Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligerswerk, risico’s en aansprakelijkheid

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vrijwilliger van een kerk letselschade opliep. De Hoge Raad oordeelde dat de kerk hierbij op dezelfde manier aansprakelijk is als wanneer de vrijwilliger een dienstbetrekking had.

U bent als college van kerkvoogden vanuit uw zorgplicht dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de vrijwilligers. Daarom is het belangrijk om altijd een inventarisatie te maken van het (vrijwilligers)werk en de risico’s die dit werk met zich mee kan brengen. Beoordeel dit en tref preventieve maatregelen ter voorkoming van ongelukken. Laat de vrijwilliger sowieso nooit gevaarlijk of risicovol werk verrichten. Maak hierover (schriftelijke) afspraken en zorg voor duidelijke (werk)instructies.

Wanneer bij een ongeval blijkt dat adequate voorzorgsmaatregelen achterwege zijn gebleven, dan kan de kerkelijke gemeente hiervoor (financieel) aansprakelijk worden gesteld. Preventie dient daarom een dubbel belang!

Voor het in kaart brengen van de risico’s zijn goede hulpmiddelen beschikbaar. Er kan gebruik worden gemaakt van Risico- Inventarisatie & - Evaluatie (RI&E) en van de ´Arbocheck vrijwilligerswerk´. Deze documenten en de brochure ‘Veiligheid in en om de kerk’ kunt u downloaden op de website van de HHK: www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/veiligheid-in-en-om-de-kerk-1

Ook kan er aan gedacht worden om op het gebied van vrijwilligers(werk) en aansprakelijkheid verzekeringen af te sluiten. Zie hiervoor de onderwerpen ‘verzekeringen’  en ‘aansprakelijkheid’ op de website (menu ‘kerkvoogd’).

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit