Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Omslagbijdragen 2024

Omslagbijdrage algemeen kerkenwerk (K-Nota):
Het kerkelijk bureau stelt zich ten doel de Hersteld Hervormde Kerk, de Hersteld Hervormde gemeenten en de verschillende door de kerk of gemeenten in het leven geroepen lichamen, van dienst te zijn door het verlenen van bijstand en adviezen op organisatorisch, administratief en financieel terrein. De taken zijn o.a.

  • ondersteuning van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk en haar commissies en stichtingen;
  • het voeren van administraties en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Hersteld Hervormde Kerk en haar commissies en verwante stichtingen;
  • een adviserende functie voor de Hersteld Hervormde gemeenten en de meerdere vergaderingen van de Hersteld Hervormde Kerk;
  • het uitgeven van kerkelijke publicaties, waaronder een kerkblad en een ledeninformatieblad.

Daarnaast wordt vanuit de algemene bijdrage het Fonds noodlijdende gemeenten, commissie opleiding en vorming en de commissie jeugdwerk financieel ondersteunt.

De omslagbijdrage 2024 voor de gemeenten is € 14 per belijdend lid en € 7 per dooplid.

Omslagbijdrage Stichting Predikantstraktementen (A-Nota):
De Stichting Predikantstraktementen draagt zorg voor de uitbetaling van traktementen (periodieke verhoging) aan de predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk, en de uitbetaling van de jubileumuitkeringen aan de dienstdoende predikanten die een 25- of 40-jarig ambtsjubileum mogen herdenken.

Het omslagbedrag voor de Hersteld Hervormde gemeenten wordt vanaf 1 januari 2020 vastgesteld op basis van het ledenaantal. Voor 2024 bedraagt de omslagbijdrage € 20,50 per lid (met een maximum tot 1.300 leden).

Omslagbijdrage Stichting voor de Predikantspensioenen (P-Nota):
De Stichting voor de Predikantspensioenen fungeert als tussenpersoon tussen enerzijds de deelnemende predikanten en anderzijds de pensioenuitvoerder. De deelnemende predikanten zijn afkomstig uit de Hersteld Hervormde Kerk en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN). De benodigde premies worden op basis van een omslagstelsel opgebracht door de Hersteld Hervormde gemeenten, het verband van de Voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, en de deelnemende predikanten (eigen pensioenbijdrage). Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden verricht door het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Het omslagbedrag voor de Hersteld Hervormde gemeenten wordt vanaf 1 januari 2020 vastgesteld op basis van het ledenaantal. Voor 2024 bedraagt de omslagbijdrage € 9,70 per lid met een maximum tot 1.300 leden

De nota’s voor omslagbijdragen van 2024 zullen D.V. begin januari 2024 aan de penningmeesters van de colleges van kerkvoogden worden toegestuurd.

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit