Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Subsidieregeling DUMAVA

Wij attenderen wij u op onderstaand bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzake de openstelling van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) vanaf 3 juni 2024:

Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om uw conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Daarmee hopen we dat loting niet nodig is.

Publicatie gewijzigde regeling
De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant. Staatscourant 2024, 5509 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd is naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. U vindt de laatste maatregelenlijst Maatregelenlijst-DUMAVA-2024.pdf (rvo.nl)

Webinar 21 maart 2024
Op 21 maart organiseren we een webinar om u te informeren over het aanvraagproces. U kunt zich hier aanmelden : Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) 
----------Tot zover het bericht van de RVO------------------------

Subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed
De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

En belangrijk: ook kerkgenootschappen die eigenaar zijn van vastgoed kunnen van deze regeling gebruik maken.
Subsidie kan verkregen worden voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
Voor vastgoed opgeleverd na 2012 komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

DUMAVA vanaf 2024
Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 was € 150 miljoen. Dat bedrag is ondertussen toebedeeld. Per 18 september 2023 zal de de regeling open gaan voor 2024 en wordt er een budget van € 190.000.000 beschikbaar gesteld.

Aanvraag  goed voorbereiden
Het is belangrijk om de aanvraag goed voor te bereiden. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u alles lezen over het aanvraaproces. O.a. Welke documenten er nodig zijn. Voor de subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 3 nodig. Als u deze nog niet heeft, kunt u die alvast aanvragen . Zie hiervoor het onderdeel eHerkenning.

Meer informatie over onder meer het aanvraagproces, voorwaarden en benodigde investering is te vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

eHerkenning
Bij de voorbereiding hoort dus ook het aanvragen en gebruik maken van eHerkening. De aanvraagprocedure voor eHerkenning is voor kerkelijke rechtspersonen vrij complex. Start dus op tijd om dit te regelen!

Informatie over de aanvraagprocedure van eHerkenning voor kerkelijk rechtspersonen is te vinden op de website van de HHK: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/eherkenning

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) , tel. 088 042 42 42, of voor meer info www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#dumava-vanaf-2024 Ook is het mogelijk om de lanelijke bouwcommissie voor informatie over dit onderwerp.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit