• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Wat gebeurt er aan de Vrije Universiteit?

De laatste maanden hebben we verschillende keren kunnen lezen over ontwikkelingen die gaande zijn aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT) aan de Vrije Universiteit (VU) waar het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) onderdeel van uitmaakt. Hierbij een korte update om wat overzicht en inzicht te behouden.

Ten eerste hebben we kunnen lezen over het vertrek van de Protestantse Theologische Universiteit PThU) naar Utrecht. De PThU had aan de Vrije Universiteit een eigen vleugel in beheer. Bovendien had ze een gemeenschappelijke bachelor met FRT. De studenten van het HHS volgden overigens niet deze joint bachelor, maar de internationale bachelor. De belangrijkste reden voor de PThU om naar Utrecht te vertrekken, is de zichtbaarheid van deze universiteit. In de media konden de medewerkers van de PThU onvoldoende een eigen profiel waarmaken, omdat ze vaak vereenzelvigd werden met FRT of de VU. Zo leek de PThU te veel op een onderdeel van de VU. Inmiddels hebben we wel begrepen dat andere universiteiten in Utrecht nog geen groen licht hebben gegeven voor de bacheloropleiding van de PThU in Utrecht. Dus dat kan nog spannend worden.

Vervolgens hebben we gezien dat de decaan van FRT, prof. dr. Ruard Ganzevoort, in augustus is vertrokken om rector te worden van het International Institute of Social Studies aan de Erasmus Universiteit. In zijn plaats is prof. dr. Frank van der Duijn Schouten benoemd als interim-decaan van onze faculteit. Hij heeft dergelijke klussen al meermalen gedaan. Hij is bezig om het ‘narratief’ van FRT te herschrijven. In dit ‘narratief’ moet duidelijk worden wat de faculteit eigenlijk precies wil, waar ze voor staat en welke toekomst ze voor ogen heeft. Bovendien kijkt Van der Duijn Schouten kritisch naar alle bestuurlijke structuren binnen FRT. Wat dat betreft, zijn er wel verbeteringsvoorstellen voor onze organisatie te verwachten.

Ten derde loopt er een proces van ‘verkenning’ naar de mogelijkheden om als FRT samen te werken met de faculteit geesteswetenschappen en de faculteit sociale wetenschappen. In een eerste ronde werd de vraag gesteld of het een geschikte vorm zou zijn dat theologie een afdeling binnen een grote faculteit zou zijn. Namens het HHS heb ik heel erg duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is. Theologie vraagt om een stabiele en stevige structuur met een eigen beleid, een eigen budget en een eigen bestuur. Het kan niet zo zijn dat theologie een afdeling van geesteswetenschappen wordt of zo. We hebben in Utrecht en Leiden gezien dat dit de ondergang van de theologie betekent.

Dit korte overzicht maakt wel duidelijk dat er allerlei krachten en bewegingen in theologisch Nederland zijn. In de jaren ’90 van de vorige eeuw waren er grote verschuivingen, rond de eeuwwisseling opnieuw. We hebben het ontwerp van een Gereformeerde Theologische Universiteit gezien, maar dat is ook weer verdwenen. Inmiddels is de Theologische Universiteit Kampen naar Utrecht verhuisd. Wat zal de toekomst brengen? En hoe zal het theologisch landschap er over tien of twintig jaar uitzien?

Een andere ontwikkeling is dat er wereldwijd grote honger naar gereformeerde theologie bestaat. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk, denk ik dan, want deze theologie is de beste manier om recht te doen aan het Woord van God. Bovendien heeft deze theologie alle ingrediënten in zich om ook in de 21e eeuw richting te geven aan theologie, prediking en geestelijk leven.

Ik hoop dat dit overzicht een reden is om de zaak van de theologie in ons land en wereldwijd in uw gebeden mee te dragen. Want onze God regeert door de gebeden. Door het klein-menselijke heen volvoert Hij Zijn plan.

Prof. dr. W. van Vlastuin, rector Hersteld Hervormd Seminarie

 • © hersteld hervormde kerk 2024