Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Brandveiligheid

Een kerkvoogdij moet zich altijd realiseren dat men verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de personen die gebruik maken van haar gebouwen. Het naleven van de brandveiligheidsregels is belangrijk. Hiernaast is het altijd goed om met regelmaat kritisch naar de gebouwen en de inrichting ervan te kijken,  en ook om de gebruikers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld als het gaat om het vrijhouden van nooduitgangen en toegang tot hulpmiddelen voor brandbestrijding etc. Organiseer de hulpverlening in de kerk goed. Zorg ervoor dat er een ontruimingsplan of noodplan beschikbaar is. Zorg voor voldoende opgeleide hulpverleners. Maak aan de gemeenteleden en bezoekers bekend hoe de hulpverlening georganiseerd is, hoe het werkt en wat er verwacht wordt in geval van een calamiteit. En oefen dit ook!

Zorg ook voor een kanselinstructie voor de (gast)predikant. Zodat de predikant op de hoogte is van de procedures en zijn eventuele taak daarin. De kanselinstructie duidelijk zichtbaar voor de predikant neerleggen/bevestigen.

Brandveilig bouwen
Met betrekking tot brandveiligheid in de bouwfase is veel informatie te vinden op de website www.infopuntbrandveiligheid.nl

Brandveilig gebruik van gebouwen
Als beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor brandveilig beheer en gebruik van dat gebouw. U bent zich bewust van de genomen maatregelen om het risico op brand zo klein mogelijk te maken en u houdt deze maatregelen in stand. Denk hierbij aan bouwkundige maatregelen, brandwerende wanden niet doorbreken, gebruiksmaatregelen als het voorkomen dat wigjes onder brandwerende deuren worden geplaatst, onderhoud van brandveiligheidsinstallaties, zoals brandslanghaspels, enzovoort. Zie ook www.infopuntbrandveiligheid.nl of  www.ifv.nl/kennisplein/brandpreventie-fire-safety-engineering

Brand in kerkgebouwen levert materiële en financiële schade op, maar ook is er vaak verdriet over het verlies van het gebouw. Probeer brand daarom te voorkomen of te beperken. En als er toch brand ontstaat, handel dan direct en regel goede nazorg. Via de website: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/veilig-erfgoed/veiligheidszorg/brand/brandveiligheid-in-kerken kunt u kennis nemen van 5 stappen die u daarbij kunnen helpen. Dit stappenplan is een digitale vertaling van de poster Brandveiligheid in kerken. Die u rechts bij de downloads kunt raadplegen.

Gebruiksbesluit
De gebruiksvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. In plaats van de gebruiksvergunning vraagt u nu de ‘Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken’ aan. Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Voor de meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen of een gebruiksmelding doen. Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan welke situatie op u van toepassing is. Bron: www.omgevingsloket.nl

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken
U hebt een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig voor het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels. Voor kerken, vergaderzalen en pastorieën/woningen is er in dit kader alleen een meldingsplicht. Bron: www.omgevingsloket.nl

Gebruiksmelding
Voor het gebruik van kerkelijke gebouwen kunt u volstaan met het doen van een gebruiksmelding als het gaat om situaties waarbij verblijf wordt geboden aan (= redelijkerwijs tegelijk aanwezig kunnen zijn) meer dan 50 mensen. Dit geldt dus voor kerkzalen en grotere vergaderzalen.
Als u een gebruiksmelding moet doen, mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U bent dit niet verplicht.
Bron: www.omgevingsloket.nl

Gebruik vergaderzaal voor kinderoppas
In veel (vergader)zalen bij kerken wordt tijdens de kerkdienst kinderoppas georganiseerd. In de bouw- en gebruiksregelgeving is er geen heldere definitie opgenomen wat er valt onder de noemer “Kinderopvang”. In de regelgeving rondom kinderdagverblijven is dit wel benoemd: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=104784

Hieruit concluderen we dat de wettelijke eisen met betrekking tot de kinderopvang gelden voor professionele opvang en niet voor incidentele opvang tijdens een kerkdienst.

Installaties met betrekking tot de brandveiligheid
In een (kerk)gebouw kunnen diverse soorten brandveiligheidsinstallaties aanwezig zijn. Te denken valt aan:
- Brandmeldinstallatie
- Ontruimingsalarm
- Noodverlichting
- Sprinklersysteem
Deze installaties moeten op een correcte manier worden onderhouden. Tijdens controles, bijvoorbeeld door de brandweer of door de verzekering, kan inzage in het logboek worden gevraagd. Zorg ervoor dat het logboek up-to-date is.  

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op:
www.brandveiliggebouw.nu
www.bouwbesluitonline.nl
www.rijksoverheid.nl (zoektermen: omgevingsvergunning, bouwbesluit, gebruiksmelding)
www.ifv.nl/kennisplein/brandpreventie-fire-safety-engineering

Veel informatie met uitgebreide controlelijsten zijn te vinden op:
www.vbmk.nl/voor-beheerders/documenten/ (hoofdstuk 8 veiligheid)

Een aandachtpunt is dat een aantal Hersteld Hervormde gemeenten (mede) gebruik maakt van verschillende type gebouwen. Hiervoor kunnen andere bepalingen gelden. Leg daarom altijd contact met de plaatselijke brandweer of afdeling bouwtoezicht van de gemeente om na te (laten) gaan of voldaan wordt aan de regelgeving. Hiermee worden eventuele risico’s uitgesloten.

Jaarlijks ontruimingsoefening
De verplichte jaarlijkse ontruimingsoefening wordt door kerken niet altijd gedaan. Sommige kerkbesturen zien dat niet zitten. De reden is dat zo’n oefening gedaan moet worden tijdens of na een dienst. Dat verstoord de preek of de overdenking erna dermate dat men het niet stichtelijk vindt. Dat is begrijpelijk, maar daardoor wordt niet voldaan aan de wettelijke eis.

Gemeenten die wel oefenen merken dat na één of tweemaal oefenen de kerkbezoekers er aan gewend raken. De verstoring van de dienst is na enkele keren oefenen zeer beperkt.

De oefening mag door de BHV-ers zelf gedaan worden, dat hoeft niet beslist onder toezicht van een professionele organisatie gedaan te worden.

In de praktijk is het vaak zo dat een brandweerman of een ploegleider BHV die lid is van de gemeente bij zo’n oefening aanwezig is en advies geeft. Evalueer de oefening en pas zonodig de plannen aan.

Checklist
Om als kerkvoogdij of BHV-team zelf inzicht te krijgen in de staat van veiligheid van het gebouw en tot een verantwoorde aanpak te komen kan gebruikt gemaakt worden van de checklist ‘Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen’. Deze checklist is opgenomen als bijlage. (met dank aan de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN).

TIP
Doe ook de Kerk Risico Check. Deze website is gemaakt in samenwerking tussen Donatus, de VBMK en ArtRisk Consult en mede tot stand gekomen dankzij het Mondriaanfonds: www.kerkrisicocheck.nl

Downloads brandveiligheid

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit