Meer over Kerkvoogd

Veiligheid in en om de kerk - Arbo

Iedere Hersteld Hervormde Gemeente is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, de vrijwilligers en de medewerkers in de kerkelijke gebouwen.
In de praktijk is het de taak van het college van kerkvoogden om hier uitvoering aan te geven en er voor te zorgen dat voldaan wordt aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving.
Het goed nakomen van deze verplichtingen, en het voorkomen van calamiteiten dient een tweezijdig belang. Namelijk het welzijn van medewerkers en bezoekers. En ten tweede een financieel belang. Want wanneer blijkt dat bij een calamiteit adequate voorzorgsmaatregelen achterwege zijn gebleven, dan kan de kerkelijke gemeente hiervoor (financieel) aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus van groot belang om de hulpverlening in de kerk goed te regelen!

Veiligheid is geen bijzaak, maar behoort bij de eerste verantwoordelijkheden van het college van kerkvoogden. Om de kerkvoogden bij deze taak te ondersteunen is er een brochure opgesteld.

Onder andere de volgende onderwerpen komen in deze  brochure aan de orde.

Taken en verantwoordelijkheden;
- Brandveiligheid;
- Hulpverlening (BHV);
- De arbeidsomstandighedenwet, Arbowet.
- Eerste hulp bij ongevallen (EHBO).

Naast de brochure zijn er ook een aantal hulpmiddelen en bijlagen beschikbaar. Zoals:
- Bepalingsmethode basishulpverlening;
- Model RI&E zonder horeca;
- Model RI&E met horeca;
- Artikel Bedrijfshulpverlening (BHV) in de kerk;
- Brochure VKB ‘Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen’
- Checklist VKB  ‘Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen’;
- Model ontruimingsplan
- Inhoud Basisverbandset 2010 Oranje Kruis
- Kanselinstructie.

Zie ook de website http://www.ehbocommissie.nl voor nog meer specifieke informatie en documenten over hulpverlening in kerken.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit