• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Symboliek

Er is een verschil tussen dogmatiek en symboliek. De wetenschap van de dogmatiek kan men persoonlijk beoefenen. De symboliek overstijgt echter het persoonlijke niveau. In de symbolische geschriften van de kerk spreekt zich geen privé persoon uit, maar de kerk als geheel belijdt wat zij als de waarheid van het Woord van God ziet. Belijdenisgeschriften hebben daarom ook een grote meerwaarde. Ze zijn symbolen van de identiteit van de kerk.
De symboliek is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de symbolische geschriften, de historische achtergronden en de theologische inhoud daarvan. Van een theologisch student wordt verwacht dat hij zich de geestelijke inhoud van de symbolische geschriften toeeigent om in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen vandaag het geloof te beleven, te belijden en te verkondigen. Het vak wordt gegeven in het eerste jaar. 

Docent: dr. W. van Vlastuin.

 • © hersteld hervormde kerk 2024