Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vragen vanuit het CIO

04 maart 2024

De Hersteld Hervormde Kerk is lid van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Het CIO stelt zich ten doel om namens de aangesloten kerken onderwerpen op het terrein van kerk en overheid te bespreken, te behandelen of af te doen.
Een commissie van het CIO (het CIO-K) is ingesteld om namens de aangesloten kerken ook zaken te behandelen die betrekking hebben op kerkelijk gebouwen en financiële aangelegenheden. Om de belangen van de achterban (nog) beter te kunnen behartigen zijn door het CIO-K een aantal vragen gesteld met het verzoek om deze aan de achterban voor te leggen.Dit betreft de volgende vragen:

Energiebesparingsplicht
Vraag: Kerkbesturen kunnen door regionale omgevingsdiensten worden benaderd over het voldoen aan de zgn. energiebesparingsplicht.  Veelal wordt hierbij uitgegaan van het energieverbruik van alle gebouwen die op één kadastraal perceel staan. CIO-K houdt zich aanbevolen voor berichten hierover (bijv. in de vorm van een kopie van de brief van een omgevingsdienst) om inzicht te verkrijgen in de praktijk. En hierop zo nodig te kunnen reageren.

Veiligheid o.a. kerkgebouwen
Vraag: hoe waren de ervaringen met veiligheid rondom de kerstdagen?  Is de factsheet “veiligheid en kerkgebouwen” die door CIO in december 2023 werd verspreid hierbij gebruikt en hoe waren de ervaringen of reacties hierop?

(Regionale) veiligheidsplannen
Vraag: Zijn er kerkbesturen betrokken bij de ontwikkeling van rampenplannen door gemeente of veiligheidsregio?

Bancaire ontwikkelingen
Vraag: hoe zijn de ervaringen van kerkbesturen met banken?  (Wijzingen penningmeesters, nieuwe rekeningen e.d.).  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is van plan om de in september 2023 gepubliceerde sector-richtlijn non-profitorganisaties te evalueren. Het CIO neemt deel aan overleg over deze evaluatie. Wij ontvangen graag reacties en/of kopieën van brieven die kerkbesturen van hun bank hierover hebben ontvangen (zo mogelijk).

SEPA-incasso-formulieren
Vraag: zijn er ervaringen in uw achterban met digitale versies van het bekende papieren SEPA-incasso-formulier? De grote Nederlandse banken hebben gezamenlijk de mogelijkheid ontwikkeld hebben met de naam ‘Digitaal incassomachtigen’.

Bankiert een kerkbestuur bij een van de grote banken, dan is het werken met digitaal incassomachtigen mogelijk een optie ter vervanging van het papieren SEPA-formulier. De kosten hiervan zijn bijvoorbeeld bij de Rabobank EUR 10,- per maand (per incassantenID) en EUR 0,50 per afgegeven incasso. Zijn er ervaringen met Digitaal incassomachtigen? Wat zijn deze ervaringen met het mandaat aan de serviceprovider? Meer informatie is te lezen op www.incassomachtigen.nl

Wanneer u met betrekking tot bovenstaande vragen (praktijk)ervaring of kennis heeft opgedaan dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven via het e-mailadres: kerkvoogd@hhk.nl Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 18 maart 2024.

De ontvangen reacties zullen we bundelen en (geanonimiseerd) terugkoppelen aan het CIO-K.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en reactie.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit