Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

BTW Zonnepanelen

Zonnepanelen en btw
Op steeds meer gebouwen worden zonnepanelen geplaatst. Mogelijk is ook het dak van uw kerk of pastorie geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Wanneer wordt overwogen om zonnepanelen te plaatsen, is het goed om ook over de fiscale gevolgen daarvan na te denken. In dit artikel laten wij ons licht schijnen over de aandachtspunten ten aanzien van de btw bij het aanschaffen en exploiteren van zonnepanelen.

De theorie

De elektriciteit die met de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt niet altijd direct zelf verbruikt. In dat geval wordt de overtollige energie teruggeleverd aan het stroomnet. Dit terugleveren wordt gezien als een btw-belaste activiteit. Het plaatsen van zonnepanelen zorgt er dus voor dat de eigenaar ervan btw-ondernemer wordt. Over de teruggeleverde energie moet btw worden berekend en ook afgedragen aan de fiscus.
Bij het btw-ondernemerschap hoort ook dat de btw op kosten die toerekenbaar zijn aan btw-belaste handelingen mag worden teruggevraagd. Dat betekent dat de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen teruggevraagd mag worden.

De praktijk
Btw op aanschaf en installatie
Om de bovenstaande theorie goed toe te kunnen passen, zijn een aantal zaken van belang. Allereerst moet worden vastgesteld op wat voor gebouw de zonnepanelen worden geplaatst. Wanneer dat op of in de nabijheid van een woning is, geldt het 0%-tarief. Dat betekent dat er geen btw in rekening wordt gebracht bij de aanschaf en installatie van deze zonnepanelen. Omdat er geen btw betaald hoeft te worden, kan er logischerwijs ook niets worden teruggevraagd. Het is hierbij niet van belang wie de eigenaar is van woning en de zonnepanelen. Het gaat puur om de locatie waar de zonnepanelen worden geplaatst. Of het betreffende pand een woonbestemming heeft is te controleren op de website van het kadaster in het BAG register. En meer informatie over het Btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning is te vinden op de website van de Belastingdienst

Worden de zonnepanelen niet op of bij een woning geplaatst (maar bijv. op het dak van de kerk of van een verenigingsgebouw), dan moet wel 21% btw in rekening worden gebracht. In dat geval kan de btw over aanschaf en installatie vervolgens mogelijk (deels) worden teruggevraagd in de btw-aangifte. Aandachtspunt hierbij is dat moet worden vastgesteld welk deel van de opgewekte energie voor eigen gebruik bestemd is en welk deel van de opgewekte energie wordt teruggeleverd. Stel dat in totaal 15.000 kWh wordt opgewekt waarvan 5.000 kWh door de kerk zelf wordt gebruikt. 10.000 kWh wordt dan dus teruggeleverd. In dat geval kan de btw op aanschaf en installatie voor 10.000/15.000e deel (2/3e deel) in aftrek worden gebracht.
Btw op terugleveren van energie

Omdat het terugleveren van energie wordt gezien als btw-belaste activiteit, moet er btw worden berekend en afgedragen hierover. Daarvoor moet worden aangesloten bij de werkelijke hoeveelheid teruggeleverde energie zoals is af te lezen op de slimme meter. De btw op de teruglevering dient u per kwartaal aan te geven en af te dragen.

Kleine ondernemersregeling
In de praktijk maken veel eigenaren van zonnepanelen gebruik van de kleine ondernemersregeling (OVOB). Deze regeling houdt in dat bij een totale btw-omzet lager dan €20.000 gebruik gemaakt kan worden van een vrijstelling. Daarvoor dient wel een verzoek gedaan te worden, wat vervolgens voor tenminste drie jaar geldt. In dat geval hoeft er geen btw-aangifte meer gedaan te worden. Ook hoeft er dan geen btw meer te worden afgedragen. Anderzijds kan er ook geen btw in aftrek worden gebracht. Belangrijk is om te realiseren dat deze regeling geldt voor de totale btw-omzet van de kerk.

Heeft de kerkelijke gemeente al wel btw in aftrek gebracht? Dan is het van belang om te realiseren dat het toepassen van deze regeling mogelijk gevolgen heeft voor de btw die reeds is teruggevraagd. De vrijstelling brengt met zich mee dat de kerk een vrijgestelde ondernemer wordt. De eerder teruggevraagde btw van zonnepanelen moet dan worden herzien. Dit is het geval indien de OVOB wordt aangevraagd binnen 5 jaar na aanschaf van de zonnepanelen en er voor meer dan € 2.500 aan btw is teruggevraagd op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. In dat geval moet deze teruggave worden gecorrigeerd met 1/5e deel per jaar. Als dit speelt, kan het zinvol zijn om de vrijstelling (nog) niet aan te vragen. Als dit in uw situatie speelt, is het verstandig om dit vooraf af te stemmen met een adviseur.

Concrete voorbeelden

  • Zonnepanelen op het dak van de pastorie.
  • Zonnepanelen op het dak van de kerk/een bijgebouw.
  • Zonnepanelen van predikant. Kerkelijke gemeente betaalt voor zonnepanelen bij vertrek predikant.

Aanschaf zonnepanelen voor op pastorie betaald door de kerk, waarbij predikant en kerk het energievoordeel delen.

Zonnepanelen op het dak van de pastorie
Bij de levering en installatie van zonnepanelen wordt geen btw in rekening gebracht. Over de teruglevering van energie is in principe wel btw verschuldigd, maar daarvoor kan de OVOB worden toegepast. Staat het energiecontract op naam van de predikant? Dan levert niet de kerk, maar de predikant de opgewerkte energie terug aan de energiemaatschappij. De kerk verricht dan geen btw-belaste prestatie. Over de teruglevering van energie is dan geen btw verschuldigd door de kerk.

Zonnepanelen op het dak van een kerk/bijgebouw
Bij de levering en installatie van zonnepanelen wordt 21% btw in rekening gebracht. De betaalde btw kan in aftrek worden gebracht naar rato van de teruggeleverde energie t.o.v. totaal opgewekte energie. Over de teruggeleverde energie moet btw in rekening gebracht worden en op aangifte worden afgedragen. In het jaar na aanschaf kan de OVOB worden aangevraagd. Als er voor meer dan € 2.500 aan btw is teruggevraagd, is het verstandig om eerst af te stemmen met een adviseur voordat de OVOB wordt aangevraagd i.v.m. eventuele herziening.

Zonnepanelen van predikant. Kerkelijke gemeente betaalt voor zonnepanelen bij vertrek predikant
Predikant kan zelf de zonnepanelen aanschaffen met 0% btw. Als de kerkelijke gemeente de zonnepanelen overneemt van de predikant, hoeft in principe geen btw in rekening gebracht te worden. De predikant zal waarschijnlijk gebruik maken van de OVOB.
Bij overname van de zonnepanelen door de kerk, wordt dan geen btw in rekening gebracht. De kerk dient over de teruglevering vanaf dat moment wel btw aan te geven en af te dragen. De OVOB zal naar verwachting toegepast kunnen worden.

Aanschaf zonnepanelen voor op pastorie betaald door de kerk, waarbij predikant en kerk het energievoordeel delen.
Aanschaf zonnepanelen met 0% btw. De vraag is op wiens naam het energiecontract staat. Is dat van de kerk? Dan is de kerk daarvoor btw-ondernemer en dient de btw aan te geven en af te dragen. OVOB kan vermoedelijk worden toegepast. De vergoeding aan de predikant raakt naar onze mening niet de btw omdat er geen energie wordt geleverd. Mogelijk is de predikant hierover wel inkomstenbelasting verschuldigd.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit