Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen en organisaties verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). UBO's zijn de personen die die de uiteindelijke eigenaar zijn , een economisch belang van meer dan 25% hebben  of de zeggenschap over een organisatie hebben. De UBO-registratieplicht geldt ook voor kerken.

Kerken kunnen op twee manieren te maken krijgen met UBO:

  1. 1. Via de Kamer van Koophandel
  2. 2. Via de bank of een andere financiële instelling

1.Kamer van Koophandel:

Gemeenten en diaconienhoeven zich niet in te schrijven in het openbare UBO register van de Kamer van Koophandel. Alleen het hoogste aggregatieniveau van een kerk (HHK landelijk) hoeft zich in te schrijven. Als plaatselijke gemeente of diaconie hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen. Zelfstandig ingeschreven stichtingen en verenigingen dienen zich wel in te schrijven.
De Hersteld Hervormde Kerk staat geregistreerd in het UBO-register. En het Breed Moderamen van de Generale Synode (preses, scriba, assessor 1 en assessor 2), is als uitvoerend bestuurlijk orgaan van de GS aangewezen als UBO. 

2.Bank of een andere financiële instelling:

Wanneer banken, bijvoorbeeld in het kader van een klantenonderzoek, u vragen om een UBO-formulier in te vullen dient u wel actie te ondernemen. Hier moet medewerking aan verleent worden.

Omdat er binnen de kerk geen personen aan te wijzen zijn die uiteindelijk belanghebbende zijn, kan bij hoge uitzondering iemand vanuit het (kerk)bestuur genoteerd worden als een (pseudo)UBO.

Concreet betekent dit voor kerken dat op het UBO-formulier bij de optie ‘Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende’  de voorzitter en de secretaris van het college van kerkvoogden vermeld kunnen worden (en voor het college van diakenen de voorzitter en de administrerend diaken (penningmeester)

Overige in te vullen informatie op het UBO-formulier:

Naam organisatie: Hersteld Hervormde Gemeente te XX (of Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te XX)

Rechtsvorm: Zelfstanding onderdeel van het kerkgenootschap de Hersteld Hervormde Kerk

KvK nummer: Het KvK-nummer van de gemeente of diaconie. Dit nummer is in 2020 aan de gemeenten toegezonden.

Naast het UBO-formulier kan ook gevraagd worden om een verklaring van rechtspersoonlijkheid. Informatie. Over deze verklaring kun u hier meer informatie vinden: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/organisatie/rechtspersoonlijkheid-van-de-gemeenten-en-van-de-kerk

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit