Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen

Er zijn drie soorten ondersteuning te onderscheiden:
1. Gemeenten die hun exploitatie niet sluitend kunnen krijgen
Voor de gemeenten die hun exploitatie (tijdelijk) niet sluitend kunnen krijgen, zal in een zodanige ondersteuning worden voorzien dat de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Deze ondersteuning zal bij wijze van voorschot worden verstrekt en jaarlijks worden getoetst aan de definitieve jaarcijfers.
2. Gemeenten die het beroepingswerk ter hand willen nemen
Voor gemeenten die het beroepingswerk ter hand willen nemen, is er een regeling die voorziet in een tijdelijke ondersteuning ter stimulering van het beroepingswerk.
De voornaamste voorwaarden zijn:
- De gemeente heeft een predikantsplaats met een omvang van 9/12e of hoger;
- Een combinatie van gemeenten, bestaande uit maximaal 2 gemeenten, en heeft een gezamenlijke predikantsplaats van 8/12e of hoger;
- Er wordt een beroep uitgebracht op een predikant met volledige werktijd (12/12e);
- De ondersteuning bestaat het eerste jaar uit de kosten van het aantal dagdelen dat het verschil is tussen een volledige predikantsplaats en de oorspronkelijke omvang van de (gezamenlijke) predikantsplaats;
- De ondersteuning wordt jaarlijks met 20% verminderd. Dit betekent: 1e jaar: 100%; 2e jaar: 80%; 3e jaar: 60%; 4e jaar: 40%; 5e jaar: 20%. Na vijf jaar wordt de ondersteuning beëindigd;
- De predikant vervult het aantal preekbeurten in de gemeente dat bij de volledige predikantsplaats behoort;
- De gemeente betaalt de lasten die behoren bij een volledige predikantsplaats.
Deze ondersteuning zal bij wijze van voorschot worden verstrekt en jaarlijks worden getoetst aan de definitieve jaarcijfers.
3. Ondersteuning van personen (predikanten) die zich in financiële problemen bevinden
Inlichtingen over deze regeling en over de wijze van aanvragen kunt u verkrijgen via het kerkelijk bureau. Aanvragen voor ondersteuning kunnen ingediend worden bij de commissie toezicht en financiën (per adres kerkelijk bureau). 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit