Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

(Gratis) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Overheid biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.  Ook kerken kunnen van deze gratis mogelijkheid gebruik maken.

VOG’s zijn vooral belangrijk voor vrijwilligers en beroepskrachten die met kwetsbare groepen werken (minderjarigen, verstandelijk beperkten, mensen in een afhankelijkheidssituatie), een-op-een-contacten hebben, met vertrouwelijke gegevens (persoonsregistratie) omgaan en met financiën omgaan.

Met een VOG toont de vrijwilliger aan dat hij/zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. De overheid raadt aan om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren. De dienst Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.  Ook kerken kunnen van deze gratis mogelijkheid gebruik maken.

Om gebruik te kunnen maken van een gratis VOG moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De gemeente hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Zorg ervoor dat u bij aanmelding voor een gratis VOG uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op de gemeentelijke website. Onderstaand een aantal links naar organisaties waar ook naar verwezen kan worden.
 • Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben. Alle gemeenten en diaconieën van de HHK staan ingeschreven in het register van de KvK en beschikken over een KvK-nummer.
 • De gemeente/diaconie moet eHerkenning hebben om, na toelating tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om de (gratis) VOG aan te vragen. Meer informatie over eHerkenning en het aanvragen daarvan is te vinden op de website van de HHK.

De gratis VOG geldt alleen voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken en/of van de vrijwilliger afhankelijk zijn. Voor vrijwilligers en beroepskrachten die niet voor een gratis VOG in aanmerking komen kan de aanvraag gedaan worden via: https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/aanvragen 
Deze website is ook voor het aanvragen van VOG's door gemeenten die wel met een VOG willen werken, maar (nog) niet over een veiligheidsbeleid beschikken.

Een VOG is nog geen kerkordelijke verplichting. Elke gemeente zal zelf moeten overwegen of zij hiervan gebruik wil maken. Met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen, en vanwege de verantwoordelijkheid voor hen die deelnemen aan, en actief en betrokken zijn bij, het gemeentewerk, adviseren wij u om een VOG aan te vragen.

Handvatten voor een preventiebeleid
Om gebruik te kunnen maken van een gratis VOG moet de gemeente beschikken over een preventiebeleid. Enkele handvaten die voor het opstellen van een preventiebeleid bruikbaar zijn of waarnaar verwezen kan worden:

 • Werkgroep seksueel misbruik
  De werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties heeft allereerst zorggedragen voor een protocol. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik. Op de website van de werkgroep kunt u informatie, brochures en protocollen vinden en downloaden.
 • Meldpunt Misbruik in Kerkelijke relaties
  Het Meldpunt is opgericht door verschillende kerken. Zij functioneert als een onafhankelijke stichting die geen inhoudelijke verantwoording schuldig is aan de kerken. De Hersteld Hervormde Kerk is een samenwerking aangegaan met het Meldpunt Misbruik.
 • Veilige kerk
  Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. De website veiligekerk.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie kerkelijke meldpunten seksueel misbruik. Ook het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke relaties is hierbij aangesloten.
 • Aanstellen van een Vertrouwenspersoon
  Meer informatie en een formulier voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon is te vinden op de website van de Werkgroep seksueel Misbruik. Zie hiervoor ook de website van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke relaties.
 • Gedragscode
  In een gedragscode staat opgenomen welk gedrag van de vrijwilligers en beroepskrachten verwacht wordt, maar worden ook gedragingen benoemd die ontoelaatbaar zijn. De gedragscode is een hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. Een gedragscode is een officieel vastgesteld document dat door vrijwilligers en beroepskrachten bij de start van hun werk ondertekend wordt. Een model van een gedragscode is te vinden op de website van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke relaties.
 • VOG
  Een VOG (zie bovenstaand) maakt onderdeel uit van het preventiebeleid.

  Voor meer informatie over gratis VOG's kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  TIP: Meer informatie over vrijwilligers(werk) is hier te vinden.

  Voorbeelden vanuit Hersteld Hervormde Gemeenten:
 • https://www.hhgmiddelharnis.nl/wie-zijn-wij/veiligheid
 • https://www.hhgnieuwetonge.nl/interne-vertrouwens-personen
 • https://hhgemst-epe.nl/wp-content/uploads/2023/08/20221116_Beleid_voorkoming_misbruik.pdf
 • https://www.hhgmaartensdijk.nl/kerkenraad/vertrouwenspersoon

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit