Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kerk en veiligheid

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft op 16 december 2016 een bijeenkomst gehouden over de terroristische dreiging in Nederland en een factsheet over Kerk en Veiligheid gepresenteerd.

Volgens het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV is het actuele dreigingsniveau in Nederland substantieel (4 op een schaal van 5). Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen voor een aanslag.

Tijdens deze informatiebijeenkomst is aangegeven dat er geen actuele dreiging is ten aanzien van kerken maar dat veiligheid wel een belangrijk aandachtspunt voor kerkgenootschappen is om samen met politie en burgerlijke overheid in ogenschouw te houden.

Voor kerkelijke gemeenten is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van de huidige gevaren en daar voorzorgsmaatregelen tegen nemen. Een ontruimings- en calamiteitenplan alléén is niet genoeg. Een veiligheidsplan waarin risico’s en bedreigingen zijn uitgewerkt is een absolute vereiste! De factsheet van het CIO kan daarbij behulpzaam zijn.

Welke belangrijke acties kunnen al genomen worden?:
- Maak iemand binnen het kerkbestuur verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van uw  gemeente. Deze persoon kan een inventarisatie opstellen van mogelijke bedreigingen en risico’s. Zoals, wat te doen wanneer:
1. een verward persoon die de kerkdienst verstoort
2. er een acute terroristische dreiging is.

- Stel een duidelijk rol- taakverdeling op. Wie in de gemeente onderneemt wanneer welke actie, en oefen dit.

- Maak een deurbeleid. Een welkomstcomité voorafgaand aan de diensten bij de ingang kan eventuele 'ongewenste' gasten herkennen en eventueel aanspreken.

- Overweeg het plaatsen van bewakingscamera’s bij de deur en om het kerkterrein. Zo kan de koster tijdens de kerkdienst zien wat er buiten gebeurt.

- Zoek contact met relevante partners (burgerlijke gemeente, politie, andere kerkelijk gemeenten in uw plaats), maak kennis met hen en zorg voor duidelijke instructies hoe zij en hulpdiensten gealarmeerd kunnen worden.

- Neem kennis van de Factsheet van het CIO.

- Neem kennis van de Checklist veiligheid in kerk (op te vragen bij het kerkelijk bureau)

- Stel een veiligheidsplan op (voorbeeld van een veiligheidsplan is op te vragen bij het kerkelijk bureau)

- Voor vragen en maatwerkverzoeken kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Wij helpen u ook op dit punt graag verder.

Gezien het in deze brief geschetste belang worden kerkenraden en colleges van kerkvoogden dringend opgeroepen om het thema veiligheid een (terugkerende) plaats op hun agenda te geven en een veiligheidsplan op te stellen.

Het is verstandig als gemeenten - afhankelijk van de plaatselijke situatie - maatregelen treffen die de veiligheid van de gemeenten vergroten. Voortdurend moet daarin de balans worden gezocht tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen, tussen gastvrijheid en waakzaamheid.

Zie ook:
www.cioweb.nl/kerk-en-veiligheid/
www.ehbocommissie.nl/veiligheid/
www.nctv.nl (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid)
https://www.nctv.nl/organisatie/ct/terrorismebestrijding/index.aspx
www.crisis.nl (Actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en noodsituaties)
https://crisis.nl/wees-voorbereid/terrorisme.aspx (Wees voorbereid | Terrorisme)
https://www.politie.nl/themas/terrorisme.html
www.kerkrisicocheck.nl (Check op diefstal- en inbraakpreventie)

Op te vragen documenten bij het kerkelijk bureau:
- Voorbeeld veiligheidsplan
- Checklist veiligheid

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit