• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Bijbelse theologie

In alle delen van het programma, dat wil zeggen in de bachelorfase, de masterfase en in het praktijk­voor­bereidend jaar wordt aandacht geschonken aan bijbelse theologie. Bij deze aanduiding gaat het niet om bijbelse theologie met de Bijbel als norm. Als het goed is, is alle theologie bijbelse theologie in deze zin van het woord. In dit verband gaat het echter om de theologische inhoud van de afzonderlijke bijbelboeken dan wel groepen van bijbelboeken (bijvoorbeeld de brieven van Paulus of de geschriften van Johannes). In de bijbelse theologie wordt de inhoud van de Bijbel bezien vanuit het gezichtspunt van de voortgang in de openbaring. Daarbij gaat het uiteraard om de voortgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, maar ook om de voortgang die aanwijsbaar is binnen elk van die bedelingen. Zonder de eenheid van de Schrift uit het oog te verliezen wordt aandacht gevraagd voor de onderscheiden accenten van de diverse bijbelboeken. Naast de inhoud van bijbelboeken wordt in de bijbelse theologie ook de betekenis van bijbelse woorden en bijbelse begrippen aan de orde gesteld. We kunnen denken aan ‘zonde’, ‘ver­bond’ en ‘verzoening’.
Ook de geschiedenis van de discipline van de bijbelse theologie wordt belicht en de verschillende benaderingswijzen die binnen de bijbelse theologie bestaan. Nagegaan wordt in hoeverre een inhoudelijke positiekeuze methodologische consequenties heeft. De betekenis van het zelfgetuigenis van de Schrift voor deze discipline wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld.

Docent: dr. P. de Vries

 • © hersteld hervormde kerk 2024