Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

(Periodieke) gift aan de kerk

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Aan deze belastingaftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat de kerk over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikt. Aan deze voorwaarde voldoen alle hersteld hervormde gemeenten!
Daarnaast geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal van alle giften in een jaar moet hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen en minimaal € 60 bedragen. Alles wat boven het drempelinkomen aan een ANBI instelling geschonken wordt mag als aftrekpost opgevoerd worden. Maar het totaal van de giften mag niet hoger zijn dan 10% van het drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het saldobedrag van de inkomens uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3) van de fiscale partners gezamenlijk.
Wanneer de Belastingdienst er om vraagt moet u aannemelijk kunnen maken dat een gift ook daadwerkelijk is betaald. Van contante collectegiften kan geen kwitantie overlegd worden. Daarom maken de meeste gemeenten gebruik van collectebonnen of –munten. Bij de waardebepaling van de collectebonnen is vaak rekening gehouden met de mogelijkheid van belastingaftrek. Hierdoor komt het ‘belastingvoordeel’ automatisch ten goede aan de kerkelijke gemeente.

Ook rechtspersonen zoals een bv kunnen aftrekbare giften doen. De giften zijn aftrekbaar van de winst. Er geldt geen drempel(bedrag). De aftrek kan echter niet meer bedragen van 50% van de winst of € 100.000.

Periodieke gift
Voor ‘gewone’ giften geldt een minimum- en een maximumbedrag. Maar voor een periodieke gift gelden deze begrenzingen niet. Een periodieke gift is altijd, volledig aftrekbaar!
Per  1 januari 2014 is de verplichting van een notariële akte bij een periodieke gift vervallen. De periodieke gift is vanaf die datum ook geldig als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de schenker en de ANBI-instelling. Het jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna door de schenker jaarlijks overgemaakt worden. Desgewenst kan ook gekozen worden voor een machtiging waarmee de ANBI-instelling de periodieke gift (in termijnen) kan incasseren. Wel geldt als voorwaarde dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. De periodieke gift mag wel eindigen bij eerder overlijden of bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Ook zijn op deze website voorbeelden van schenkingsovereenkomsten te downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit