Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Beroepingswerk

Het beroepingswerk is allereerst een geestelijke zaak. De kerkenraad, de consulent en (het breed moderamen van) de classis zijn nauw bij dit proces betrokken. Daarnaast heeft het college van kerkvoogden maar ook de commissie toezicht en financiën (CTF) een rol waar het gaat om de financiële, stoffelijke aspecten. De hiervoor te volgen procedure is beschreven in ordinantie 3, artikel 12 tot en met 19. Met betrekking tot het beroepingswerk is een procedurebeschrijving beschikbaar.

De modellen voor het beroepingswerk kunt u op deze pagina downloaden.

De taken van het college van kerkvoogden bij het beroepingswerk zijn o.a.:

 • gereedmaken van de ligger
 • opstellen van de (meerjaren)begroting
 • opstellen van de jaarrekening
 • aanvraag solvabiliteitsverklaring bij CTF
 • huisvesting predikant

Checklist bij aanvraag solvabiliteitsverklaring
Voor de toetsing van de solvabiliteitsverklaring maakt de commissie toezicht en financiën gebruik van een checklijst. Onderstaand de aandachtspunten. U kunt hiermee toetsen of uw aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring compleet is. Alle documenten kunnen gedownload worden van de website van de HHK.
Documenten:

 • Ondertekende ligger*
 • Werkplan predikant voor beperkte werktijd (van toepassing bij deeltijd predikantsplaats)
 • Vastgestelde en ondertekende jaarrekening van het laatste boekjaar *
 • Vastgesteld en ondertekende meerjarenbegroting van het lopende boekjaar en vier komende jaren*
 • Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de modellen jaarrekening en begroting van de HHK, dan tevens invullen en bijvoegen het model ‘Samenvatting Financiën tbv aanvraag solvabiliteit’

Wanneer er sprake is van (hypothecaire) leningen:

 • Het aflossingsschema
 • en een liquiditeitsbegroting over een periode van (de komende) 10 jaar

*  Ondertekening van documenten door zowel door college van kerkvoogden als kerkenraad en/of college van notabelen.

Meesturen: informatie/gegevens college van kerkvoogden

 • Namen van leden van het college van kerkvoogden
 • Is het college voltallig?
 • Op welke datum heeft de stemmingsvergadering over de beheervorm plaatsgevonden?
 • Welke beheervorm is gekozen?

Meesturen: informatie/gegevens wanneer er nog sprake is van een Stichting Vermogensbeheer:

 • Statuten van de stichting
 • Namen van de bestuursleden
 • Zijn er al acties ondernomen om de stichting op te heffen?
 • Zo niet, waarom niet?
 • Bij een stichting dient de ‘overeenkomst Stichting en Kerkvoogdij’ meegestuurd te worden (model beschikbaar bij het kerkelijk bureau)

De aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring kan gestuurd worden aan:
Commissie toezicht en financiën
p/a kerkelijk bureau
Vendelier 51 D
3905 PC  Veenendaal
of per e-mail bureau@hhk.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit