• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Hermeneutiek

In het derde jaar van het bachelorprogramma wordt aandacht gevraagd voor de hermeneutiek. Hermeneutiek is de discipline die zich bezighoudt met de vooronderstellingen en uitgangs¬punten die ten grondslag liggen aan de uitleg van de Bijbel. Aandacht wordt geschonken aan de eigentijdse inzichten op dit gebied. In het bijzonder de betekenis van het zelfgetuigenis van de Schrift voor het verstaan en de uitleg van de Schrift komt aan de orde. Lezen we de Bijbel en leggen we de Bijbel uit als elk ander boek of is er toch verschil? Bij de geschiedenis van de hermeneutiek komen met name de verschuivingen die zich sinds de Verlichting in de benadering van de Schrift hebben voorgedaan aan de orde. De betekenis van de voortgang van de openbaring in relatie tot de uitleg van de Schrift wordt belicht. Dat geldt ook voor de verschillende genres die binnen de Schrift gehanteerd worden. In het bijzonder wordt ingegaan op de aard van de bijbelse geschiedschrijving. Ook de vraag naar de blijvende betekenis van het Oude Testament komt aan de orde. In verband daarmee wordt ingegaan op het zogenaamde typologische lezen van het Oude Testament

Docent: dr. P. de Vries

 • © hersteld hervormde kerk 2024