• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Dogmatiek

In het vak dogmatiek, dat vijf onderdelen omvat, houden we ons bezig met de systematische doordenking van de gegevens van de Schrift. In de dogmatiek zoeken we naar de grondtonen van het bijbelse getuigenis waarin het hele Woord van God meeklinkt. De dogmatiek is een instrument om de leer van Gods Woord beter en grondiger te verstaan. Bovendien is het een middel om tegenover allerlei wind van leer geoefend te zijn in Gods Woord. Een theoloog moet in staat zijn om verschillende theologische overtuigingen in de diepste kern te analyseren.

In de dogmatiek staan we op de schouders van het voorgeslacht. We bestuderen aspecten van de theologie van alle tijden. Het klassieke denken van iemand als Augustinus achten we in de opleiding van groot belang, evenals de beslissingen die in de Reformatie zijn gevallen. Ook achten wij het nodig dat de student zich rekenschap kan geven van de gereformeerde theologie ten overstaan van moderne theologische opvattingen.
 

Docent: dr. W. van Vlastuin.

 • © hersteld hervormde kerk 2024