deze oplossing is bedoeld voor betrouwbaarsheidsniveaus 2 en 3. Voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau, niveau 4, is die mogelijkheid niet opgenomen i.v.m. de hoge mate van zekerheid die wordt vereist op dat niveau. Dit hoeft vooralsnog geen probleem te vormen omdat er maar weinig diensten op dat allerhoogste niveau ontsloten worden.

De tekst van het afsprakenstelsel t.a.v. kerkgenootschappen is hier te vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit