• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Homiletiek

De ‘predikkunde’ is een discipline die veel aandacht krijgt in het programma van het Seminarie, vanwege het gewicht van de verkondiging van het Woord. In het algemeen gesproken is het van het grootste belang dat de student middels het op wetenschap¬pelijke wijze analyseren van de diverse Griekse woorden die in het N.T. gebruikt worden voor preken en verkondigen, doordrongen raakt van de hoge roeping van de verkondiging en in zijn denken helder weet te onder¬scheiden tussen een lezing, een stichtelijk woord en het te berde brengen van algemene waarheden. De student moet een wetenschappelijke, geestelijke en kritische houding ontwik¬ke-len ten aanzien van zijn eigen bezig zijn. Gaandeweg moet hij de benodigde vaardigheden zich eigen maken zowel ten aanzien van het maken van een preek als ook ten aanzien van het ‘houden’ van de preek in de gemeente.
Er loopt een lint door de diverse jaren: bachelorjaar 3 (6x dubbelcollege); masterjaar 2 (6x dubbel-college); masterjaar 3 twee perioden (6x dubbelcollege).
In het derde jaar van de bachelorfase komt ‘Theorie en principia van uitleggende prediking aan de orde. We letten eerst op de grondprincipia voor uitleggende prediking en vervolgens op de inhoud van de prediking.

Het doel is, dat de student
a. zich bewust wordt dat er bij de preekvoorbereiding allerlei valkuilen zijn die bewust vermeden moeten worden als antropocentrisch preken, allegorese, et cetera;
b. inzicht verwerft in de homiletische principia om in de prediking het thema en het doel van de tekst te ontdekken om in alle getrouwheid de boodschap over de historisch-culturele kloof heen te dragen naar het heden;
c. ervan overtuigd raakt dat de prediking alleen verkondiging van Gods Woord is, als het thema en het doel van de tekst het thema en doel van de preek bepalen en deze tot het einde van de preek in de rails houden.
Hierna komt de inhoud van de prediking aan de orde. Waaraan moet de prediking voldoen om geestelijk leiding te geven? Tevens wordt er aandacht besteed aan de gemeente tot wie er gepreekt wordt. Hoe moet de gemeente gezien en aangesproken worden? Eveneens komt aan de orde aan welke aspecten de prediking recht moet doen. De prediking dient bijvoorbeeld een sterk besef te ver¬tonen van de Triniteitopen¬baring in heils¬beschikking, heilsverwerving en heilsbediening. Aan de hand van literatuur maken we ook kennis met diverse perioden uit de geschiedenis van de homiletiek.

Deze collegeperiode moet de student de eerste beginselen bijbrengen om in masterjaar 2 te kunnen starten met ‘Hoe maak ik een preek?’. De student leert aan de hand van een opgegeven tekst de bij de vorige module opgedane en in dit college verdiepte kennis zelf toe te passen in het samen maken van een preek. Behandeld worden het kiezen van een tekst tot en met het maken van een preek middels een 10 stappenplan in drie fasen. Tevens komen deelaspecten aan de orde als het kiezen van illustraties, toepassingen naar het heden, gebruik van citaten, stijl en woordkeus, en het houden van de preek.
Hierna volgen de preekoefeningen ‘in het veld’, in een plaatselijke gemeente waarbij ook jongeren en ou¬deren worden uitgenodigd en hun reactie kunnen geven. Bij deze preekoefeningen worden ook de andere studenten uitgenodigd, zodat zij zich kunnen oefenen in het leveren van kritiek. Aan het einde van de studie moet iedere student dertig preekoefeningen bijgewoond hebben. Uiteraard wordt dit in studiepunten verrekend.

Als de student zijn preekoefening heeft gehouden en zijn be¬kwaam¬heid is gebleken, kan de Hersteld Hervormde student bij de Commissie Toelating zijn preekconsent aanvragen.
In masterjaar 3, het praktijkvoorbereidend jaar, volgen nog twee collegeperioden homiletiek. Hierin worden kennis en vaardigheid verder verdiept en verbreed o.a. in het christologisch preken van teksten uit het OT. Tevens worden in deze perioden preken van de studenten besproken.

Docent: drs. R. van Kooten  

 • © hersteld hervormde kerk 2024