Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Rechtspersoonlijkheid van de gemeenten en van de kerk

Naast natuurlijke personen kent Nederland drie soorten rechtspersonen.
1. Publiekrechtelijke rechtspersonen (b.v. overheidsinstelling).
2. Privaatrechtelijke rechtspersonen (b.v. stichtingen en verenigingen, coöperaties, besloten vennootschappen,  etc.).
3. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen.

In het Burgerlijk Wetboek 2 artikel 2 staat de rechtspersoonlijkheid van de kerken als volgt beschreven: 
1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.

2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.

Het Nederlands recht erkent de rechtspersoonlijkheid van kerkgenootschappen. Kerkelijke gemeenten beschikken dus over rechtspersoonlijkheid.

De structuur in de Hersteld Hervormde Kerk m.b.t. tot de uitoefening van de rechts-vertegenwoordiging van de Hersteld hervormde gemeenten is in ordinantie 16 als volgt geregeld:
1. In artikel 2 lid 2 is vastgelegd dat de hersteld hervormde gemeenten rechtspersoonlijkheid heeft.
2. In artikel 4 lid 1 is opgenomen dat de gemeente in alle vermogensrechtelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard, in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door het college van kerkvoogden.
3. In artikel 4 lid 2 is bepaald dat het college van kerkvoogden daarbij bevoegd is tot het verrichten van alle rechtshandelingen.
4.En in artikel 4 lid 3 is geregeld dat de gemeente tegenover derden wordt gebonden door de handtekening van de voorzitter en secretaris van het college van kerkvoogden.

Voor diaconieën is bovenstaande geregeld in ordinantie 15.

Omdat de namen van bestuurders van een kerkelijke gemeente niet ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel is het voor banken en bedrijven soms lastig om de rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging van de gemeente vast te stellen. Om hier in te voorzien heeft het kerkelijk bureau een verklaring van rechtspersoonlijkheid opgesteld. Wanneer u bij het aangaan van overeenkomsten of contracten problemen ondervindt op het gebied van de vaststelling van de rechtspersoonlijkheid, dan kunt u bij het kerkelijk bureau een dergelijke verklaring opvragen. Wanneer u een verklaring wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

Tip van het CIO is om op de plaatselijke website een verwijzing op te nemen naar de kerkorde en reglementen die van toepassing zijn voor de gemeenten en diaconieen. Dit is met namen dienstbaar in het contact met de banken en financiele instellingen. De kerkorde van de HHK is hier te vinden: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkorde/ordinanties

FORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN VERKLARING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID:

College *
Diaconie Kerkvoogdij
Is deze aanvraag ook ten behoeve van eHerkenning? *
Ja Nee
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit