Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Verantwoordelijkheid collectedoelen

Regelmatig krijgen we op het kerkelijk bureau de vraag onder wiens verantwoordelijkheid de bestemming van bepaalde collectedoelen valt.

Jeugdwerk, evangelisatie, vakantiebijbelweek, zending, etc. is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente, ook de financiële kant hiervan. De zorg voor alle stoffelijke en vermogensrechtelijke belangen, voor zover  niet van diaconale aard, berust bij het college van kerkvoogden. Het college van kerkvoogden draagt in beginsel dus de financiële verantwoordelijkheid voor dit deel van het gemeentewerk.

Om in deze financiële verantwoordelijkheid te kunnen voorzien stelt het college van kerkvoogden de gemeenteleden in de gelegenheid hun deel te dragen in de geldelijke lasten voor dit gemeentewerk. Dit doen ze onder andere door inzameling tijdens de kerkdiensten. Bij het opstellen van de begroting en het collecterooster zal hier dus rekening mee gehouden moeten worden.

Daarnaast kan en/of zal er binnen het jeugd-, zending- en evangelisatiewerk sprake zijn van diaconaat, zorg voor de naaste. Diaconaat is ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. De zorg voor, en de inning van,  de diaconale gelden berust bij het college van diakenen. De diaconie kan dus een financiële medeverantwoordelijkheid dragen voor bepaalde aspecten van het bovengenoemde gemeentewerk. Ook de diaconie zal dus bij het opstellen van de begroting en het collecterooster hier rekening mee moeten houden.

Vanwege deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is in de kerkorde bepaald dat er voor 1 september tussen het moderamen van de kerkenraad, het college van kerkvoogden en het college van diakenen overleg moet plaatsvinden om het collecterooster voor het eerstvolgende kalenderjaar te bespreken. Waarbij de vaststelling van het collecterooster geschiedt door de kerkenraad.

Wanneer in uw gemeente de bestaande praktijk anders is, dan kan -in goed overleg tussen alle betrokken partijen- gekozen worden voor een geleidelijke overgang, waarbij rekening gehouden dient te worden met ieders verantwoordelijkheden en (financiele)mogelijkheden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit