• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Praktische theologie

Het college ‘Inleiding praktische theologie’, dat in het tweede jaar van de bachelorfase gegeven wordt, kan beschouwd worden als een introductie tot de overige praktisch-theologische vakken. Het doel van dit inleidingscollege is dat de student: (1)  inzicht krijgt in de geschiedenis, de ontwikkeling en de theorie van de praktische theologie; (2) inzicht krijgt in de geschiedenis en de ontwikkelingen van de leer van het ambt, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de Reformatie en (3) komt tot zelfstandige reflectie op het ambt in al zijn dimensies: de samenhang en de wisselwerking van de identiteit, de competentie, de persoon, de deskundigheid en de spiritualiteit van de pastor. 
Bij dit onderdeel behoort een kleine stage. De student observeert en analyseert daarbij de wijze waarop aan het ambtelijk functioneren inhoud wordt gegeven aan de hand van ter college toegelichte criteria. Een korte schriftelijke evaluatie hiervan wordt bij het tentamen besproken.

Docent: drs. P.C. Hoek

 • © hersteld hervormde kerk 2024